Posts tagged ‘personentoetsing’

11 juli 2019

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren uitgebracht

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, waarin de consultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid en de consultatie inzake de beleidsregel geschiktheid worden gemeld. Verder wordt de sector herinnerd aan het vereiste van twee dagelijks beleidsbepalers en meldt de Bank dat de risico’s ten aanzien van financiële stabiliteit toenemen.

17 juni 2019

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

AFM en DNB houden een consultatie over de beleidsregel inzake geschiktheid.

De door AFM geplaatste aankondiging volgt hier onder.

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid
14 juni 2019

Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector.
De AFM en DNB gaan de beleidsregel wijzigen op basis van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. Afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de beleidsregel. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?
Er worden twee documenten geconsulteerd door de AFM en DNB. Dit zijn:
• Het Concept Besluit 2019 tot wijziging van de beleidsregel geschiktheid 2012. Dit betreft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de beleidsregel en een toelichting op de wijzigingen.
• Het concept van de aangepaste tekst van de beleidsregel, inclusief toelichting. In dit document is voor de duidelijkheid de toegevoegde tekst geel gearceerd en de geschrapte tekst grijs doorgehaald.

Reageren met reactieformulier
Om uw reactie zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij partijen gebruik te maken van een reactieformulier. De reacties op de beleidsregel worden verwerkt in een gezamenlijk feedbackstatement. Dit feedbackstatement wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan.

Stuur reactie vóór 1 september
De consultatie loopt tot 1 september 2019. Partijen kunnen hun reactieformulier en eventuele vragen sturen naar de AFM via consultatie_beleidsr@afm.nl of DNB via consultatie@dnb.nl. Het is niet nodig uw reactie aan beide toezichthouders te sturen.

Vervolg
Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie worden de beleidsregel en de toelichting hierop waar nodig aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en, samen met het feedbackstatement, op de websites van de AFM en DNB. Naar verwachting wordt de beleidsregel eind 2019 gepubliceerd. De aangepaste beleidsregel is vanaf dat moment van kracht.

 


Aanvulling 18 juni 2019
DNB publiceerde de aankondiging op deze pagina. Het reactieformulier van DNB is hier te vinden.

14 maart 2019

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit.

Berichten:

1 november 2018

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

Thema’s:

6 september 2018

Nieuws van DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 30 augustus jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid.

De onderwerpen:

23 mei 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag is een nieuwe editie van de DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren uitgekomen.  Daarin signaleert DNB problemen bij de naleving van de sanctieregelgeving, dringt de Bank aan op melding van ongebruikelijke transacties (Wwft) en behandelt de bank het onderwerp belastingplanning.

Onderstaand de introductieteksten van DNB:

 • DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties. In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Aan de andere kant heeft DNB gezien dat fiscale adviezen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening niet altijd actueel zijn. 
 • Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst. Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet. 
 • Cijfers en trends in de trustsector. In navolging van de eerder gesignaleerde daling van het aantal trustkantoren en aantal doelvennootschappen ziet DNB nu ook een dalende trend in het aantal UBO’s en PEP’s in risicolanden. 
 • Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties. DNB constateert dat trustkantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms helemaal niet melden aan de FIU-NL. Dit is in strijd met de wettelijke meldingsplicht.
 • DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite. Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor. 
 • De SIRA van papier naar praktijk. DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. 
 • Drie sanctieregimes voor de Oekraïne. Banken moeten rekening houden met drie sanctieregimes voor de Oekraïne, waaronder de beperkende maatregelen vanwege de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland.
 • DNB opent Digitaal Loket Toezicht. Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen.
 • Korte berichten: Oproep: geef uw mening over ons toezicht; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli.

NB Overigens klopt in het bericht over de sanctieregelgeving Rusland/Oekraïne de hyperlink niet (15:45 uur). De juiste link is deze.

30 maart 2017

Nieuwsbrief trustkantoren door DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen:

28 maart 2017

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing).

DNB schrijft:

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken

Het bijzondere karakter van een toetsing brengt met zich mee dat het extra van belang is dat de rechtsbescherming zorgvuldig is vormgegeven. In de wetgevingsbrief 2016 heeft DNB daarom de wens geuit om de bestaande rechtsbescherming van getoetste bestuurders en commissarissen verder te versterken, door de zittingen van het beroep en hoger beroep met betrekking tot aanvangs- en hertoetsingen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, tenzij de bestuurder anders verzoekt. De commissie Ottow geeft in haar op 30 november 2016 verschenen rapport aan, dat het reputatierisico vanwege het openbare karakter van beroep van zittingen voor betrokkenen inderdaad een belangrijke overweging is om niet in beroep te gaan. Een behandeling achter gesloten deuren kan in dat opzicht een bijdrage leveren om dit risico te verkleinen. DNB zou graag zien dat de minister deze wens gestalte geeft.

DNB verzoekt de uitzondering op openbaarheid van zittingen in artikel 1:101 Wft uit te breiden naar toetsingszaken in beroep en hoger beroep.

In de reactie op de wens dat beroepsprocedures in personentoetsingszaken vertrouwelijk worden behandeld, schrijft de minister van financiën het volgende:

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken

Ik onderschrijf het belang van het bieden van adequate rechtsbescherming aan getoetste bestuurders en commissarissen. De commissie Ottow heeft een aantal waardevolle, nuttige aanbevelingen gedaan om het toetsingsproces te versterken en de positie van de kandidaat te verbeteren. Deze aanbevelingen zien op het primaire besluitvormingsproces en de bezwaarfase, en niet op de beroepsfase, al stelt de commissie Ottow wel vast dat behandeling achter gesloten deuren het risico op reputatieschade kan verkleinen. Op grond van artikel 8:62 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de rechter reeds de bevoegdheid om daartoe te besluiten, als de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dat eist. Het wettelijk verankeren van een generieke uitzondering op de openbaarheid van rechtszittingen biedt getoetste bestuurders en commissarissen op voorhand zekerheid over de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer, maar ontneemt de rechter de mogelijkheid om van geval tot geval te beoordelen welke maatregelen nodig zijn om het belang van het privéleven te waarborgen. De vraag die dan voorligt, is of het publieke belang van een adequaat toetsingsproces en de positie van de bestuurder en commissaris daarin, nopen tot een dergelijke inbreuk op het uitgangspunt van openbaarheid van rechtszittingen. Dat vraagt om een gedegen motivering op basis van zwaarwegende gronden. Tegen deze achtergrond ben ik bereid om nut, noodzaak en wenselijkheid van deze wetgevingswens nader te onderzoeken.

De minister is bereid een en ander te onderzoeken.

NB Overigens lijkt dit ook buiten de Wft relevant te zijn.

Meer informatie:


Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog

25 januari 2017

Trustkantoren nieuwsbrief DNB | audit, terrorismefinanciering, belastingplanning, voetbal, ISI, bijeenkomst toetsingen

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.
Inhoud:

Kwaliteit auditfunctie schiet tekort
Uit verdiepend onderzoek bij 33 trustkantoren blijkt dat de uitoefening van de auditfunctie nog onvoldoende effectief is. DNB publiceert hierover een beoordelingskader.

Terrorismefinanciering blijft speerpunt toezicht DNB
DNB gaat gericht onderzoek doen naar de wijze waarop instellingen transacties controleren op mogelijke betrokkenheid bij terrorismefinanciering.

DNB start onderzoek belastingplanning en klantanonimiteit
DNB start een onderzoek naar de betrokkenheid van trustkantoren bij het faciliteren van financiële constructies die de zichtbaarheid van personen en bedrijven voor overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst) belemmeren.

Kort nieuws
Hierin aandacht voor:

 • DNB vraagt meer aandacht voor integriteitsrisico’s voetbalwereld – persbericht / factsheet
 • Uitvraag ISI-formulier
 • Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 7 maart
13 december 2016

DNB: AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een nieuwsbericht van vandaag laat DNB weten en systeem van personentoetsing te zullen verbeteren.

AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow
Persbericht
Datum 13 december 2016

Er is brede steun in de financiële sector voor het doel en het belang van de toetsingen van bestuurders en commissarissen. Goede toetsing wordt gezien als een belangrijk instrument dat het lerend vermogen van de sector kan verhogen.
De commissie ‎Ottow doet verschillende voorstellen om het proces van de toetsingen verder aan te passen en te verbeteren zodat de toezichthouders nog beter aan hun wettelijke opdracht kunnen voldoen.
Zo moeten de toezichthouders transparanter zijn over het proces. Tevens doet het rapport nuttige aanbevelingen om de zorgvuldige besluitvorming te behouden en verder te waarborgen, de diversiteit in de financiële sector te bevorderen en het proces efficiënter en effectiever in te richten.
Voor financiële instellingen is er ook een belangrijke rol weggelegd, zij zijn mede verantwoordelijke om de diversiteit in de sector te bevorderen en het proces efficiënter in te richten.
Dat zijn voor AFM en DNB de belangrijkste conclusies uit het rapport van de commissie Ottow dat dinsdag is gepubliceerd. De commissie spreekt van een ‘adequate invulling’ door de toezichthouders van haar taak bij het toetsen van bestuurders.

Toetsingen
De toetsing van bestuurders en commissarissen is sinds de financiële crisis aangepast. De eisen die aan geschiktheid (voorheen deskundigheid) werden gesteld zijn verder uitgewerkt en de wetgever heeft deze ook ingevoerd voor commissarissen en later ook voor meer medewerkers bij financiële instellingen. Beter bestuur in de financiële sector wordt gezien als een belangrijke pijler onder het voorkomen van nieuwe crises.
Jaarlijks worden er circa 2500 aanvangstoetsingen uitgevoerd, waarbij 96 procent leidt tot een positief oordeel. Tevens worden 10 tot 20 hertoetsingen per jaar gedaan, waarbij zittende bestuurders opnieuw worden getoetst als daar een ‘redelijke aanleiding’ voor is.

Commissie
AFM en DNB stelden een onafhankelijke, externe commissie in om onderzoek te doen naar de opzet en werkwijze bij toetsingen van bestuurders en commissarissen in de financiële sector. De commissie stond onder leiding van prof. dr. Annetje Ottow en bestond daarnaast uit prof. dr. Janka Stoker en drs. Jan Hommen.

Vervolgstappen
In de afgelopen anderhalf jaar zijn door DNB en AFM belangrijke stappen gezet om het proces rond toetsingen te versterken. Met deze versterkingen is het toetsingsproces bij DNB en de AFM duidelijk verder tot ontwikkeling gekomen‎.
Het rapport van de commissie Ottow biedt de juiste basis voor DNB en de AFM om nadere vervolgstappen te nemen. AFM en DNB hebben in een uitgebreide reactie de minister van Financiën toegelicht welke dat zijn.
Kortgezegd zal er onder meer uitgebreidere en betere informatie voor en tijdens een toetsing beschikbaar komen om de transparantie te vergroten. Om de zorgvuldige besluitvorming verder te waarborgen zullen de toezichthouders duidelijker laten zien hoe het proces van besluitvorming loopt. Ook zullen DNB en de AFM een pilot starten waarin de rol van de externe adviseur (‘senior advisor’) nader zal worden uitgewerkt.
Uit het rapport van de commissie blijkt dat de perceptie in de financiële sector is dat er te weinig ruimte zou zijn om meer diversiteit aan te brengen in hun kandidaten. De commissie beveelt aan dat financiële instellingen bovendien meer zelf moeten doen om de diversiteit te vergroten.
Instellingen zullen de ruimte die er is moeten benutten om die kandidaten te selecteren die zij op dat moment het meest geschikt vinden voor hun organisatie, ook als deze kandidaten geen langdurige financiële achtergrond hebben. DNB en de AFM zullen, om de diversiteit te stimuleren, duidelijker communiceren dat het mogelijk is om kandidaten met andere achtergronden voor te dragen en aangeven welke eisen dit stelt aan een dossier.
De efficiëntie van het toetsingsproces zal worden verbeterd door onder meer verdere digitalisering van de aanvraag via een digitaal loket en afhandeling van een toetsing.
Ook zal er worden gekeken naar verdere stappen om de verantwoordelijkheid van de instelling voor het voordragen van geschikte kandidaten meer invulling te geven, zoals de commissie ook concludeert. De Commissie beveelt aan dat instellingen een analyse maken van de huidige en toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen, ingedeeld naar competentie, ervaring en de gewenste aanvullende kennis of ervaring.
Ook beveelt de Commissie aan dat instellingen bij iedere voorgestelde benoeming een volledig en juist ingevuld document inleveren bij DNB en de AFM, waaruit blijkt wie de kandidaat is en waarom deze wordt voorgedragen. Wanneer dit compleet en uitputtend is, kan dit het toetsingsproces versnellen en vergemakkelijken en op termijn leiden tot een minder zwaar proces.

Internationale ontwikkelingen
Zoals ook uit het rapport blijkt zullen internationale ontwikkelingen een steeds belangrijkere invloed krijgen. De huidige consultatie van EBA en ESMA over nieuwe richtsnoeren voor de geschiktheidstoets en de consultatie van het SSM laten zien dat de Europese harmonisatie verder toe neemt.
DNB en de AFM verwelkomen deze ontwikkeling in Europa. Zoals eerder ook uit een ‘peer review’-rapport van EBA is gebleken , wordt de Nederlandse praktijk als goed voorbeeld gezien en komt het voorgestelde Europese toetsingsproces in belangrijke mate overeen met de huidige Nederlandse aanpak.

Lees hier de uitgebreide reactie van AFM en DNB op het rapport van de commissie Ottow.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van de commissie Ottow.

Ook de AFM heeft over dit onderwerp een nieuwsbericht uitgebracht.

%d bloggers liken dit: