Posts tagged ‘Regeling bekostiging financieel toezicht’

6 september 2018

Nieuws van DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 30 augustus jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid.

De onderwerpen:

10 oktober 2016

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid:

27 september 2016

Beantwoording vragen over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 2 september jl. is een verslag gepubliceerd, waaruit blijkt dat er vragen zijn gesteld over de tarieven op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht. Zo stelt de VVD onder meer de volgende vragen:

Desondanks krijgen de leden van de fractie van de VVD nog veel klachten over de hoogte van de tarieven. Een voorbeeld. Een eenmanszaak met € 1.200 toezichtkosten, te weten een basisbedrag van € 850 en een variabel deel van € 350 per persoon. Ofwel € 1.200 per persoon. Een advieskantoor met 10 medewerkers betaalt € 435 per persoon (te weten € 850 + (10 x € 350)/10). De eenmanszaak betaalt dus drie keer zoveel per persoon.

In hoeverre vindt de Minister dit proportioneel? Is de Minister bereid om in overleg met de sector nog eens meer fundamenteel te kijken naar de proportionaliteit en de opzet van de verdeling van de toezichtkosten, als het gaat om de vaste en variabele onderdelen en de degressieve lijn van het variabele deel?

In de beantwoording verstrekt de minister van financiën allerlei algemene gegevens.

3 juni 2016

Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Gisteren is de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 bekend gemaakt. Net als vorig jaar geldt voor trustkantoren een schijventarief, zie deze pagina’s, die ik uit de regeling heb gelicht. Kennelijk is de veronderstelling dat met grote trustkantoren minder toezichtkosten gemoeid zijn.

Over de systematiek schreef ik al eerder. De regeling van vorig jaar is hier te vinden.

8 september 2015

Doorberekening kosten AFM en DNB aan de sector | marktbeïnvloeding sector trustkantoren via tariefstructuur

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een trend in de regelgeving is dat de rijksoverheid probeert de kosten van toezicht zoveel mogelijk op de onder toezicht staande ondernemingen te verhalen. Over dat principe kan het nodige worden gezegd, wat ik hier niet ga doen.

Wet bekostiging financieel toezicht

In het financiële toezicht gebeurt de doorberekening via de Wet bekostiging financieel toezicht, met een nadere uitwerking in een uitvoeringsregeling, voor 2015 is dat de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015. Op grond van de wet dient de toezichthouder tweemaal per jaar een inspraakbijeenkomst (‘overleg’) te organiseren met een ‘daarvoor in aanmerking komende representatieve vertegenwoordiging’ van de onder toezicht staande ondernemingen. De toezichthouder hoeft geen gehoor te geven aan de wensen van die ondernemingen.

Opvallend is dat de wet geen normen bevat voor de verdeling van de kosten over de vergunninghouders binnen een vergunninghoudergroep. Dat biedt voor degene die de regeling vaststelt (het ministerie van financiën) mooie mogelijkheden om via de kostenbijdrage invloed uit te oefenen op de markt, zoals blijkt uit het navolgende voorbeeld.

Beïnvloeding markt via de tarieven | trustkantoren

De bijdrage die trustkantoren betalen is afhankelijk van hun omzet. Voor hen geldt een soort schijventarief (de schijf is de omzetcategorie). Het tarief binnen de schijf is een vast bedrag.

De grote trustkantoren (omzet meer dan 5 miljoen euro) betalen in 2015 EUR 88.000 aan De Nederlandsche Bank (DNB), terwijl kleinere trustkantoren bedragen betalen die variëren tussen EUR 5.500 (omzet minder dan EUR 100.000) en EUR 62.000 (omzet meer dan 2 miljoen euro tot en met 5 miljoen euro). Er zijn zeven schijven. De complete tabel is te vinden in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015.

Als de bijdrage wordt afgezet tegen de top van iedere schijf, is de bijdrage achtereenvolgens 5,5%, 6,25%, 4,2%, 3,1%, 2,25% en 1,24% van de omzet (eerste tot en met zesde schijf), terwijl de zevende schijf begint met 1,76% van de omzet en dan onbeperkt daalt. Zie de spreadsheet die ik heb gemaakt. Met name trustkantoren met een omzet aan de onderkant van de eerste tot en met derde schijf zijn heel onvoordelig uit.

Kennelijk gaat de minister er van uit dat de controle bij grote trustkantoren goedkoper is dan bij kleine en dienen kleine trustkantoren te worden ontmoedigd, met name bij een omzet van EUR 500.000 en minder.

Hoewel in de toelichting op de regeling wordt gezegd dat kleine ondernemingen worden ontzien, blijkt daar in de praktijk bij trustkantoren weinig van. Kennelijk was dit in het eerdere systeem ook al zo, want in de toelichting staat dat de tarieven voor kleine trustkantoren ten opzicht van het verleden relatief minder zouden zijn gestegen:

In de categorieën (…) ‘Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen’ en ‘Trustkantoren’ van DNB bestaat de heffing uit een vast tarief dat afhangt van de omvang van de instelling. Om de kleinere partijen te ontzien is ervoor gekozen om de vaste tarieven voor de kleinere partijen in deze categorieën minder te laten stijgen dan de vaste tarieven voor de grotere partijen. Daarbij geldt dat hoe groter de instelling is, hoe groter de procentuele stijging van het tarief.

Marktbeïnvloeding

Geconcludeerd kan worden dat via het systeem van doorberekening van kosten aan ondernemingen de overheid een mooi instrument er bij heeft gekregen om de markt te beïnvloeden.

Wellicht dat een liefhebber zin heeft om de totale tariefstructuur van de Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 te onderzoeken en na te gaan of er ook bij andere groepen vergunninghouders dit soort marktbeïnvloedingssystemen worden toegepast.

Meer informatie

Dit artikel is ook geplaatst op mijn algemene weblog.

Aanvulling 28 december 2015
Inzake de tarieven die DNB in rekening brengt is informatie te vinden in een bijlage bij een kamerstuk (Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015), zie deze locatie. Het is een overzicht inzake alle ondernemingen die onder AFM- en DNB-toezicht staan. De trustkantoren zijn op pagina 3 te vinden.

 

23 september 2014

DNB nieuwsbrief september 2014, onder meer over geschiktheidstoetsing, kosten toezicht en aanpassing procedurehandboeken

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn:

28 augustus 2014

Toezichtkosten voor rekening financiële ondernemingen, nota naar aanleiding van verslag

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een eerder bericht op dit weblog – Pleidooi zes brancheorganisaties in de financiële sector voor checks en balances in toezichtkosten – besteedde ik aandacht aan de overheidsplannen om alle kosten van de toezichthouders aan de onder toezicht vallende ondernemingen door te berekenen.
Aan die plannen wordt vastgehouden, zo blijkt uit de onlangs uitgebrachte nota naar aanleiding van verslag. Opmerkelijk is dat de door de toezichthouders geïncasseerde boetes maar voor een beperkt deel in mindering komen op het budget van de toezichthouder en dat ook de kosten gemoeid met betrokkenheid bij nieuwe wetgeving en voorlichting volledig voor de ondernemingen zullen komen.

4 juli 2014

Pleidooi zes brancheorganisaties in de financiële sector voor checks en balances in toezichtkosten

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een aantal brancheorganisaties in de financiële sector pleit voor checks en balances in de toezichtkosten. De Nederlandse Vereniging van Banken schrijft:

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat de overheidsbijdrage in het toezicht op de financiële sector (DNB en de AFM) per 1 januari 2015 komt te vervallen. De betreffende wijziging van de wet bekostiging financieel toezicht ligt inmiddels in de Tweede Kamer.

Het belangrijkste punt dat de NVB naar voren brengt, is dat er onvoldoende ruimte bestaat voor tegenwicht door de sector in de besluitvorming over de toezichtbegroting van DNB en AFM. De NVB heeft hierover gezamenlijk met een zestal andere brancheorganisaties een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën opgesteld.

Meer informatie:

1 maart 2013

Bericht DNB “Kosten doorlopend toezicht op trustkantoren”

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 25 februari 2012 publiceerde DNB onderstaand bericht op de website:

Kosten doorlopend toezicht op trustkantoren

De Nederlandsche Bank (DNB) brengt jaarlijks kosten in rekening aan trustkantoren met een vergunning van DNB voor de kosten van de uitvoering van haar toezicht. Met ingang van 1 januari 2013 is de berekeningswijze van deze jaarlijkse kosten gewijzigd.

Op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) zullen trustkantoren een procentueel aandeel van de zogenoemde overige kosten uit de begroting van DNB voor hun rekening moeten nemen. In 2013 is dit percentage bepaald op 0.9 procent. Voor de jaren 2014 – 2017 bedraagt dit percentage 1.2 procent van de totale toezichtkosten.

De kosten die een individueel trustkantoor moet betalen voor het toezicht wordt vervolgens bepaald  aan de hand van een maatstaf. De maatstaf voor trustkantoren is de omzet (bijlage II van de Wbft) waarbij de hoogte van het in rekening te brengen bedrag voor het trustkantoor wordt bepaald door de daadwerkelijk behaalde omzet uit trustdiensten.

Voor de kosten die in rekening worden gebracht, wordt de omzet verdeeld in bandbreedtes waaraan de tarieven zijn gekoppeld. Deze zullen uiterlijk per 1 juni van elk jaar op voorstel van DNB bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Wat een individueel trustkantoor moet betalen, kan deze na 1 juni met behulp van de ministeriële regeling zelf uitrekenen. De factuur wordt in de tweede helft van het jaar verzonden.

%d bloggers liken dit: