Posts tagged ‘Wet bekostiging financieel toezicht’

26 juli 2017

Toezichtkosten trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit het verslag van een schriftelijk overleg over zelfstandige bestuursorganen, vastgesteld 17 juli 2017, blijkt dat er vragen zijn gesteld over de toezichtkosten voor trustkantoren.

 

De leden van de D66-fractie vragen de Minister of de toename van de toezichtkosten voor trustkantoren in 2015 doorzet in de jaren daarop, en wil weten welke rol DNB speelt in de aanpak van belastingontwijking. Ook willen deze leden weten waarom er geen kosten worden gemaakt voor het toezicht op casino’s.

De totale toezichtkosten van DNB voor trustkantoren bedroeg in 2.015 EUR 3,2 miljoen. Dat is een daling ten opzichte van de jaren daarvoor; in 2012, 2013 en 2014 bedroegen de totale toezichtkosten van DNB voor trustkantoren respectievelijk EUR 3,9 miljoen, EUR 4,5 miljoen en EUR 5,1 miljoen. In 2016 bedroegen de totale toezichtkosten van DNB voor trustkantoren EUR 4,5 miljoen, hetgeen een stijging is ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze toename in kosten is het gevolg van extra inzet van capaciteit voor het toezicht op trustkantoren. De aanleiding voor deze intensivering van het toezicht was de constatering van DNB dat de integriteitsrisico’s in de trustsector te hoog waren en onvoldoende werden beheerst door de trustkantoren. Zie hierover de zbo verantwoording over boekjaar 2016. 17 Uit de zbo begroting over boekjaar 2017 volgt dat DNB voorziet dat de verhoogde capaciteitsinzet op trustkantoren in ieder geval zal doorzetten totdat de Wet toezicht trustkantoren is aangescherpt en geïmplementeerd; daaraan wordt thans gewerkt. 18

In 2017 is DNB een cross-sectoraal themaonderzoek naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit gestart. DNB doet onderzoek naar de betrokkenheid van trustkantoren en banken bij het faciliteren van financiële constructies die de zichtbaarheid van klanten belemmeren voor overheidsinstanties. De Panama Papers hebben blootgelegd dat ze betrokken zijn bij dergelijke constructies. DNB heeft in het kader van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies een position paper uitgebracht waarin zij nader ingaat op het toezicht op trustkantoren en op risico’s van bepaalde fiscale constructies. 19

Het toezicht op casino’s ligt hoofdzakelijk bij de Kansspelautoriteit. DNB houdt uit hoofde van de Sanctiewet 1977 toezicht op casino’s.

Noten

17 https://www.dnb.nl/binaries/ZBOVerantwoording-2016_WEB_26042017_tcm46-356608.pdf.
18 https://www.dnb.nl/binaries/ZBO%20Begroting%202017_tcm46-350868.PDF.
19 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z07582&did=2017D16018.

12 juli 2017

Nieuwsbrief DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Onderwerpen:

  • Aandacht voor fiscale risico’s
  • Goede dossiervorming essentieel
  • Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’
  • Meer meldingen ongebruikelijke transacties
  • Kosten toezicht
  • Kort nieuws met: concept good practices Integrity risk appetite; aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; wijziging boetecategorie sanctiewet; update FATF; parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Opgeknipte dienstverlening

Opvallend is dat DNB spreekt over iets wat ‘opgeknipte dienstverlening’ wordt genoemd. DNB schrijft:

DNB ontvangt echter signalen uit de markt dat partijen de dienstverlening opknippen: daarbij worden de adresverlening en de bijkomende werkzaamheden uit elkaar getrokken. De diensten verschuiven daarmee naar onder meer domicilieverleners, administratiekantoren, belastingadviseurs en advocaten. Een veel gehoorde reden is dat de dienstverlening daarmee niet meer onder de Wtt valt. Echter, de integriteitrisico’s verbonden aan een cliënt blijven bestaan en de ken-uw-klant-verplichtingen blijven eveneens onverminderd van toepassing – zij het onder de vlag van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Verder wil DNB schijnconstructies gaan bestrijden:

Een dienstverlener wordt als een vergunningplichtig trustkantoor beschouwd indien deze dienstverlener trustdiensten verleend, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Indien twee dienstverleners onder één hoedje spelen – met elkaar samenwerken maar doelbewust de diensten afscheiden om de Wtt te omzeilen – dan is er sprake is van een schijnconstructie. DNB kan in dat geval formele maatregelen treffen.

Trustkantoren worden opgeroepen om te melden als zij een schijnconstructie vermoeden.

23 september 2014

DNB nieuwsbrief september 2014, onder meer over geschiktheidstoetsing, kosten toezicht en aanpassing procedurehandboeken

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn:

28 augustus 2014

Toezichtkosten voor rekening financiële ondernemingen, nota naar aanleiding van verslag

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een eerder bericht op dit weblog – Pleidooi zes brancheorganisaties in de financiële sector voor checks en balances in toezichtkosten – besteedde ik aandacht aan de overheidsplannen om alle kosten van de toezichthouders aan de onder toezicht vallende ondernemingen door te berekenen.
Aan die plannen wordt vastgehouden, zo blijkt uit de onlangs uitgebrachte nota naar aanleiding van verslag. Opmerkelijk is dat de door de toezichthouders geïncasseerde boetes maar voor een beperkt deel in mindering komen op het budget van de toezichthouder en dat ook de kosten gemoeid met betrokkenheid bij nieuwe wetgeving en voorlichting volledig voor de ondernemingen zullen komen.

4 juli 2014

Pleidooi zes brancheorganisaties in de financiële sector voor checks en balances in toezichtkosten

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een aantal brancheorganisaties in de financiële sector pleit voor checks en balances in de toezichtkosten. De Nederlandse Vereniging van Banken schrijft:

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat de overheidsbijdrage in het toezicht op de financiële sector (DNB en de AFM) per 1 januari 2015 komt te vervallen. De betreffende wijziging van de wet bekostiging financieel toezicht ligt inmiddels in de Tweede Kamer.

Het belangrijkste punt dat de NVB naar voren brengt, is dat er onvoldoende ruimte bestaat voor tegenwicht door de sector in de besluitvorming over de toezichtbegroting van DNB en AFM. De NVB heeft hierover gezamenlijk met een zestal andere brancheorganisaties een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën opgesteld.

Meer informatie:

%d bloggers liken dit: