22 februari 2018

Behandeling Wwft-wetsvoorstel gaat voornamelijk over trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Gisterenavond is het eerste van de twee wetsvoorstellen over implementatie van AMLD4 in de Wwft in de tweede kamer behandeld.
Trustkantoren worden uitgebreid besproken, wat de vraag oproept waarom Nederland geconfronteerd wordt met regelgeving die kennelijk alleen voor trustkantoren bedoeld is.

Voor mijn algemene weblog schreef ik een artikel naar aanleiding van het ongecorrigeerd stenogram.

Meer informatie: het ongecorrigeerd stenogram en drie moties (uboregisterdefinitie ubo en lidstaatopties).

Tags: ,
21 februari 2018

Managers trustkantoor aansprakelijk voor belastingfraude

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs is een uitspraak in het nieuwe gekomen waarin twee statutair bestuurders van een trustkantoor werden veroordeeld. In de publiciteit wordt ten onrechte de indruk gewekt dat alle werknemers van trustkantoren zich zorgen moeten maken. Dat is niet juist, want er is niets nieuws onder de zon.
In deze uitspraak is de grondslag voor de aansprakelijkheid onrechtmatige daad, een grondslag die de belastingdienst niet altijd hanteert. Immers, de invorderingswet biedt de belastingdienst andere mogelijkheden, die vaak makkelijker zijn. Verder zijn er ook de nodige andere juridische mogelijkheden waarmee iedereen die bij een belastingplichtige betrokken is (de bestuurder, de controller, de accountant, de belastingadviseur, enzovoorts) kan worden aangepakt als feitelijk kan worden onderbouwd dat men bewust meewerkte aan belastingfraude.

Die bewuste medewerking is bij witwassen zelfs niet eens nodig. Via een bericht op Bijzonder Strafrecht werd ik geattendeerd op het artikel van C.T. van Weerd en D.J.P. van Omme in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, getiteld “Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen” (betaalmuur). Uit de introductie blijkt dat de strafrechtelijke witwasdefinitie zo ruim is, dat ook onschuldige burgers met de strafbepaling geconfronteerd kunnen worden.

13 februari 2018

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren 14 maart 2018 | Zoutendijk over wijzigingen Wwft

door Compliance Platform Trustkantoren

Het is weer hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst van het Compliance Platform.
Op woensdag 14 maart 2018 is het zo ver. Het begint om 16.00 uur.

Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen bijgewoond worden door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt.

Onderwerpen:
De afgelopen jaren zien we veel belangstelling voor sanctiewetcontrole en transactiemonitoring. Ook is er de nodige aandacht voor de nieuwe Wtt 2018 die medio dit jaar waarschijnlijk in werking zal treden.
Minder horen wij over de gewijzigde Wwft, terwijl deze wet ziet op alle zakelijke relaties van een trustkantoor.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we André Zoutendijk van Develop Your Controls (DYC) bereid hebben gevonden om ons hierover te vertellen. Zijn bijdrage duurt ongeveer 45 minuten.

Na afloop van de bijdrage van André volgt er een informatiebijeenkomst van de nieuwe vereniging van Trustkantoren, de NVVTK. Deze vereniging is vorig jaar door en voor trustkantoren opgericht. Het bestuur van de NVVTK heeft gevraagd of zij na afloop van de bijeenkomst van het Compliance Platform alle belangstellenden meer kunnen vertellen over het wel en wee van deze nieuwe belangenbehartiger in de trustsector.

Het belooft dus een interessante middag te worden.

Programma
Woensdag 14 maart 2018
– 16.00 Ontvangst:
– 16.30 Wijzigingen in de Wwft door André Zoutendijk
– 17.15 Korte pauze
– 17.30 Informatiebijeenkomst NVVTK
– 18.00 Borrel

Kosten
Wij vragen u een bijdrage voor de middag van € 10 per persoon. Graag het bedrag van € 10 contant meenemen en voldoen bij binnenkomst.

Locatie
Deze keer mogen wij de bijeenkomst van het Compliance Platform organiseren bij LEXIS NEXIS. Het adres is Radarweg 29 in Amsterdam.
Lexis Nexis levert diverse CDD producten die gerelateerd zijn aan ons vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op: www.lexisnexis.nl

Parkeren
Er is een mogelijkheid om uw auto te parkeren op de parkeerplaats van Gebouw West, tegenover LexisNexis. De kosten bedragen € 7,50.
Als u daar gebruik van wenst te maken, dan moet u dat van te voren aan ons opgeven. De kosten voor de parkeerplaats kunt u bij aanvang van onze bijeenkomst contant aan ons voldoen.
Let op: Als uw auto niet tijdig is aangemeld, heeft u geen toegang tot de parkeergarage.

Aanmelden
Graag vernemen we per email (rappa205@planet.nl) of u zich wilt aanmelden voor deze middag.

Met vriendelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags: ,
1 februari 2018

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Dit keer een bericht van FIU met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is het hoger beroep naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Voor Wwft-plichtigen is de uitspraak interessant vanwege de overwegingen inzake begrippen en verplichtingen op grond van de Wwft.

31 januari 2018

Januari nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB de nieuwsbrief voor trustkantoren bekend gemaakt. Daarin komen aan de orde:

 • Beperkte blik op fiscale risico’s
 • Cliëntendossiers onvoldoende belicht in SIRA, waarbij op de ‘good practices’ van DNB wordt geattendeerd
 • Incidentmelding: welke informatie is nodig
 • Aanpak illegale trustkantoren; trustkantoren worden opgeroepen mogelijk illegale situaties bij DNB te melden
 • Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid
 • Uitvraag ISI-formulier
 • Eigen vermogen alternatieve bewaarders
 • Informatiebijeenkomst toetsingen
 • Indienen toetsingsformulieren
 • Rib Wtt Audit Richtlijn voor trustkantoren > DNB attendeert op deze HQ richtlijn
30 januari 2018

Witwasontwikkelingen

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De laatste witwas- en terrorismebestrijdingsontwikkelingen:

Tags: ,
29 november 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de nieuwsbrief die DNB vandaag uitbracht zijn de onderwerpen:

 • DNB-prioriteiten en -onderzoeken 2018: onder meer zal in 2018 naar de naleving van de sanctieregelgeving worden gekeken.
 • Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren, onder meer wijziging Wwft en introductie ubo-register.
 • Eis van meerdere beleidsbepalers: tweede bestuurder moet volwaardig en gelijkwaardig zijn. DNB attendeert er op dat bij inwerkingtreding van de nieuwe Wtt sprake moet zijn van een dagelijkse leiding van een trustkantoor, bestaande uit tenminste twee personen die in Nederland werken.
 • DNB verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden.
 • Voortgang DNB onderzoek SIRA in de praktijk
 • FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017

 

24 november 2017

Wtt 2018

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren aan de orde geweest. De minister van financiën zegt naar aanleiding van vragen dat de verwachting is dat het voorstel begin volgend jaar kan worden ingediend.

Onderstaand de betreffende passage:

De heer Van Weyenberg van D66 heeft gevraagd waarom de Wet toezicht trustkantoren zolang duurt. Het voorstel voor de herziening van de trustwetgeving is al enige tijd in voorbereiding. Vorig jaar heeft een consultatie over een concept van het voorstel plaatsgevonden. Er waren natuurlijk belangrijke ontwikkelingen, niet in de laatste plaats deze week, maar ik noem ook de onthullingen rond de Panama Papers. De parlementaire ondervragingscommissie is daar natuurlijk ook mee bezig geweest. Zoals ik het heb begrepen, werd het ook van belang geacht om de bevindingen van die commissie bij het voorstel te betrekken. Voor de zomer heeft de commissie dat verslag uitgebracht. Mijn voorganger heeft de Kamer aangegeven dat enkele zaken uit het verslag ook direct een plek krijgen in het wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel is afgerond en zal op zeer korte termijn voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Ik hoop en verwacht dat het voorstel begin volgend jaar ook bij uw Kamer, voorzitter, wordt ingediend.

Meer informatie: dit document

Tags:
23 november 2017

Belastingontduiking niet altijd motief voor verplaatsing van vermogen naar het buitenland

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Kamerlid mevrouw Leijten, bekend van de Nederlandse PANA commissie, stelt regelmatig vragen over trustkantoren, zo ook weer onlangs. Alleen gingen die vragen niet over Nederlandse trustkantoren of de door hen beheerde doelvennootschappen. Naar aanleiding van de vragen merkt de minister van financiën op dat bij verplaatsing van vermogen naar het buitenland niet altijd sprake is van ontgaan van belastingen als motivatie:

De ervaring die is opgedaan tijdens onderzoeken naar situaties waarbij vermogen is verplaatst naar het buitenland leert dat niet in alle gevallen sprake is van het ontgaan van belastingen. Redenen die door belastingplichtigen worden genoemd voor het plaatsen van vermogen in het buitenland zijn onder meer:

– het bundelen van (familie)vermogen;
– het voorkomen van versnippering van (familie)vermogen in geval van bijvoorbeeld overlijden, echtscheiding of conflicten;
– het gebruik van een trust (niet zijnde een trustkantoor) als alternatief voor een testament, om (erf)opvolging van internationaal georiënteerde families te regelen;
– het versterken van de zeggenschap van personen in een bedrijf;
– het voorkomen dat familievermogen onnodig wordt uitgeven terwijl dit geld bijvoorbeeld nodig is voor investeringen in een bedrijf;
– het voorkomen dat kinderen bekend raken met hun rijkdom;
– het voorkomen dat derden (bijvoorbeeld media, criminelen) bekend raken met de vermogenspositie van bepaalde personen;
– het veiligstellen van vermogen in conflictgebieden;
– het veiligstellen van vermogen uit vrees voor nationalisatie van privéeigendom.

De achtergrond is verschillend van aard: de eerste drie hiervoor genoemde redenen houden verband met het erfrecht. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de rechtsfiguur trust of een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsfiguur omdat het Nederlandse recht geen volwaardig alternatief hiervoor kent. Bij een trust wordt vermogen afgezonderd en wordt de trustee de eigenaar van het afgezonderde vermogen terwijl dit vermogen geen deel uitmaakt van zijn eigen vermogen en dus bijvoorbeeld niet vatbaar is voor het verhaal van schuldeisers van de trustee. De Nederlandse rechtsvorm die de trust het dichtst benadert, is de stichting. Echter, een Nederlandse stichting mag in tegenstelling tot de trust geen uitkeringen doen. Het uitkeringsverbod vormt een wezenlijke belemmering om de stichting te gebruiken als alternatief voor de trust. Bij gebruik van een trust, of een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsfiguur, hoeft geen sprake te zijn van ontgaan van belasting. De Nederlandse belastingwetgeving kent specifieke bepalingen omtrent dergelijke rechtsfiguren. Die bepalingen zijn ook van belang in het kader van het toezicht door de Belastingdienst.
Redenen als het voorkomen dat kinderen bekend raken met hun rijkdom of het vermogen uitgeven hebben een ander karakter. In dergelijke gevallen is het ook mogelijk om dit binnen een Nederlands context te realiseren. Wel is het zo dat betrokkenen vrij zijn om hierin hun eigen keuzes te maken.
De laatste twee genoemde redenen, het veiligstellen van vermogen in conflictgebieden of het veiligstellen van vermogen uit vrees voor nationalisatie zullen zich niet snel voordoen in een geheel Nederlandse context.

Meer informatie: antwoord op kamervragen 20 november 2017

10 november 2017

Nieuwsbericht kabinet: strengere regels trustsector

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het kabinet laat in een nieuwsbericht van vandaag weten dat er strengere regels voor trustkantoren aankomen en meldt dat het consultatieverslag openbaar is gemaakt:

Kabinet legt trustsector strengere regels op
Nieuwsbericht | 10-11-2017 | 14:30

Het kabinet gaat de trustsector in Nederland strengere regels opleggen. De Nederlandsche Bank krijgt daarnaast meer bevoegdheden voor toezicht en handhaving. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Trustkantoren dienen als poortwachters het Nederlandse financiële stelsel te beschermen tegen misbruik. Ze moeten witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking voorkomen. Minister Hoekstra: ‘De afgelopen jaren heeft de trustsector ons stelsel onvoldoende verdedigd en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.’

In de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt meer integriteit en professionaliteit van kantoren geëist. Ze moeten een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder scherpt de nieuwe wet de eisen aan de interne controle aan. De zogeheten compliancefunctie mag niet worden uitbesteed aan een externe partij.

Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen. Ook moeten kantoren meer en beter onderzoek doen naar een cliënt voor ze daadwerkelijk met hem in zee gaan. Die gegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn. Trustkantoren worden verder verplicht om in het kader van cliëntenonderzoek informatie met elkaar te delen. Dit moet voorkomen dat trustkantoor A een klant afwijst vanwege integriteitsrisico’s, maar hij bij trustkantoor B gewoon geholpen wordt.

De Wet toezicht trustkantoren 2018 breidt de bevoegdheden van DNB op meerdere punten uit. DNB kan kantoren verplichten een gedragslijn over te nemen. De hoogste boetes die DNB kan opleggen gaan omhoog van 4 naar 5 miljoen euro. Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete.

DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken en kan bij bepaalde overtredingen de bestuurders een tijdelijk beroepsverbod opleggen. DNB mag als de nieuwe wet is aangenomen ook overtredingen en sancties openbaar maken. Net als de overige uitgebreide bevoegdheden moet hier een afschrikwekkende werking van uit gaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het consultatieverslag wordt nu al wel openbaar gemaakt op internetconsultatie.nl. Hierin reageert de minister van Financiën op suggesties van betrokken partijen bij de vorig jaar geconsulteerde eerste versie van het wetsvoorstel.

Zie voor de internetconsultatie die heeft plaats gevonden deze pagina. Er zijn negen openbare consultatiereacties.

Tags: , ,
%d bloggers liken dit: