Archive for ‘Cursussen, seminars, e.d.’

29 januari 2021

Cursus: de opvolgende trustdirecteur van een rechtspersoon, identity management en andere actualiteiten voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Op donderdag 25 maart aanstaande lever ik als docent een bijdrage aan een online cursus voor trustkantoren door de Sdu Licent Academy. Het is een Engelstalige cursus met juridische actualiteiten en digitale actualiteiten voor trustkantoren.

Juridische actualiteiten
Ik zal aan de volgende Nederlandsrechtelijke onderwerpen aandacht besteden:

 • De opvolgend trustbestuurder van een rechtspersoon onder Wtt 2018 en Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
 • De trustbestuurder van een stichting en het nieuwe stichtingenrecht dat op 1 juli a.s. in werking treedt.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid van trustbestuurders.
 • Actualiteiten witwasbestrijding.

Identity management, digital authentication & cybersecurity
Trustbestuurders zijn juridisch verantwoordelijk voor cybersecurity en identity management. Het tweede gedeelte van de online cursus gaat daarom over identity management, digital authentication en cybersecurity, onderwerpen die voor trustkantoren in corona-tijd extra belangrijk zijn geworden. Dit onderdeel wordt gegeven door Jan Matto, partner IT Audit & Advisory van Mazars, die ervaring heeft bij trustkantoren met betrekking tot de genoemde onderwerpen.

21 oktober 2015

Trustkantorenseminar Mazars op 19 november a.s. Amsterdam

door Ellen Timmer

Op 19 november a.s. organiseert Mazars in Amsterdam het jaarlijkse trustseminar. Onderwerpen zijn: 

 • Actualia verslaggeving (Dutch-GAAP en IFRS)
 • Ontwikkelingen regelgeving: transactiemonitoring en Internal Audit
 • Mazars landendesks: presentatie van Mazars Germany over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en de kansen die dit voor u biedt
 • Actualia belastingen

Datum en locatie: donderdag 19 november 2015, Mazars Amsterdam, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam

Programma
15.00 uur | Ontvangst
15.30 uur | Opening en welkom
15.40 uur | Actualia verslaggeving
16.05 uur | Ontwikkelingen regelgeving: transactiemonitoring en Internal Audit
16.30 uur | Pauze
16.45 uur | Mazars landendesks: Germany
17.10 uur | Actualia Belastingen
17.35 uur | Afsluiting
17.45 uur | Borrel
19.00 uur | Einde

Het trustseminar is bestemd voor medewerkers van trustkantoren.

Meer informatie en aanmelding

13 maart 2015

9 april 2015 – 2e deel cursus sanctieregelgeving voor trustkantoren

door Compliance Platform Trustkantoren

Dit bericht is op 8 april 2015 geupdate.

Het Compliance Platform Trustkantoren organiseert in samenwerking met Pellicaan Advocaten een cursus over de Nederlandse en Europese sanctieregelgeving, specifiek gericht op leidinggevenden en compliance medewerkers van trustkantoren. Het tweede deel van de cursus zal op donderdagmiddag 9 april 2015 plaats vinden.

Deze tweede cursus zal worden gegeven door twee docenten. De ene docent is afkomstig van DNB, mevrouw M. Aelen. Daarnaast zal Ellen Timmer (Pellicaan Advocaten) als docent optreden, zij was tijdens de eerste cursus van 3 maart jl. al actief als docent.

Onderwerp van de tweede cursus:

 • Verslag namens DNB van de bevindingen uit het onderzoek van DNB naar naleving van de sanctieregelgeving, dat in het najaar van 2014 is uitgevoerd.
 • Toelichting door de DNB-docent aan de hand van praktijkvoorbeelden over de wijze waarop DNB toezicht houdt op en de visie van DNB inzake de naleving van de sanctieregels.
 • Bespreking van een aantal knelpunten met betrekking tot de naleving van de sanctieregelgeving door trustkantoren zoals tijdens de eerste cursus van 3 maart jl. aan de orde zijn gekomen.

Voorafgaand aan de cursus kunnen deelnemers praktijkvragen insturen, die vervolgens tijdens de cursus op anonieme basis behandeld zullen worden. Aan de hand van die vooraf ingestuurde en de tijdens de eerste cursus aan de orde gestelde vragen zal worden geprobeerd om de cursus zoveel mogelijk aan de specifieke behoefte van trustkantoren aan te passen. Uiteraard kunnen ook tijdens de cursus vragen worden gesteld.

Aan de deelnemers van de 2e cursus zal een reader met inleidende informatie ter beschikking worden gesteld, voor zover zij niet aan de eerste cursus hebben deelgenomen.

Praktische informatie cursus 9 april 2015
Tijdstippen: donderdag 9 april 2015, ontvangst vanaf 13:30 uur, cursus van 14:00 tot 17:30 uur, met een half uur pauze
Docenten: docent namens De Nederlandsche Bank; Ellen Timmer, advocaat (algemeen weblog, LinkedIn profiel)
Locatie: kantoor Amsterdam van Pellicaan Advocaten, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam, ligging op Google Maps
Cursusprijs: EUR 250 exclusief btw voor de 2e cursus; deelnemers aan de 1e cursus van 3 maart 2015 krijgen EUR 50 exclusief btw korting.
Aantal deelnemers: ten minste 15, maximaal 35 personen
PE-punten Holland Quaestor: 3 PE-punten; HQ-deelnemers dienen er zelf op te letten dat de presentielijsten bij aanvang en vertrek worden getekend

Aanmelding
Aanmelding kan plaats vinden per e-mail uiterlijk tot en met 3 april a.s. bij:
Astrid Falke, Astrid.Falke@pellicaan.nl en
Carolien van Willigen, Carolien.vanWilligen@pellicaan.nl,
graag met opgave van de volgende gegevens:
[1] Naam/namen van de persoon/personen die deelneemt/deelnemen met e-mail adres(sen).
[2] Naam en adres van de organisatie waaraan de deelnemer(s) is/zijn verbonden, met informatie over degene aan wie de factuur kan worden gericht, die na aanmelding zal worden verzonden.

Aanvullende informatie 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB over naleving sanctieregelgeving

In de op 23 maart 2015 verzonden nieuwsbrief schrijft DNB:

Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter
Nieuwsbericht 23 maart 2015

DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. Er zijn verschillende verbeterpunten.

De resultaten van een onderzoek bij 38 banken, verzekeraars en trustkantoren naar de naleving van de Sanctiewet 1977 waren voor DNB aanleiding tot vervolgonderzoek bij zes instellingen, waaronder een aantal trustkantoren. Hierbij is vooral gekeken naar de naleving van de sanctieverordeningen die de Europese Unie (EU) in 2014 vaststelde vanwege de situatie in Oekraïne.

Wisselend beeld
Uit dit onderzoek komt een wisselend beeld naar voren. Sommige trustkantoren zijn op de hoogte van de sanctiemaatregelen en screenen daarop. Ook hebben deze trustkantoren hun Russische en Oekraïense relaties duidelijk in kaart gebracht en onderzoeken ze gericht of de sanctiemaatregelen op hun cliëntenportefeuille van toepassing zijn. Daarentegen schiet bij enkele andere trustkantoren de kennis en naleving van de sanctieregelgeving tekort.

Verbeterpunten
DNB stelt dat de trustsector de nodige stappen moet zetten om de naleving van de Sanctiewet 1977 te waarborgen. De toezichthouder ziet de volgende verbeterpunten:

Goederen
Verschillende onderzochte trustkantoren onderzoeken uitsluitend of de relatie voorkomt op gepubliceerde lijsten van gesanctioneerde personen en vennootschappen. Deze trustkantoren controleren onvoldoende of er sprake is van embargogoederen bij de activiteiten van de relaties.

Eigen verantwoordelijkheid
Sommige trustkantoren schuiven de verantwoordelijkheid voor de naleving van de Sanctiewet 1977 door naar andere professionele partijen, zoals banken die cliënten aanbrengen en transacties uitvoeren. Een deel van de trustsector loopt zodoende aanzienlijke risico’s om de Sanctiewet 1977 te overtreden.

Feitelijke kennis en naleving
De bewustwording en de concrete naleving van sancties zijn in een deel van de sector nog onvoldoende. Aangezien de risico’s hoog zijn en complexe structuren worden gefaciliteerd, is het zaak om de feitelijke kennis en naleving van maatregelen te versterken.

 

27 januari 2015

3 maart 2015 – cursus sanctieregelgeving voor trustkantoren

door Compliance Platform Trustkantoren

Het Compliance Platform Trustkantoren organiseert in samenwerking met Pellicaan Advocaten een cursus Sanctiewet 1977, specifiek gericht op leidinggevenden en compliance medewerkers van trustkantoren. In twee middagen worden deelnemers op de hoogte gebracht van de Sanctiewet 1977, de Europese sanctieregels en de relatie met de Wwft (FATF).

De cursus bestaat uit twee middagen, de eerste op 3 maart 2015 en de tweede op een nader te bepalen datum in juni / juli a.s.:
• Tijdens de 1e cursus zal Ellen Timmer (Pellicaan Advocaten) de Europese sanctieregelgeving bespreken en ingaan op een aantal belangrijke thema’s, zoals de recent ingevoerde Oost-Europa sancties, dual-use goederen, sancties in de financieel-economische sfeer en het overgangsrecht dat van toepassing is op bestaande situaties vóór de invoering van de sancties.
• Tijdens de 2e cursus is er naast Ellen Timmer een tweede docent afkomstig van DNB. De DNB-medewerker zal een nadere toelichting geven aan de hand van praktijkvoorbeelden, over de wijze waarop DNB toezicht houdt op de naleving van de sanctieregels.

Voorafgaand aan de cursussen kunnen deelnemers praktijkvragen insturen, die vervolgens tijdens de cursussen op anonieme basis behandeld zullen worden. Aan de hand van die vooraf ingestuurde vragen zal worden geprobeerd om de cursussen zoveel mogelijk aan de specifieke behoefte van trustkantoren aan te passen. Uiteraard kunnen ook tijdens de cursussen vragen worden gesteld.

Aan de deelnemers van de 1e cursus zal een reader met inleidende informatie ter beschikking worden gesteld.

Praktische informatie cursus 3 maart 2015
Tijdstippen: dinsdag 3 maart 2015, ontvangst vanaf 13:30 uur, cursus van 14:00 tot 17:30 uur, met een half uur pauze
Docent: Ellen Timmer (algemeen weblog, LinkedIn profiel)
Locatie: kantoor Amsterdam van Pellicaan Advocaten, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam, ligging op Google Maps
Cursusprijs: EUR 275 exclusief btw voor de 1e cursus
Aantal deelnemers: ten minste 15, maximaal 35 personen

Aanmelding
Aanmelding kan plaats vinden per e-mail uiterlijk tot 27 februari a.s. bij: Astrid Falke, Astrid.Falke@pellicaan.nl,
graag met opgave van de volgende gegevens:
[1] Naam/namen van de persoon/personen die deelneemt/deelnemen met e-mail adres(sen).
[2] Naam en adres van de organisatie waaraan de deelnemer(s) is/zijn verbonden, met informatie over degene aan wie de factuur kan worden gericht, die na aanmelding zal worden verzonden.
[3] De HQ Commissie Opleiding & Permanente Educatie heeft besloten aan de cursus twee HQ PE-punten toe te kennen.

Overige informatie
Voor het geval er voor de 1e cursus te grote belangstelling is, hebben we 5 maart 2015 nog als reservedatum beschikbaar om de cursus eventueel nogmaals te geven.
Deelnemers (of bij verhindering een medewerker van hetzelfde trustkantoor) die aan de 1e cursus hebben deelgenomen, krijgen bij deelneming aan de 2e cursus in juni / juli een korting van EUR 25 op het cursusbedrag.

Opleidingspunten
Degenen die dergelijke opleidingspunten van Holland Quaestor willen verkrijgen dienen aan onderstaande verplichtingen te voldoen:
1. er dient getekend te worden door iedere individuele deelnemer bij aanvang (aanvangstijd vermelden op de presentielijst);
2. er dient getekend te worden door iedere individuele deelnemer bij einde (eindtijd vermelden op de presentielijst);
3. mocht een deelnemer substantieel later arriveren of substantieel eerder vertrekken dan de aangegeven tijden, dan dient deze specifieke tijd genoteerd te worden op de presentielijst(en); dit kan resulteren in HQ PE puntvermindering voor deze deelnemer.

Wij zorgen voor het volgende:
4. de docent tekent de presentielijst(en) voor akkoord; en
5. u wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan evaluatie van de sessie.

10 oktober 2014

Mazars seminar voor trustkantoren, 28 oktober Amsterdam, 6 november Rotterdam

door Ellen Timmer

Accountants- en belastingadviesorganisatie Mazars organiseert op 28 oktober en 6 november seminars voor trustkantoren. Onderstaand de introductie. Meer informatie en aanmelden via de website van Mazars.

Wereldwijd trekt de economie aan en dit biedt kansen. Tegelijkertijd vraagt blijvend toenemende regelgeving om verdere professionalisering. Wij brengen u graag op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen en geven u praktische handreikingen, zodat u vooral kunt blijven ondernemen!

Voor de 8e keer op rij organiseert Mazars in 2014 het Trustseminar. Wij nodigen u graag uit in Amsterdam of in Rotterdam om kosteloos deel te nemen. In twee uur tijd praten we u bij over verschillende onderwerpen:

• Actualia verslaggeving (Dutch-GAAP en IFRS)
• Ontwikkelingen compliance gepresenteerd door Charco & Dique
• IT security; hoe gaat u veilig om met vertrouwelijke klantgegevens?
• Actualia belastingen

De wereld verandert: hoe verandert u mee en welke kansen liggen er voor u?

Data en locaties
• Dinsdag 28 oktober 2014: Mazars Amsterdam, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam
• Donderdag 6 november 2014: Mazars Rotterdam, Rivium Promenade 200, 2909 LM Capelle a/d IJssel

Programma
14.30 uur | Ontvangst
15.00 uur | Opening en welkom
15.15 uur | Actualia verslaggeving
15.45 uur | Risk management en compliance
16.15 uur | Pauze
16.30 uur | Mazars landendesks de specifieke focus op business opportunities in China
17.00 uur | Actualia Belastingen
17.30 uur | Borrel
19.00 uur | Einde

Tags: ,
29 augustus 2014

Presentatie bij VCO op 9 september 2014 over “De toenemende invloed van de overheid op management van ondernemingen”

door Ellen Timmer

Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging van Compliance Officers van 9 september 2014 zal ik een lezing geven over de toenemende overheidsinvloed op het management van ondernemingen. Lees hier de uitnodiging. Onder meer staat er in de uitnodiging:

Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht verbonden aan Pellicaan Advocaten N.V., zal een presentatie geven over de toenemende overheidsinvloed op de personele bezetting van ondernemingen. Financiële instellingen hebben hier al langer mee te maken vanwege de geschiktheidstoetsing door DNB en AFM.

De overheid gaat zich steeds vaker met de personele organisatie van ondernemingen bemoeien, wat wordt geïllustreerd door recente wijzigingen in de trustsector. Onder meer zijn alle trustkantoren verplicht om over een onafhankelijke auditfunctie te beschikken en wenst DNB dat alle trustkantoren in de toekomst twee ‘beleidsbepalers’ hebben.

De in aantocht zijnde nieuwe Europese antiwitwasregelgeving zal naar verwachting tot gevolg hebben dat bij een aantal niet-financiële ondernemingen ook toetsing van functionarissen zal gaan plaats vinden. Een andere vorm van overheidsinvloed is het bestuursverbod, dat volgens kabinetsplannen in het civiele recht zal worden geïntroduceerd.

Kortom: een onderwerp dat volop in beweging is.

30 oktober 2013

Seminar voor trustkantoren op 20/11 en 3/12 (Mazars)

door Ellen Timmer

Accountants- en belastingadviesorganisatie Mazars organiseert op 20 november (Amsterdam) en 3 december (Rotterdam) een seminar voor trustkantoren.
De onderwerpen van het seminar: externe verslaggeving, regelgeving financieel toezicht, international mobility, landendesk Turkije en fiscale actualiteiten.
Meer informatie op de site van Mazars, waar men zich ook kan aanmelden.

9 september 2013

10 oktober relatiedag FIU-Nederland voor trustkantoren in het kader van de Wwft

door Compliance Platform Trustkantoren

FIU-Nederland en de Holland Quaestor nodigen trustkantoren uit om deel te nemen aan de ‘Relatiedag FIU-Nederland Trustkantoren’ op donderdag 10 oktober 2013 in Hotel Schiphol (Van der Valk Schiphol A4). De onderwerpen die aan bod komen zijn de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de rol van de trustkantoren in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Trustkantoren zijn op basis van de Wwft bij wet verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Zie voor de aankondiging ook de site van FIU-Nederland, het programma staat hier. Het organiserend bureau is te bereiken onder: relatiedag@wvhcommunicatie.nl

Met dank aan Ella van Kranenburg, advocaat financieel recht, voor het attenderen op dit bericht.

7 februari 2013

Presentatie “De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht” 24 januari 2013

door Ellen Timmer

Degenen die belangstelling hebben voor mijn powerpoint presentatie van 24 januari jl. “De consequenties voor de trustbranche van de flex-bv en wet bestuur & toezicht” (zie het bericht over de bijeenkomst) kunnen deze via onderstaande links downloaden:

Tags:
28 september 2012

Workshop Actualiteiten Wwft, Wtt en nieuw bv-recht voor trustkantoren | Rotterdam 8 november a.s.

door Ellen Timmer

Dit is een update van een eerder bericht. Oorspronkelijk was de Rotterdamse workshop gepland op 9 oktober a.s., maar dat blijkt de datum te zijn dat Holland Quaestor, de nieuwe organisatie van Nederlandse trustkantoren, een symposium houdt over Nederland als vestigingsland

Pellicaan Advocaten houdt zich vanuit de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam bezig met dienstverlening gericht op trustkantoren. Dit omvat zowel de naleving van de eigen regelgeving door trustkantoren – zoals de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – als dienstverlening ten behoeve van de relaties van de trustkantoren op het gebied van het rechtspersonenrecht en financieel recht.
Dit voorjaar bestond, in het kader van de permanente educatie, veel belangstelling voor de door ons in Amsterdam georganiseerde workshops gericht op medewerkers van trustkantoren, waarin actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen in de Wtt en Wwft voor trustkantoren, alsmede de nieuwe ontwikkelingen in het bv-recht (“flex-bv”) aan bod kwamen.

Wij menen dat er ook bij in Zuid-Nederland gevestigde trustkantoren belangstelling kan bestaan voor dergelijke workshops. Dat was aanleiding om ook in Rotterdam een workshop te organiseren.

Workshop Actualiteiten Wwft, Wtt en nieuw bv-recht voor trustkantoren

Op 8 november 2012 organiseren wij op ons kantoor te Rotterdam, een workshop voor medewerkers van trustkantoren, waarbij ik als docent zal optreden. Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de recente wijzigingen in de Wtt, met onder meer de aanpassing van de reikwijdte van de wet;
 • de wijzigingen in de Wwft;
 • de nieuwe positie van de statutair directeur van een besloten vennootschap op grond van de flexibilisering van het bv-recht en de wet bestuur & toezicht.

Als de actualiteit hiertoe aanleiding geeft, zal ook rechtspraak worden behandeld.

Doel van de workshop “Actualiteiten Wwft, Wtt en nieuw bv-recht voor trustkantoren” is u op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen. Door het vergroten van het kennisniveau van uw medewerkers en hun risico-awareness zijn zij goed voorbereid en alerter op mogelijke Wtt- en Wwft-aspecten en ontstaat bekendheid met de rol van de statutair directeur onder het nieuwe bv-recht.

U zich aanmelden door een e-mail aan Carolien van Willigen.

Onderstaand nog enige praktische punten:
Voor wie bestemd? De workshop is uitsluitend bestemd voor medewerkers van trustkantoren.
Opzet van de workshop: De workshop heeft een interactief karakter waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en het beantwoorden van vragen en het bespreken van voorbeelden. Vanwege de complexe materie vindt de workshop plaats in relatief kleine groepen. De ervaring leert dat een groep van maximaal 15 deelnemers er voor zorgt dat kennis beter beklijft, waardoor de investering in de workshop rendeert. De workshop wordt verzorgd door professionals uit het werkveld. Uiterlijk twee weken voor de workshop kunnen de deelnemers digitaal vragen indienen. Deze vragen zullen tijdens de workshop worden beantwoord.
Docent: Mr. Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht
Documentatie: Voor de workshop maken wij gebruik van een specifiek voor deze cursus samengestelde syllabus die u bij aanvang ontvangt.
Kosten: € 495 exclusief btw (inclusief lunch en syllabus)
Aard en tijdsduur: lunch 12.30 uur – 13.00 uur; workshop, 13.00 uur – 17.00 uur. Na afloop borrel tot 18:30 uur
Data en locaties: 8 november 2012, Rivium Promenade 190 Capelle aan den IJssel
Inlichtingen: Carolien van Willigen, telefoon 088 627 22 88
Inhouse versie: Indien gewenst, kan deze workshop specifiek voor u als trustkantoor inhouse worden gehouden.

%d bloggers liken dit: