28 februari 2018

DNB vraagt financiële instellingen naar voorbereiding AMLD4 terwijl regelgeving niet transparant is

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het doet vreemd aan dat DNB vandaag in een nieuwsbericht bekend maakt dat financiële instellingen (maar trustkantoren worden niet genoemd) worden gevraagd naar hun voorbereidingen op de wijzigingen in de Wwft, terwijl de inhoud van die regelgeving en de doorwerking in de Nederlandse praktijk  niet transparant is.

Dat kan worden afgeleid uit de consultatiereacties op het uitvoeringsbesluit waarover ik vandaag schreef. Onder meer is schimmig hoe de begrippen ‘PEP’ en ‘ubo’ in de Nederlandse rechtspraktijk moeten worden geïnterpreteerd.

Zo schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht dat de ubo-definities al niet eenvoudig zijn te hanteren en dat dit extra wordt gecompliceerd als in het Uitvoeringsbesluit Wwft en de handelsregisterwet verschillende ubo-definities worden opgenomen.

Nieuwsbericht DNB:

Enquête over voorbereiding vierde anti-witwasrichtlijn
In maart kunnen deze instellingen in de online-enquête aangeven waar zij uitdagingen en knelpunten zien en wat hun informatiebehoeften zijn. Mede op basis van de reacties zal DNB in 2018 haar Leidraad Wwft actualiseren.

Aanscherping Wwft
In mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen (2015/849). Nederland implementeert deze Europese richtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit betekent onder meer dat deze wet in 2018 op verschillende onderdelen zal worden aangescherpt. Bijvoorbeeld op het gebied van risicoanalyse, cliëntonderzoek en de definities van ultimate beneficial owners (UBO’s) en politically exposed persons (PEP’s). De wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat instellingen belangrijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten maken. DNB vindt het belangrijk dat instellingen tijdig voorbereidingen treffen om te voldoen aan de aangescherpte Wwft. Dit geldt voor banken, levensverzekeraars, betaalinstellingen en money transfer instellingen.

Het is onbegrijpelijk dat DNB voorbereidingen verwacht van financiële instellingen, terwijl het wetgevende proces nog niet is afgerond.

Dit bericht verscheen ook op mijn algemene weblog.

Tags: , ,
22 februari 2018

Behandeling Wwft-wetsvoorstel gaat voornamelijk over trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Gisterenavond is het eerste van de twee wetsvoorstellen over implementatie van AMLD4 in de Wwft in de tweede kamer behandeld.
Trustkantoren worden uitgebreid besproken, wat de vraag oproept waarom ondernemend Nederland geconfronteerd wordt met regelgeving die kennelijk alleen voor trustkantoren bedoeld is.

Voor mijn algemene weblog schreef ik een artikel naar aanleiding van het ongecorrigeerd stenogram.

Meer informatie: het ongecorrigeerd stenogram en drie moties (uboregisterdefinitie ubo en lidstaatopties).

Tags: ,
21 februari 2018

Managers trustkantoor aansprakelijk voor belastingfraude

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs is een uitspraak in het nieuws gekomen waarin twee statutair bestuurders van een trustkantoor werden veroordeeld. In de publiciteit wordt ten onrechte de indruk gewekt dat alle werknemers van trustkantoren zich zorgen moeten maken. Dat is niet juist, want er is niets nieuws onder de zon.
In deze uitspraak is de grondslag voor de aansprakelijkheid onrechtmatige daad, een grondslag die de belastingdienst niet altijd hanteert. Immers, de invorderingswet biedt de belastingdienst andere mogelijkheden, die vaak makkelijker zijn. Verder zijn er ook de nodige andere juridische mogelijkheden waarmee iedereen die bij een belastingplichtige betrokken is (de bestuurder, de controller, de accountant, de belastingadviseur, enzovoorts) kan worden aangepakt als feitelijk kan worden onderbouwd dat men bewust meewerkte aan belastingfraude.

Die bewuste medewerking is bij witwassen zelfs niet eens nodig. Via een bericht op Bijzonder Strafrecht werd ik geattendeerd op het artikel van C.T. van Weerd en D.J.P. van Omme in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, getiteld “Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen” (betaalmuur). Uit de introductie blijkt dat de strafrechtelijke witwasdefinitie zo ruim is, dat ook onschuldige burgers met de strafbepaling geconfronteerd kunnen worden.

13 februari 2018

Bijeenkomst Compliance Platform Trustkantoren 14 maart 2018 | Zoutendijk over wijzigingen Wwft

door Compliance Platform Trustkantoren

Het is weer hoog tijd voor een nieuwe bijeenkomst van het Compliance Platform.
Op woensdag 14 maart 2018 is het zo ver. Het begint om 16.00 uur.

Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen bijgewoond worden door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt.

Onderwerpen:
De afgelopen jaren zien we veel belangstelling voor sanctiewetcontrole en transactiemonitoring. Ook is er de nodige aandacht voor de nieuwe Wtt 2018 die medio dit jaar waarschijnlijk in werking zal treden.
Minder horen wij over de gewijzigde Wwft, terwijl deze wet ziet op alle zakelijke relaties van een trustkantoor.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we André Zoutendijk van Develop Your Controls (DYC) bereid hebben gevonden om ons hierover te vertellen. Zijn bijdrage duurt ongeveer 45 minuten.

Na afloop van de bijdrage van André volgt er een informatiebijeenkomst van de nieuwe vereniging van Trustkantoren, de NVVTK. Deze vereniging is vorig jaar door en voor trustkantoren opgericht. Het bestuur van de NVVTK heeft gevraagd of zij na afloop van de bijeenkomst van het Compliance Platform alle belangstellenden meer kunnen vertellen over het wel en wee van deze nieuwe belangenbehartiger in de trustsector.

Het belooft dus een interessante middag te worden.

Programma
Woensdag 14 maart 2018
– 16.00 Ontvangst:
– 16.30 Wijzigingen in de Wwft door André Zoutendijk
– 17.15 Korte pauze
– 17.30 Informatiebijeenkomst NVVTK
– 18.00 Borrel

Kosten
Wij vragen u een bijdrage voor de middag van € 10 per persoon. Graag het bedrag van € 10 contant meenemen en voldoen bij binnenkomst.

Locatie
Deze keer mogen wij de bijeenkomst van het Compliance Platform organiseren bij LEXIS NEXIS. Het adres is Radarweg 29 in Amsterdam.
Lexis Nexis levert diverse CDD producten die gerelateerd zijn aan ons vakgebied. Meer informatie kunt u vinden op: www.lexisnexis.nl

Parkeren
Er is een mogelijkheid om uw auto te parkeren op de parkeerplaats van Gebouw West, tegenover LexisNexis. De kosten bedragen € 7,50.
Als u daar gebruik van wenst te maken, dan moet u dat van te voren aan ons opgeven. De kosten voor de parkeerplaats kunt u bij aanvang van onze bijeenkomst contant aan ons voldoen.
Let op: Als uw auto niet tijdig is aangemeld, heeft u geen toegang tot de parkeergarage.

Aanmelden
Graag vernemen we per email (rappa205@planet.nl) of u zich wilt aanmelden voor deze middag.

Met vriendelijke groet,
Marianne van Rappard

Tags: ,
1 februari 2018

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Dit keer een bericht van FIU met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is het hoger beroep naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Voor Wwft-plichtigen is de uitspraak interessant vanwege de overwegingen inzake begrippen en verplichtingen op grond van de Wwft.

31 januari 2018

Januari nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB de nieuwsbrief voor trustkantoren bekend gemaakt. Daarin komen aan de orde:

 • Beperkte blik op fiscale risico’s
 • Cliëntendossiers onvoldoende belicht in SIRA, waarbij op de ‘good practices’ van DNB wordt geattendeerd
 • Incidentmelding: welke informatie is nodig
 • Aanpak illegale trustkantoren; trustkantoren worden opgeroepen mogelijk illegale situaties bij DNB te melden
 • Rondetafelbijeenkomsten over maatschappelijke betamelijkheid
 • Uitvraag ISI-formulier
 • Eigen vermogen alternatieve bewaarders
 • Informatiebijeenkomst toetsingen
 • Indienen toetsingsformulieren
 • Rib Wtt Audit Richtlijn voor trustkantoren > DNB attendeert op deze HQ richtlijn
30 januari 2018

Witwasontwikkelingen

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De laatste witwas- en terrorismebestrijdingsontwikkelingen:

Tags: ,
29 november 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de nieuwsbrief die DNB vandaag uitbracht zijn de onderwerpen:

 • DNB-prioriteiten en -onderzoeken 2018: onder meer zal in 2018 naar de naleving van de sanctieregelgeving worden gekeken.
 • Stand van zaken nieuwe wetgeving voor trustkantoren, onder meer wijziging Wwft en introductie ubo-register.
 • Eis van meerdere beleidsbepalers: tweede bestuurder moet volwaardig en gelijkwaardig zijn. DNB attendeert er op dat bij inwerkingtreding van de nieuwe Wtt sprake moet zijn van een dagelijkse leiding van een trustkantoor, bestaande uit tenminste twee personen die in Nederland werken.
 • DNB verzoekt de trustkantoren om hun relatiebestand te controleren op vermelding in de Paradise Papers en eventuele hits te melden.
 • Voortgang DNB onderzoek SIRA in de praktijk
 • FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017

 

24 november 2017

Wtt 2018

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren aan de orde geweest. De minister van financiën zegt naar aanleiding van vragen dat de verwachting is dat het voorstel begin volgend jaar kan worden ingediend.

Onderstaand de betreffende passage:

De heer Van Weyenberg van D66 heeft gevraagd waarom de Wet toezicht trustkantoren zolang duurt. Het voorstel voor de herziening van de trustwetgeving is al enige tijd in voorbereiding. Vorig jaar heeft een consultatie over een concept van het voorstel plaatsgevonden. Er waren natuurlijk belangrijke ontwikkelingen, niet in de laatste plaats deze week, maar ik noem ook de onthullingen rond de Panama Papers. De parlementaire ondervragingscommissie is daar natuurlijk ook mee bezig geweest. Zoals ik het heb begrepen, werd het ook van belang geacht om de bevindingen van die commissie bij het voorstel te betrekken. Voor de zomer heeft de commissie dat verslag uitgebracht. Mijn voorganger heeft de Kamer aangegeven dat enkele zaken uit het verslag ook direct een plek krijgen in het wetsvoorstel. Dat wetsvoorstel is afgerond en zal op zeer korte termijn voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Ik hoop en verwacht dat het voorstel begin volgend jaar ook bij uw Kamer, voorzitter, wordt ingediend.

Meer informatie: dit document

Tags:
23 november 2017

Belastingontduiking niet altijd motief voor verplaatsing van vermogen naar het buitenland

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Kamerlid mevrouw Leijten, bekend van de Nederlandse PANA commissie, stelt regelmatig vragen over trustkantoren, zo ook weer onlangs. Alleen gingen die vragen niet over Nederlandse trustkantoren of de door hen beheerde doelvennootschappen. Naar aanleiding van de vragen merkt de minister van financiën op dat bij verplaatsing van vermogen naar het buitenland niet altijd sprake is van ontgaan van belastingen als motivatie:

De ervaring die is opgedaan tijdens onderzoeken naar situaties waarbij vermogen is verplaatst naar het buitenland leert dat niet in alle gevallen sprake is van het ontgaan van belastingen. Redenen die door belastingplichtigen worden genoemd voor het plaatsen van vermogen in het buitenland zijn onder meer:

– het bundelen van (familie)vermogen;
– het voorkomen van versnippering van (familie)vermogen in geval van bijvoorbeeld overlijden, echtscheiding of conflicten;
– het gebruik van een trust (niet zijnde een trustkantoor) als alternatief voor een testament, om (erf)opvolging van internationaal georiënteerde families te regelen;
– het versterken van de zeggenschap van personen in een bedrijf;
– het voorkomen dat familievermogen onnodig wordt uitgeven terwijl dit geld bijvoorbeeld nodig is voor investeringen in een bedrijf;
– het voorkomen dat kinderen bekend raken met hun rijkdom;
– het voorkomen dat derden (bijvoorbeeld media, criminelen) bekend raken met de vermogenspositie van bepaalde personen;
– het veiligstellen van vermogen in conflictgebieden;
– het veiligstellen van vermogen uit vrees voor nationalisatie van privéeigendom.

De achtergrond is verschillend van aard: de eerste drie hiervoor genoemde redenen houden verband met het erfrecht. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de rechtsfiguur trust of een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsfiguur omdat het Nederlandse recht geen volwaardig alternatief hiervoor kent. Bij een trust wordt vermogen afgezonderd en wordt de trustee de eigenaar van het afgezonderde vermogen terwijl dit vermogen geen deel uitmaakt van zijn eigen vermogen en dus bijvoorbeeld niet vatbaar is voor het verhaal van schuldeisers van de trustee. De Nederlandse rechtsvorm die de trust het dichtst benadert, is de stichting. Echter, een Nederlandse stichting mag in tegenstelling tot de trust geen uitkeringen doen. Het uitkeringsverbod vormt een wezenlijke belemmering om de stichting te gebruiken als alternatief voor de trust. Bij gebruik van een trust, of een daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsfiguur, hoeft geen sprake te zijn van ontgaan van belasting. De Nederlandse belastingwetgeving kent specifieke bepalingen omtrent dergelijke rechtsfiguren. Die bepalingen zijn ook van belang in het kader van het toezicht door de Belastingdienst.
Redenen als het voorkomen dat kinderen bekend raken met hun rijkdom of het vermogen uitgeven hebben een ander karakter. In dergelijke gevallen is het ook mogelijk om dit binnen een Nederlands context te realiseren. Wel is het zo dat betrokkenen vrij zijn om hierin hun eigen keuzes te maken.
De laatste twee genoemde redenen, het veiligstellen van vermogen in conflictgebieden of het veiligstellen van vermogen uit vrees voor nationalisatie zullen zich niet snel voordoen in een geheel Nederlandse context.

Meer informatie: antwoord op kamervragen 20 november 2017

%d bloggers liken dit: