Posts tagged ‘FATF’

5 juni 2018

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt:

Nota naar aanleiding van het verslag

Opvallend in de nota naar aanleiding van het verslag (52 pagina’s) zijn onder meer:

 • De wens tot het besparen van belasting wordt als integriteitsrisico aangemerkt.
 • Trustkantoren dienen voldoende fiscale kennis in huis te hebben. Het onderscheid belastingaangifte en belastingadvies wordt besproken.
 • Trustkantoren moeten medewerking onthouden aan handelingen die als maatschappelijk onbetamelijk worden beschouwd. Wel jammer dat niemand weet wat dat is, het lijkt er op dat het hier gaat om de civielrechtelijke onrechtmatige daad, waarvan het de vraag is of dat een bruikbare compliance norm is. 
 • Het optreden als gevolmachtigde moet volgens de nota worden gelijk gesteld met het “in opdracht zijn van bestuurder”. Dit lijkt me juridisch onjuist en leidt tot een hellend vlak. 
 • De wetgever wil het ‘opknippen’ van Wtt-plichtige domicilieverlening gaan bestrijden.
 • Veel aandacht wordt gegeven aan een fenomeen dat mij bijzonder lijkt, nl. doelvennootschappen die niet bij het Nederlandse handelsregister zijn ingeschreven.  
 • De Angelsaksische trust blijkt voor leden van de tweede kamer een onbekend fenomeen te zijn, zodat in de nota basale uitleg nodig is. Jammer dat de kamerleden hier niet een handboekje over kunnen kopen.
 • Blijkens de nota zijn er trustkantoren die ook bankdiensten verlenen. Waarschijnlijk (maar dat blijkt niet uit de beantwoording) betreft dit het trustkantoor Citco dat gelieerd is aan de (afzonderlijke) Citco bank. Het trustkantoor verleent hier geen bankdiensten. Voor zover ik weet is dit het enige Nederlandse voorbeeld van een groep waarin zowel trust- als bankdiensten worden aangeboden.

De gegevensverstrekking in de nota naar aanleiding van het verslag over het functioneren van trustkantoren is niet op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gebaseerd (zoals overigens ook met de gegevensverstrekking inzake witwasbestrijding het geval is). Er wordt uitsluitend naar gekleurde overheidsbronnen, zoals FATF en DNB, verwezen.

Deze nota illustreert het huidige denken over toezicht, zoals ook is terug te vinden bij toezicht op andere ondernemingsactiviteiten, zoals van Wwft-plichtigen (een zeer grote groep van ondernemingen in Nederland), accountants, notarissen en advocaten.

Nota van wijziging

In de nota worden wijzigingen voorgesteld, onder meer in artikel 3, vierde lid voorstel Wtt (domicilieverlening). De voorstelde tekst luidt:

4. Het is een ieder verboden:
a. werkzaamheden te verrichten gericht op activiteiten die in strijd zijn met de verboden in het eerste tot en met derde lid; of
b. zonder vergunning op grond van deze wet werkzaamheden te verrichten gericht op zowel het ter beschikking stellen van een postadres of bezoekadres als bedoeld in onderdeel b van de begripsomschrijving van trustdienst, als het verrichten van aanvullende werkzaamheden als bedoeld in dat onderdeel, ten behoeve van een en dezelfde natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap of ten behoeve van een tot dezelfde groep als die rechtspersoon of vennootschap behorende, natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap.

Hiermee wordt beoogd het ontwijken van Wtt-plichtige dienstverlening te sanctioneren. In de toelichting staat onder meer:

Verbod in verband met omzeiling trustdienst b
Artikel 3 van het wetsvoorstel regelt dat het verboden is trustdiensten te verrichten zonder een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast is het op grond van het vierde lid verboden om werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten zonder vergunning. Dat laatste verbod heeft tot doel te voorkomen dat partijen aanbieders van trustdiensten zonder vergunning aanprijzen. Dit verbod beoogt omzeiling van het wetsvoorstel te voorkomen. In aanvulling daarop is geconstateerd dat met betrekking tot trustdienst b (verlenen van domicilie en verrichten van aanvullende diensten) omzeiling van het verbod mogelijk is. Dit wordt wel het opknippen van de trustdienst genoemd. Het doel is daarbij dat een cliënt zowel een postadres of bezoekadres in Nederland krijgt en dat daarnaast een van de aanvullende diensten genoemd in onderdeel b van de definitie van trustdienst wordt verricht. Dit wordt echter niet door een en dezelfde partij gedaan, maar door verschillende aanbieders waardoor er technisch gezien geen partij is die beide elementen van trustdienst b verricht. Dit opknippen van trustdiensten wordt in de regel georganiseerd door een tussenpersoon. De cliënt richt zich tot de tussenpersoon en deze brengt de cliënt met verschillende partijen in contact om de twee elementen van trustdienst b te verrichten. Ook komt de variant voor dat een dienstverlener het opknippen organiseert, waarbij hij zelf een van de elementen verricht voor de cliënt en zorgt dat het andere element door een derde wordt verricht. In beide gevallen is materieel beoogd om trustdienst b te verrichten en zou derhalve onder het bereik van het wetsvoorstel moeten vallen. Dit gat wordt met de wijziging van artikel 3, vierde lid, gedicht.

Dit bericht is ook op mijn algemene weblog gepubliceerd.

30 maart 2017

Nieuwsbrief trustkantoren door DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen:

29 november 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Daarin komt het volgende aan de orde:

‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’
DNB heeft de prioriteiten vastgesteld voor het toezicht op trustkantoren in 2017. Een interview met toezichtdivisiedirecteur Willemieke van Gorkum. Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressie (transactiemonitoring)
DNB en de sector zochten de dialoog op bij de rondetafelgesprekken over de concept good practices transactiemonitorig. Met de resultaten kan DNB weer verder aan de slag. Lees meer

Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up (gedrag en cultuur)
Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen. Lees meer

Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten
DNB krijgt regelmatig signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren die geen vergunning van DNB hebben. Al die signalen pakt DNB direct op voor vervolgonderzoek. Lees meer

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen (personentoetsing)
DNB organiseert op 15 december 2016 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Lees meer

FATF-waarschuwingslijsten: update oktober
In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat trustkantoren de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer

Transactiemonitoring

Bij mij werkte de link naar het artikel over transactiemonitoring niet.

Transparantie DNB

In het artikel over de reactie van stakeholders (= onder toezicht staande ondernemingen) op het toezicht wordt vermeld dat de waardering voor DNB en haar toezicht sinds de vorige meting onder de trustkantoren is gedaald. Onder meer staat in het artikel:

Meer transparantie gevraagd
Tegelijkertijd zijn er ook kritische noten. De bestuurders verwachten meer transparantie in het toezichtproces. Zij willen dat DNB duidelijker communiceert over het doel en de samenhang van uitvragen en onderzoeken. En dat DNB duidelijk toelicht waarom zij een bepaald onderzoek wil doen bij de betreffende instelling. De communicatie kan beter in het gehele onderzoekstraject: van de aankondiging tot de terugkoppeling. Ook vinden de stakeholders dat het niet altijd duidelijk is wat DNB verwacht van een instelling wanneer er sprake is van open normen. En een aantal stakeholders ziet ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen DNB-accountteams en expertisecentra.

Aandachtspunten trustkantoren
Opvallend is dat trustkantoren kritischer zijn geworden over alle aspecten van het toezicht. De trustkantoren ervaren weinig begrip van DNB voor de sector en voor de verbeteringen die binnen de sector zijn gerealiseerd. Een deel van de respondenten meent dat DNB in haar externe communicatie te veel ingaat op de negatieve incidenten in de sector. Daarnaast geven trustkantoren aan meer behoefte te hebben aan guidance van DNB en aan meer invulling van de open normen.

Legitimatiebewijs

Opvallend is dat DNB nog steeds de Wet bescherming personengegevens overtreedt door alle deelnemers aan de informatiebijeenkomst toetsingen bij aanmelding te vragen om persoonsgegevens, zoals nummer legitimatiebewijs, dit signaleerde ik al eerder.

1 april 2016

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 31 maart jl. is een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht door DNB.
Onderwerpen:

 • Wijziging in de methodiek van personentoetsing >>> en een informatiebijeenkomst daar over >>>
 • Nieuwe themaonderzoeken door DNB over transactiemonitoring, de auditfunctie, integriteitsrisicomanagement en de integriteitsrisico’s verbonden aan betaald voetbal >>>
 • Stakeholderonderzoek >>>
 • Update FATF-waarschuwingslijsten >>>
 • Position paper DNB voor de bijeenkomst van de tweede kamer commissie >>> (zie mijn eerdere bericht over die bijeenkomst)
4 augustus 2015

Informatie FATF, relevant voor Wwft-naleving

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 7 juli 2015 heeft DNB een nieuwsbericht geplaatst over FATF informatie inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. DNB schrijft:

De FATF heeft naar aanleiding van haar plenaire vergadering (juni 2015) twee documenten doen uitgaan waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering:

1. FATF Public statement – 26 juni 2015
2. Improving Global AML/CFT compliance: ongoing process – 26 juni 2015

Bepaalde landen hebben laten zien tekortkomingen serieus te willen aanpakken. Andere laten minder vooruitgang zien, zoals de door de FATF in het ‘public statement’ genoemde landen. Deze landen laten ernstige tekortkomingen zien (Iran, Noord-Korea). Voor deze landen wijzen DNB en het Ministerie van Financiën erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van deze landen en het uitvoeren van transacties van/naar deze landen nodig zijn.

Daarnaast noemt het ‘public statement’ landen die onvoldoende verbetering hebben laten zien of zich niet hebben gecommitteerd aan een actieplan (Algerije, Myanmar). DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat het onderhouden van zakelijke relaties met ingezetenen van deze landen of het uitvoeren van transacties van/naar deze landen een hoger risico op witwassen en/of terrorismefinanciering met zich meebrengen. Zie de tekst van het ‘public statement’ voor informatie over de landenspecifieke risico’s.

Het document ‘improving global AML/CFT compliance’ bevat een lijst met landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. Deze lijst bestaat uit de volgende landen: Afghanistan, Angola, Bosnië Herzegovina, Ecuador, Guyana, Irak, Laos, Panama, Papua Nieuw-Guinea, Soedan, Syrië, Uganda en Jemen. Indonesië heeft significante vooruitgang laten zien wat ertoe heeft geleid dat het niet langer in het document genoemd wordt.

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen de specifieke omstandigheden in acht nemen. Hiervoor wordt verwezen naar de gepubliceerde Q&A van DNB ‘FATF Waarschuwingslijsten’.

In de volgende plenaire vergadering (oktober 2015) zal de FATF de documenten herzien indien daar aanleiding voor is.

Tags: , ,
23 maart 2015

Nieuwsbrief voor trustkantoren door DNB, onder meer over branches en naleving sanctieregelgeving

door Compliance Platform Trustkantoren

De actualiteit van de onderwerpen waarmee het Platform bezig is, wordt geïllustreerd door de nieuwsbrief van DNB die vandaag digitaal in de bus viel. De artikelen van de nieuwsbrief zijn:

 • Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches, lees verder | a.s. donderdag is de Platform bijeenkomst over branches
 • Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter, lees verder | DNB heeft naar aanleiding van de Rusland / Oekraïne crisis extra aandacht aan dit onderwerp besteed in de nieuwsbrief. Op 9 april a.s. vindt deel 2 van de cursus over sanctieregelgeving plaats, met medewerking van DNB, zie dit bericht
 • DNB start themaonderzoek integriteitsrisicoanalyse, lees verder
 • Cijfers en trends in de trustsector, lees verder | uit dit bericht blijkt dat trustkantoren menen dat de regeldruk aanzienlijk is toegenomen, zie onder
 • FATF-waarschuwingslijsten: update februari, lees verder
 • Toezichtthema’s 2015, lees verder | lees hierover op deze website dit artikel
 • Cloud computing: de regels, lees verder
 • Uw PHB recent aangepast? Geef het door!, lees verder

Regeldruk

Uit het bericht over cijfers en trends blijkt dat trustkantoren menen dat de regeldruk aanzienlijk is toegenomen:

Een van de trends die trustkantoren het meest melden in de ISI-rapportage is de steeds strengere wet- en regelgeving. Dat legt druk op de inrichting van de bedrijfsvoering van (kleine) trustkantoren en gaat volgens hen veelal gepaard met hoge kosten. Hierbij wordt vaak de invoering van de Rib Wtt 2014 per 1 januari 2015 genoemd. DNB en de wetgever zijn van mening dat strengere wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de trustkantoren om integriteitsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. Onder meer de invoering van een verplichte auditfunctie acht DNB noodzakelijk voor een goede interne controle. Deze auditverplichting geldt overigens al vele jaren voor andere sectoren, waaronder de geldtransactiekantoren.

Wat hier niet wordt vermeld, is dat het er op lijkt dat op een aantal terreinen van trustkantoren meer wordt verlangd dan van gewone internationaal opererende ondernemers. Extra alertheid van trustkantoren is gezond. Maar is het wel gerechtvaardigd als van trustkantoren meer wordt verlangd dan van gewone bestuurders van internationaal opererende ondernemingen?

5 januari 2015

Informatie DNB over toetsingsgesprekken en de landenlijsten van FATF

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit het nieuwsbericht van DNB van vandaag blijkt dat de volgende voor trustkantoren belangrijke informatie is gepubliceerd:

 • Factsheet met uitleg over de invulling van toetsingsgesprekken. >>> Meer informatie (er wordt ook verwezen naar het eerder in de nieuwsbrief voor trustkantoren verschenen bericht over de wetskennis van trustbestuurders)
 • Q&A met antwoord op de vraag wat er van ondernemingen onder DNB-toezicht wordt verwacht ten aanzien van de FATF waarschuwingslijsten inzake witwassen en de financiering van terrorisme. >>> Meer informatie

Met ‘waarschuwingslijsten’ wordt gedoeld op de lijst van landen die FATF publiceert, ingedeeld in drie categorieën.

Hinderlijk is dat noch Europa, noch internationale autoriteiten zorgen voor een goed bijgehouden databank, waarin op eenvoudige manier is terug te vinden of een land op een FATF lijst staat, in welke categorie het land staat en wat de reden is voor de indeling. DNB maakt zich er ook van af door naar de website van FATF te verwijzen.

Tags: , ,
12 december 2014

DNB: pagina over FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft de pagina over het gebruik van de FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd.

FATF kent drie verschillende lijsten:

1. Landen met ernstige tekortkomingen.
2. Jurisdicties die onvoldoende verbetering hebben laten zien.
3. Improving Global AML/CFT compliance: on-going process. Op deze lijst staan landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren.

Tags: ,
29 juli 2013

Bericht DNB over FATF rapporten over witwas- en terrorismefinancieringstypologieën

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een ook voor trustkantoren bestemd bericht van 25 juli jl. laat DNB weten dat de Financial Action Task Force (FATF), tijdens de plenaire vergadering in juni jl. een aantal rapporten heeft aangenomen over onder andere Politically Exposed Persons (PEPs), New Payment Products and Services (NPPS) en de kwetsbaarheid juridische dienstverleners [*] ten aanzien van witwassen en terrorismefinanciering. Trustkantoren dienen met de aanbevelingen rekening te houden.

[*] Advocatenorganisatie CCBE had bezwaar tegen de FATF aanpak en heeft zich uit de werkgroep teruggetrokken, zie dit bericht.

Tags: ,
4 juli 2013

FATF-publicaties voor juridische beroepsbeoefenaren en over “Politically Exposed Persons”

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Legal Professionals

Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld.

Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatiede CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aangezien de CC BE het niet eens was met de gekozen aanpak. Zie daarover mijn eerdere bericht en de daar genoemde bronnen.

De aankondiging op de FATF-site is hieronder weergegeven:

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

Criminals seek out the involvement of legal professionals in their ML/TF activities, sometimes because a legal professional is required to complete certain transactions, and sometimes to access specialised legal and notarial skills and services which could assist the laundering of the proceeds of crime and the funding of terrorism.

The report identifies a number of ML/TF methods that commonly employ or, in some countries, require the services of a legal professional. Inherently these activities pose ML/TF risk. When clients seek to misuse the legal professional’s services in these areas, even law abiding legal professionals may be vulnerable. The methods are:

 • misuse of client accounts
 • purchase of real property
 • creation of trusts and companies
 • management of trusts and companies
 • managing client affairs and making introductions
 • undertaking certain litigation
 • setting up and managing charities

The report also describes red flag indicators of ML/TF which may be useful to legal professionals, self-regulatory bodies (SRBs), competent authorities and law enforcement agencies.

In this report, over 100 case studies referring to these and other ML/TF methods were taken into account. Some of these case studies show that not all legal professionals are undertaking client due diligence (CDD) when required. Even where due diligence is obtained, if the legal professional lacks understanding of the ML/TF vulnerabilities and red flag indicators, they are less able to use that information to prevent the misuse of their services.

The report also challenges the perception sometimes held by criminals, and at times supported by claims from legal professionals themselves, that legal professional privilege or professional secrecy would lawfully enable a legal professional to continue to act for a client who was engaging in criminal activity and/or prevent law enforcement from accessing information to enable the client to be prosecuted.

Politically Exposed Persons

Voorts heeft de FATF ook zijn licht laten schijnen over de PEP’s, de “Politically Exposed Persons”. Over dat onderwerp werd onlangs de “FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)” uitgebracht. Zie voor de aankondiging deze pagina; het rapport (pdf) is hier te vinden.

Tags: ,
%d bloggers liken dit: