Posts tagged ‘integriteit’

8 november 2019

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

door Ellen Timmer

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet.

Onderwerpen van de factsheet:

 • De invulling van de compliancefunctie
 • Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie
 • De functiescheiding tussen audit en compliance voor beleidsbepalers
 • De kwalificatie van een volmacht als trustdienst
 • Vergunningplichtige dienstverlening ten aanzien van postadres of bezoekadres en aanvullende werkzaamheden
 • Het acceptatiememorandum, en het verschil met de integriteitsrisicoanalyse
 • Het verschil tussen ‘vaststellen’ en ‘zoveel mogelijk met zekerheid vaststellen’
 • De nieuwe wettelijke eis van het opstellen van een transactieprofiel
 • De begrippen ‘specifieke kenmerken’ of ‘naar categorie is omschreven’ waaraan een trust of een soortgelijke juridische constructie moet voldoen
 • Het wijzigen van de begunstigde van een trust en de eis van de voorafgaande informatieplicht aan het trustkantoor
 • Het begrip ‘eerste gelegenheid’ in de overgangsbepaling ten aanzien van het dienstverleningsdossier met het oog op de verscherpte eisen in de Wtt 2018
 • De publicatieplicht van Wtt-overtredingen
 • Het uitwisselen van informatie tussen trustkantoren over dienstverlening aan cliënten en/of doelvennootschappen
27 september 2017

Nieuwsbrief trustkantoren door DNB

door Ellen Timmer

DNB heeft wederom een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Onderstaand de intro’s:

Combinatie belastingadvies en trustdienstverlening problematisch
Bij kantoren die belastingadvies en trustdiensten combineren, is de trustdienstverlening vaak ondergeschikt aan belastingadvies. Dit belemmert een integere bedrijfsvoering.

Handmatige controle van sanctielijsten te foutgevoelig
Handmatige screening aan de hand van sanctielijsten is dermate foutgevoelig dat dit in de hoogrisico-omgeving van de trustdienstverlening ongewenst is.

Acht trustkantoren kregen aanwijzingen over hun auditfunctie
DNB heeft acht trustkantoren via een aanwijzing gedwongen tot een effectieve audit van een onafhankelijke auditor.

Uitvraag over beheersing integriteitrisico’s
DNB zal medio oktober aan ongeveer 25 trustkantoren een online vragenlijst voorleggen over de integere bedrijfsvoering.

Wet toezicht trustkantoren 2018
Het wetsvoorstel inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt18) wordt naar verwachting in 2018 in de Tweede Kamer behandeld.

Kort nieuws
Hierin aandacht voor:

 • Good Practice Integrity Risk Appetite;
 • Informatiebijeenkomst toetsingen 6 november;
 • Vervolg onderzoeken Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit.
23 juni 2017

Regelgevende ontwikkelingen

door Ellen Timmer

Degenen met interesse voor regelgevende ontwikkelingen in de sector van de trustkantoren, kunnen informatie vinden in de position paper van DNB, uitgereikt tijdens de verhoren van de ‘Panama’ kamercommissie. Over de ontwikkelingen in de regelgeving schrijft DNB:

Ontwikkeling in regelgeving
De invoering van een nieuwe Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Rib) per 1 januari 2015 heeft DNB meer grip op de sector gegeven, onder meer door de introductie van een bredere definitie van integriteitsrisico [10[ en de introductie van de auditfunctie. Dit bleek echter nog onvoldoende te zijn om de doelstelling van de Wtt (zie kadertekst) te kunnen realiseren. DNB heeft daarop de Minister van Financiën verzocht om de Wtt op een aantal punten aan te passen, bijvoorbeeld door de vereisten aan de integere bedrijfsvoering te verzwaren en het handhavingsinstrumentarium (met name met betrekking tot het voortvarender intrekken van vergunningen) van DNB te versterken in combinatie met de mogelijkheid om bepaalde vormen van trustdienstverlening te verbieden. Met de komst van de vierde anti-witwasrichtlijn (en de implementatie daarvan in de Wtt 2018) zal DNB bovendien formele maatregelen (bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom en aanwijzingen) moeten gaan publiceren.

Het Ministerie van Financiën heeft op 2 mei 2016 een geheel nieuwe Wtt (Wtt 2018) ter openbare consultatie aangeboden. De Wtt 2018 wordt momenteel nader aangepast in het kader van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. DNB heeft van het Ministerie van Financiën begrepen dat er naar wordt gestreefd om het wetsvoorstel eind 2017 aan de Tweede Kamer te zenden.

[10] Zie voetnoot 2, onder 2º. Breder dan alleen witwassen of het financieren van terrorisme.

Over degenen die proberen het toezicht op trustkantoren proberen te ontwijken schrijft DNB dat dit op twee manieren gebeurt, nl. illegaal (er wordt voldaan aan de definitie maar betrokkenen hebben geen vergunning) en legaal door wat DNB ‘knippers’ noemt. Over hen schrijft DNB:

Laatstgenoemde groep knipt een trustdienst op tussen meerdere dienstverleners om zo buiten de reikwijdte van de Wtt te vallen. Deze dienstverleners vallen wel onder toezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft).

26 mei 2017

Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen

door Ellen Timmer

De laatste DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren was aanleiding voor een artikel op mijn algemene blog onder de titel “Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen”.

Tags:
23 mei 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer

Vandaag is een nieuwe editie van de DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren uitgekomen.  Daarin signaleert DNB problemen bij de naleving van de sanctieregelgeving, dringt de Bank aan op melding van ongebruikelijke transacties (Wwft) en behandelt de bank het onderwerp belastingplanning.

Onderstaand de introductieteksten van DNB:

 • DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties. In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Aan de andere kant heeft DNB gezien dat fiscale adviezen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening niet altijd actueel zijn. 
 • Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst. Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet. 
 • Cijfers en trends in de trustsector. In navolging van de eerder gesignaleerde daling van het aantal trustkantoren en aantal doelvennootschappen ziet DNB nu ook een dalende trend in het aantal UBO’s en PEP’s in risicolanden. 
 • Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties. DNB constateert dat trustkantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms helemaal niet melden aan de FIU-NL. Dit is in strijd met de wettelijke meldingsplicht.
 • DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite. Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor. 
 • De SIRA van papier naar praktijk. DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. 
 • Drie sanctieregimes voor de Oekraïne. Banken moeten rekening houden met drie sanctieregimes voor de Oekraïne, waaronder de beperkende maatregelen vanwege de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland.
 • DNB opent Digitaal Loket Toezicht. Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen.
 • Korte berichten: Oproep: geef uw mening over ons toezicht; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli.

NB Overigens klopt in het bericht over de sanctieregelgeving Rusland/Oekraïne de hyperlink niet (15:45 uur). De juiste link is deze.

15 februari 2017

Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum

door Ellen Timmer

In het jaarplan 2017 van het Financieel Expertise Centrum (FEC) wordt de trustkantorensector genoemd als thema.

Op pagina 5 wordt de context van de FEC-thema’s aangegeven en staat er onder meer het navolgende:

 • Steeds vaker is er publiciteit rondom belastingontwijking door multinationals of door vermogende personen. De aanpak van belastingontduiking staat hoog op de nationale en internationale politieke agenda. Er is wereldwijd aandacht voor aanscherping van de fiscale regelgeving en transparantie over fiscaal gedrag. Deze ontwikkelingen raken ook de integriteit van de financiële sector. Uit verschillende incidenten is gebleken dat partijen die actief zijn in de financiële sector en onder toezicht staan van DNB of de AFM zoals banken, accountantsorganisaties, trustkantoren en vermogensbeheerders betrokken kunnen zijn bij fiscaal niet integer gedrag. Het kan daarbij gaan om zowel het fiscale gedrag van financiële ondernemingen in relatie tot de eigen belastingpositie, als het faciliteren van belastingontwijking of –ontduiking door klanten. In geval van belastingontduiking is al snel tevens sprake van witwassen. Betrokkenheid bij fiscale integriteitschendingen van partijen die actief zijn in de financiële sector doet afbreuk aan de integriteit van de financiële sector en kan het vertrouwen daarin ernstig aantasten.
 • De trustsector loopt een groot inherent risico om betrokken te raken bij financieel economische criminaliteit, zoals witwassen, de financiering van terrorisme en loopt het risico om betrokken te raken bij maatschappelijk onbetamelijke fiscale constructies. De toezichthouder op de trustsector wees hier het afgelopen jaar regelmatig op en heeft de trustsector hier ook op aangesproken. Het is van belang dat de sector deze risico’s adequaat gaat beheersen. Ook de internationale aanpak van complexe fiscale structuren kan bij trustkantoren leiden tot integriteitsproblematiek. Veel FEC-partners zijn betrokken bij het toezicht op de beheersing van integriteitsrisico’s of bij de opsporing van integriteitsmisstanden in de trustsector en/of aanverwante partijen. Voor een effectieve aanpak hiervan werken zij dan ook in 2017 weer samen op dit thema.

Bij het FEC-thema trustsector wordt de volgende opdrachtomschrijving gegeven:

Op de langere termijn wordt beoogd dat trustkantoren zichtbaar eigen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de risico identificatie en mitigatie van hun dienstverlening. Trustkantoren hebben daartoe een integere en professionele organisatiestructuur waarbij het belang van integriteit is ingebed in de bedrijfscultuur. Dit vindt zijn weerslag in de relatie met en selectie van hun klanten.
In aansluiting op het verkennende project worden in 2017 de aanbevelingen uit de verkenning uitgevoerd. Deze aanbevelingen omvatten het nader uitwisselen van kennis over de trustsector, nadere samenwerking met BFT en FEC-partners bij de aanpak van illegale trustkantoren en de mogelijkheden te verkennen van een specifiek op de trustsector geformuleerd handhavingsbeleid.

Meer informatie: het jaarplan 2017, te vinden via deze pagina.

30 juni 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

 • De trustsector wil DNB vaker spreken
 • Cijfers en trends in de trustsector
 • Minder meldingen ongebruikelijke transacties
 • Transactiemonitoring van trustkantoren schiet tekort
 • Systematische integriteitsrisicoanalyse beter in orde
 • Naleving sanctiewet nog altijd onvoldoende
 • Kort nieuws: misbruik van stichting derdengelden; gelijkblijvende tarieven toezicht; update juni van de FATF-waarschuwingslijsten en “Toetsingen: een goede voorbereiding is het halve werk
1 april 2016

DNB nieuwsbrief voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Op 31 maart jl. is een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht door DNB.
Onderwerpen:

 • Wijziging in de methodiek van personentoetsing >>> en een informatiebijeenkomst daar over >>>
 • Nieuwe themaonderzoeken door DNB over transactiemonitoring, de auditfunctie, integriteitsrisicomanagement en de integriteitsrisico’s verbonden aan betaald voetbal >>>
 • Stakeholderonderzoek >>>
 • Update FATF-waarschuwingslijsten >>>
 • Position paper DNB voor de bijeenkomst van de tweede kamer commissie >>> (zie mijn eerdere bericht over die bijeenkomst)
25 september 2015

DNB nieuwsbrief trustkantoren

door Ellen Timmer

De nieuwste DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren is uitgekomen.
Onderwerpen:

Cliëntenacceptatie door een opvolgend trustkantoor

Interessant is dat op grond van het bericht bedoeld in de tweede bullet, het opvolgende trustkantoor bij de cliëntenacceptatie moet betrekken wat de redenen waren voor de cliënt en diens doelvennootschappen, om te vertrekken bij het vorige trustkantoor. Het opvolgende trustkantoor kan daar niet zo eenvoudig achter komen vanwege de geheimhoudingsverplichtingen van de voorganger. DNB zegt wel heel gemakkelijk “Tevens verwacht DNB dat trustkantoren hun organisatie zodanig inrichten dat zij hier op een effectieve wijze aan kunnen voldoen. Trustkantoren kunnen onder meer aandacht besteden aan de waarborgen voor dergelijke informatieuitwisseling in de afspraken met clienten en in de service agreements.

Naar verwachting zal het nog wel enige tijd duren voordat in alle contracten regelingen zijn opgenomen, die dergelijke informatievoorziening aan een opvolgend trustkantoor mogelijk maken. Overigens verbiedt de Wwft dat het trustkantoor dat een ongebruikelijke transactie heeft gemeld, deze informatie aan het opvolgende trustkantoor verstrekt.

Tags: , ,
19 augustus 2015

DNB komt met guidance integriteitsanalyse

door Ellen Timmer

In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet en dat er vele instellingen zijn die niet over een integriteitrisicoanalyse beschikken.

Dit bericht kan opmerkelijk worden genoemd. Het zou nl. kunnen betekenen dat DNB de verwachtingen omtrent het uitvoeren van integriteitrisicoanalyses onvoldoende onder de vergunninghouders heeft gecommuniceerd, zodat zij niet op de hoogte waren wat er van hen werd verwacht. Het illustreert ook dat DNB bekendheid veronderstelt in ‘de markt’ waar die bekendheid er helemaal niet is.

Het is verheugend dat DNB nu guidance op het gebied van integriteitsrisicoanalyse publiceert. Jammer is dat daar geen publieke internetconsultatie aan is vooraf gegaan. Zoiets hoort wel bij een dergelijk document. Wat dat betreft doet de AFM het anders, wat blijkt uit hun consultatie over de beleidsregel incidentenmelding, waar DNB een voorbeeld aan zou kunnen nemen.

Onderstaand het complete bericht van DNB:

Good practices “De Integriteitrisicoanalyse – meer waar dat moet, minder waar dat kan”

Relevant voor: ba, bti, pf, tk, vz, wi
Geldigheid: geldig
Datum: 17 augustus 2015
Status: factsheet
Referentie: 01823
Auteur: DNB

In 2015 heeft DNB ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen beoordeeld. Uit de deze beoordeling blijkt dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet en dat er vele instellingen zijn die niet over een integriteitrisicoanalyse beschikken. DNB vindt het zorgelijk dat dit cruciale onderdeel bij zo veel instellingen niet op orde is en heeft daarom besloten deze good practices te publiceren.

In de good practices kunnen financiële instellingen en pensioenfondsen lezen welke stappen een instelling of fonds moet nemen om een gedegen integriteitrisicoanalyse op te stellen. Een integriteitrisicoanalyse is niet alleen een wettelijke verplichting. Zonder deze risicoanalyse kan een instelling of fonds de integriteitwetgeving niet risicogebaseerd naleven. Daarnaast is de integriteitrisicoanalyse een voorwaarde voor een toereikende inrichting van de integere bedrijfsvoering.

De good practices beschrijven waarom een instelling of een fonds een integriteitrisicoanalyse moet maken, hoe dat gedaan kan worden en welke gevolgen aan de risicoanalyse verbonden moeten worden.

Good Practices
De integriteitrisicoanalyse

Dit bericht is ook op mijn algemene weblog geplaatst.

%d bloggers liken dit: