Posts tagged ‘personentoetsing’

1 november 2018

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

Thema’s:

6 september 2018

Nieuws van DNB

door Ellen Timmer

Op 30 augustus jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid.

De onderwerpen:

23 mei 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer

Vandaag is een nieuwe editie van de DNB-nieuwsbrief voor trustkantoren uitgekomen.  Daarin signaleert DNB problemen bij de naleving van de sanctieregelgeving, dringt de Bank aan op melding van ongebruikelijke transacties (Wwft) en behandelt de bank het onderwerp belastingplanning.

Onderstaand de introductieteksten van DNB:

 • DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties. In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Aan de andere kant heeft DNB gezien dat fiscale adviezen die ten grondslag liggen aan de dienstverlening niet altijd actueel zijn. 
 • Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst. Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet. 
 • Cijfers en trends in de trustsector. In navolging van de eerder gesignaleerde daling van het aantal trustkantoren en aantal doelvennootschappen ziet DNB nu ook een dalende trend in het aantal UBO’s en PEP’s in risicolanden. 
 • Trustsector terughoudend bij melden ongebruikelijke transacties. DNB constateert dat trustkantoren ongebruikelijke transacties niet altijd meteen of soms helemaal niet melden aan de FIU-NL. Dit is in strijd met de wettelijke meldingsplicht.
 • DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite. Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor. 
 • De SIRA van papier naar praktijk. DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. 
 • Drie sanctieregimes voor de Oekraïne. Banken moeten rekening houden met drie sanctieregimes voor de Oekraïne, waaronder de beperkende maatregelen vanwege de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland.
 • DNB opent Digitaal Loket Toezicht. Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen.
 • Korte berichten: Oproep: geef uw mening over ons toezicht; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli.

NB Overigens klopt in het bericht over de sanctieregelgeving Rusland/Oekraïne de hyperlink niet (15:45 uur). De juiste link is deze.

30 maart 2017

Nieuwsbrief trustkantoren door DNB

door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. De onderwerpen:

28 maart 2017

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken

door Ellen Timmer

Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing).

DNB schrijft:

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken

Het bijzondere karakter van een toetsing brengt met zich mee dat het extra van belang is dat de rechtsbescherming zorgvuldig is vormgegeven. In de wetgevingsbrief 2016 heeft DNB daarom de wens geuit om de bestaande rechtsbescherming van getoetste bestuurders en commissarissen verder te versterken, door de zittingen van het beroep en hoger beroep met betrekking tot aanvangs- en hertoetsingen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, tenzij de bestuurder anders verzoekt. De commissie Ottow geeft in haar op 30 november 2016 verschenen rapport aan, dat het reputatierisico vanwege het openbare karakter van beroep van zittingen voor betrokkenen inderdaad een belangrijke overweging is om niet in beroep te gaan. Een behandeling achter gesloten deuren kan in dat opzicht een bijdrage leveren om dit risico te verkleinen. DNB zou graag zien dat de minister deze wens gestalte geeft.

DNB verzoekt de uitzondering op openbaarheid van zittingen in artikel 1:101 Wft uit te breiden naar toetsingszaken in beroep en hoger beroep.

In de reactie op de wens dat beroepsprocedures in personentoetsingszaken vertrouwelijk worden behandeld, schrijft de minister van financiën het volgende:

Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken

Ik onderschrijf het belang van het bieden van adequate rechtsbescherming aan getoetste bestuurders en commissarissen. De commissie Ottow heeft een aantal waardevolle, nuttige aanbevelingen gedaan om het toetsingsproces te versterken en de positie van de kandidaat te verbeteren. Deze aanbevelingen zien op het primaire besluitvormingsproces en de bezwaarfase, en niet op de beroepsfase, al stelt de commissie Ottow wel vast dat behandeling achter gesloten deuren het risico op reputatieschade kan verkleinen. Op grond van artikel 8:62 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de rechter reeds de bevoegdheid om daartoe te besluiten, als de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dat eist. Het wettelijk verankeren van een generieke uitzondering op de openbaarheid van rechtszittingen biedt getoetste bestuurders en commissarissen op voorhand zekerheid over de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer, maar ontneemt de rechter de mogelijkheid om van geval tot geval te beoordelen welke maatregelen nodig zijn om het belang van het privéleven te waarborgen. De vraag die dan voorligt, is of het publieke belang van een adequaat toetsingsproces en de positie van de bestuurder en commissaris daarin, nopen tot een dergelijke inbreuk op het uitgangspunt van openbaarheid van rechtszittingen. Dat vraagt om een gedegen motivering op basis van zwaarwegende gronden. Tegen deze achtergrond ben ik bereid om nut, noodzaak en wenselijkheid van deze wetgevingswens nader te onderzoeken.

De minister is bereid een en ander te onderzoeken.

NB Overigens lijkt dit ook buiten de Wft relevant te zijn.

Meer informatie:


Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog

25 januari 2017

Trustkantoren nieuwsbrief DNB | audit, terrorismefinanciering, belastingplanning, voetbal, ISI, bijeenkomst toetsingen

door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.
Inhoud:

Kwaliteit auditfunctie schiet tekort
Uit verdiepend onderzoek bij 33 trustkantoren blijkt dat de uitoefening van de auditfunctie nog onvoldoende effectief is. DNB publiceert hierover een beoordelingskader.

Terrorismefinanciering blijft speerpunt toezicht DNB
DNB gaat gericht onderzoek doen naar de wijze waarop instellingen transacties controleren op mogelijke betrokkenheid bij terrorismefinanciering.

DNB start onderzoek belastingplanning en klantanonimiteit
DNB start een onderzoek naar de betrokkenheid van trustkantoren bij het faciliteren van financiële constructies die de zichtbaarheid van personen en bedrijven voor overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst) belemmeren.

Kort nieuws
Hierin aandacht voor:

 • DNB vraagt meer aandacht voor integriteitsrisico’s voetbalwereld – persbericht / factsheet
 • Uitvraag ISI-formulier
 • Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 7 maart
13 december 2016

DNB: AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow

door Ellen Timmer

In een nieuwsbericht van vandaag laat DNB weten en systeem van personentoetsing te zullen verbeteren.

AFM en DNB voeren verdere verbeteringen door in toetsingsproces na aanbevelingen Commissie Ottow
Persbericht
Datum 13 december 2016

Er is brede steun in de financiële sector voor het doel en het belang van de toetsingen van bestuurders en commissarissen. Goede toetsing wordt gezien als een belangrijk instrument dat het lerend vermogen van de sector kan verhogen.
De commissie ‎Ottow doet verschillende voorstellen om het proces van de toetsingen verder aan te passen en te verbeteren zodat de toezichthouders nog beter aan hun wettelijke opdracht kunnen voldoen.
Zo moeten de toezichthouders transparanter zijn over het proces. Tevens doet het rapport nuttige aanbevelingen om de zorgvuldige besluitvorming te behouden en verder te waarborgen, de diversiteit in de financiële sector te bevorderen en het proces efficiënter en effectiever in te richten.
Voor financiële instellingen is er ook een belangrijke rol weggelegd, zij zijn mede verantwoordelijke om de diversiteit in de sector te bevorderen en het proces efficiënter in te richten.
Dat zijn voor AFM en DNB de belangrijkste conclusies uit het rapport van de commissie Ottow dat dinsdag is gepubliceerd. De commissie spreekt van een ‘adequate invulling’ door de toezichthouders van haar taak bij het toetsen van bestuurders.

Toetsingen
De toetsing van bestuurders en commissarissen is sinds de financiële crisis aangepast. De eisen die aan geschiktheid (voorheen deskundigheid) werden gesteld zijn verder uitgewerkt en de wetgever heeft deze ook ingevoerd voor commissarissen en later ook voor meer medewerkers bij financiële instellingen. Beter bestuur in de financiële sector wordt gezien als een belangrijke pijler onder het voorkomen van nieuwe crises.
Jaarlijks worden er circa 2500 aanvangstoetsingen uitgevoerd, waarbij 96 procent leidt tot een positief oordeel. Tevens worden 10 tot 20 hertoetsingen per jaar gedaan, waarbij zittende bestuurders opnieuw worden getoetst als daar een ‘redelijke aanleiding’ voor is.

Commissie
AFM en DNB stelden een onafhankelijke, externe commissie in om onderzoek te doen naar de opzet en werkwijze bij toetsingen van bestuurders en commissarissen in de financiële sector. De commissie stond onder leiding van prof. dr. Annetje Ottow en bestond daarnaast uit prof. dr. Janka Stoker en drs. Jan Hommen.

Vervolgstappen
In de afgelopen anderhalf jaar zijn door DNB en AFM belangrijke stappen gezet om het proces rond toetsingen te versterken. Met deze versterkingen is het toetsingsproces bij DNB en de AFM duidelijk verder tot ontwikkeling gekomen‎.
Het rapport van de commissie Ottow biedt de juiste basis voor DNB en de AFM om nadere vervolgstappen te nemen. AFM en DNB hebben in een uitgebreide reactie de minister van Financiën toegelicht welke dat zijn.
Kortgezegd zal er onder meer uitgebreidere en betere informatie voor en tijdens een toetsing beschikbaar komen om de transparantie te vergroten. Om de zorgvuldige besluitvorming verder te waarborgen zullen de toezichthouders duidelijker laten zien hoe het proces van besluitvorming loopt. Ook zullen DNB en de AFM een pilot starten waarin de rol van de externe adviseur (‘senior advisor’) nader zal worden uitgewerkt.
Uit het rapport van de commissie blijkt dat de perceptie in de financiële sector is dat er te weinig ruimte zou zijn om meer diversiteit aan te brengen in hun kandidaten. De commissie beveelt aan dat financiële instellingen bovendien meer zelf moeten doen om de diversiteit te vergroten.
Instellingen zullen de ruimte die er is moeten benutten om die kandidaten te selecteren die zij op dat moment het meest geschikt vinden voor hun organisatie, ook als deze kandidaten geen langdurige financiële achtergrond hebben. DNB en de AFM zullen, om de diversiteit te stimuleren, duidelijker communiceren dat het mogelijk is om kandidaten met andere achtergronden voor te dragen en aangeven welke eisen dit stelt aan een dossier.
De efficiëntie van het toetsingsproces zal worden verbeterd door onder meer verdere digitalisering van de aanvraag via een digitaal loket en afhandeling van een toetsing.
Ook zal er worden gekeken naar verdere stappen om de verantwoordelijkheid van de instelling voor het voordragen van geschikte kandidaten meer invulling te geven, zoals de commissie ook concludeert. De Commissie beveelt aan dat instellingen een analyse maken van de huidige en toekomstige samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen, ingedeeld naar competentie, ervaring en de gewenste aanvullende kennis of ervaring.
Ook beveelt de Commissie aan dat instellingen bij iedere voorgestelde benoeming een volledig en juist ingevuld document inleveren bij DNB en de AFM, waaruit blijkt wie de kandidaat is en waarom deze wordt voorgedragen. Wanneer dit compleet en uitputtend is, kan dit het toetsingsproces versnellen en vergemakkelijken en op termijn leiden tot een minder zwaar proces.

Internationale ontwikkelingen
Zoals ook uit het rapport blijkt zullen internationale ontwikkelingen een steeds belangrijkere invloed krijgen. De huidige consultatie van EBA en ESMA over nieuwe richtsnoeren voor de geschiktheidstoets en de consultatie van het SSM laten zien dat de Europese harmonisatie verder toe neemt.
DNB en de AFM verwelkomen deze ontwikkeling in Europa. Zoals eerder ook uit een ‘peer review’-rapport van EBA is gebleken , wordt de Nederlandse praktijk als goed voorbeeld gezien en komt het voorgestelde Europese toetsingsproces in belangrijke mate overeen met de huidige Nederlandse aanpak.

Lees hier de uitgebreide reactie van AFM en DNB op het rapport van de commissie Ottow.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van de commissie Ottow.

Ook de AFM heeft over dit onderwerp een nieuwsbericht uitgebracht.

29 november 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Daarin komt het volgende aan de orde:

‘Beter uitoefenen poortwachterfunctie’
DNB heeft de prioriteiten vastgesteld voor het toezicht op trustkantoren in 2017. Een interview met toezichtdivisiedirecteur Willemieke van Gorkum. Lees meer

Rondetafelbijeenkomsten over good practices: een impressie (transactiemonitoring)
DNB en de sector zochten de dialoog op bij de rondetafelgesprekken over de concept good practices transactiemonitorig. Met de resultaten kan DNB weer verder aan de slag. Lees meer

Stakeholders over toezicht: bevindingen & follow-up (gedrag en cultuur)
Dat DNB meer de dialoog aangaat wordt alom gewaardeerd. Maar de transparantie kan beter, aldus de bestuurders van financiële instellingen. Lees meer

Aanpak DNB van gemelde illegale activiteiten
DNB krijgt regelmatig signalen van vergunninghoudende trustkantoren over trustdiensten die mogelijk worden verricht door kantoren die geen vergunning van DNB hebben. Al die signalen pakt DNB direct op voor vervolgonderzoek. Lees meer

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen (personentoetsing)
DNB organiseert op 15 december 2016 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Lees meer

FATF-waarschuwingslijsten: update oktober
In oktober publiceerde de Financial Action Task Force (FATF) geactualiseerde waarschuwingslijsten. DNB verwacht dat trustkantoren de updates op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. Lees meer

Transactiemonitoring

Bij mij werkte de link naar het artikel over transactiemonitoring niet.

Transparantie DNB

In het artikel over de reactie van stakeholders (= onder toezicht staande ondernemingen) op het toezicht wordt vermeld dat de waardering voor DNB en haar toezicht sinds de vorige meting onder de trustkantoren is gedaald. Onder meer staat in het artikel:

Meer transparantie gevraagd
Tegelijkertijd zijn er ook kritische noten. De bestuurders verwachten meer transparantie in het toezichtproces. Zij willen dat DNB duidelijker communiceert over het doel en de samenhang van uitvragen en onderzoeken. En dat DNB duidelijk toelicht waarom zij een bepaald onderzoek wil doen bij de betreffende instelling. De communicatie kan beter in het gehele onderzoekstraject: van de aankondiging tot de terugkoppeling. Ook vinden de stakeholders dat het niet altijd duidelijk is wat DNB verwacht van een instelling wanneer er sprake is van open normen. En een aantal stakeholders ziet ruimte voor verbetering in de afstemming en samenwerking tussen DNB-accountteams en expertisecentra.

Aandachtspunten trustkantoren
Opvallend is dat trustkantoren kritischer zijn geworden over alle aspecten van het toezicht. De trustkantoren ervaren weinig begrip van DNB voor de sector en voor de verbeteringen die binnen de sector zijn gerealiseerd. Een deel van de respondenten meent dat DNB in haar externe communicatie te veel ingaat op de negatieve incidenten in de sector. Daarnaast geven trustkantoren aan meer behoefte te hebben aan guidance van DNB en aan meer invulling van de open normen.

Legitimatiebewijs

Opvallend is dat DNB nog steeds de Wet bescherming personengegevens overtreedt door alle deelnemers aan de informatiebijeenkomst toetsingen bij aanmelding te vragen om persoonsgegevens, zoals nummer legitimatiebewijs, dit signaleerde ik al eerder.

2 september 2016

DNB vraagt persoonsgegevens bij aanmelding bijeenkomst personentoetsing op 27 september 2016

door Ellen Timmer

DNB organiseert op 27 september 2016 weer een informatiebijeenkomst over personentoetsing, zo blijkt uit artikelen (1, 2) in nieuwsbrieven voor betaalinstellingen en verzekeraars. Deze bijeenkomst staat ook open voor trustkantoren. Meer informatie is te vinden op de inschrijfpagina.

Wordt Wet bescherming persoonsgegevens wel nageleefd?

Opvallend is dat DNB op de inschrijfpagina niet alleen vraagt om naam en e-mail adres, maar ook om type legitimatiebewijs, nummer legitimatiebewijs en telefoonnummer. Op de pagina wordt niet toegelicht waarom en met welk doel deze informatie wordt gevraagd. Onder aan de pagina wordt naar gebruiksvoorwaarden verwezen, daarin staat onder meer:

De Nederlandsche Bank AND/OR ITS SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, AND ACCURACY OF THE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED ON THE De Nederlandsche Bank WEB SITE FOR ANY PURPOSE.

Het lijkt er op dat DNB de veiligheid van de communicatie niet wil garanderen. Er is ook een privacypagina, die echter niet lijkt te gaan over de reden dat deze persoonsgegevens worden gevraagd. Wel wordt hier gezegd dat de communicatie beveiligd zou zijn:

De Nederlandsche Bank secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. De Nederlandsche Bank secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure.

Zo op het eerste gezicht lijkt mij dat een grondslag (Wet bescherming persoonsgegevens) voor het vragen van gegevens inzake het identiteitsbewijs ontbreekt. Ook een telefoonnummer lijkt me overbodige informatie, maar wellicht kan dat worden weggelaten (niet uitgeprobeerd).  Verder ontbreekt op de pagina informatie over de wijze waarop DNB deze persoonsgegevens zal verwerken.

Wellicht kan DNB de Wet bescherming persoonsgegevens lezen en zijn licht eens opsteken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

20 juli 2016

DNB wetgevingsbrief over onder meer Wtt, personentoetsing en Wwft

door Ellen Timmer

In de wetgevingsbrief van DNB, die onlangs is bekend gemaakt, komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde.

Over de Wtt schrijft DNB:

In voorgaande wetgevingsbrieven heeft DNB geconstateerd dat het huidige wet- en regelgevend kader voor trustkantoren onvoldoende aanknopingspunten biedt om de stap naar professionalisering van de sector te zetten. DNB verwelkomt dan ook de grondige herziening van de Wet toezicht trustkantoren die dit jaar is ingezet. Uiteraard is het nu allereerst aan de trustsector zelf om op adequate wijze invulling te geven aan de roI van poortwachter van een integere financiële sector.

Voorts wordt de regelgeving inzake personentoetsing als volgt besproken:

3. Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken
Een belangrijke wettelijke taak van DNB is om voorgedragen bestuurders en commissarissen in de financiële sector te toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze bestuurderstoetsingen leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking van de kwaliteit van het bestuur in financiële instellingen en daarmee aan een stabiele en integere financiële sector.
Het toetsingsproces kent een bijzonder karakter. Het betreft een oordeel over een persoon of bestuur met mogelijk grote impact op de betrokkenen. DNB hecht daarom groot belang aan zorgvuldige besluitvorming in het toetsingsproces, inclusief een effectieve toepassing van de reguliere bestuursrechtelijke waarborgen.
Uit signalen van de sector is gebleken dat het openbare karakter van de zittingen in beroep en hoger beroep er toe kan leiden dat rechtsbescherming minder sneI wordt gezocht omdat de behandeling in beginsel openbaar is, terwijl het individuele dossiers betreft die direct raken aan de persoonlijke belangen en reputatie van de betrokken personen.
Daarom wenst DNB de bestaande rechtsbescherming van getoetste bestuurders en commissarissen verder te versterken, door bij beroep en hoger beroep in toetsingszaken de zittingen bij de rechtbank en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beginsel achter gesloten deuren te Iaten plaatsvinden, tenzij de betrokken persoon anders verzoekt.
DNB verzoekt de uitzondering op openbaarheid van zittingen in artikel 1:101 Wft uit te breiden naar toetsingszaken in beroep en hoger beroep.

DNB heeft behoefte aan aanpassing van de Wwft voor zover het de informatieuitwisseling betreft:

5. Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Financiële instellingen zijn kwetsbaar om betrokken te raken bij witwaspraktijken en 28 juni 2016 terrorismefinanciering. Dergelijke betrokkenheid is niet alleen zeer schadelijk voor de reputatie van de Nederlandse financiële sector, maar heeft ook maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen.
De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die actief zijn op het gebied van toezicht‚ controle, opsporing en vervolging. Op grond van de Wft is het DNB toegestaan toezichtinformatie uit te wisselen met de partners die zijn aangesloten bij het Financieel Expertisecentrum (FEC). In aanvulling hier op verzoekt DNB ook in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) te verduidelijken dat toezichtinformatie uit onderzoeken die specifiek zijn uitgevoerd in het kader Wwft gedeeld kan worden met FEC-partners.
DNB wenst de grondslag voor het de/en van toezichtinformatie uit onderzoeken naar de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering met de FEC-partners te expliciteren in de Wwft.

Reactie minister

De minister van financiën laat naar aanleiding van bovenstaande punten het volgende weten:

[personentoetsing] Ik onderschrijf het belang van het bieden van adequate rechtsbescherming aan getoetste bestuurders en commissarissen. Evenzo hecht ik aan het uitgangspunt van openbaarheid van rechtszittingen. Uitzonderingen hierop dienen op zwaarwegende gronden te worden gemaakt. Alvorens mij daarover uit te spreken, zal ik de resultaten van het thans gaande externe evaluatieonderzoek naar de toetsingen afwachten.

[Wwft] Ik heb een positieve grondhouding ten aanzien van deze wetgevingswens. Ik ben met DNB in gesprek over de vraag hoe de gewenste gegevensuitwisseling kan worden gerealiseerd, waarbij tegelijkertijd de gesignaleerde bezwaren over het delen van Wwft-informatie (waaronder vertrouwelijke gegevens over cliënten) zoveel mogelijk ondervangen worden.

%d bloggers liken dit: