Posts tagged ‘naming and shaming’

2 februari 2021

Illegale trustdienstverleners krijgen boete en last onder dwangsom

door Ellen Timmer

De nieuwsbrief van gisteren van DNB kan ik nergens meer vinden. Wel te vinden is de mededeling van DNB dat een met voorletters en achternaam genoemde man is veroordeeld tot een boete van EUR 200.000 wegens het illegaal verlenen van trustdiensten. Uit het bericht blijkt dat betrokkene bezwaar heeft gemaakt.

Er is een ander bericht uit december jl. waarin geen naam van betrokkene wordt genoemd. Uit het bericht blijkt dat illegaal trustdiensten werden verricht, er een last onder dwangsom is opgelegd en betrokkene vervolgens de overtreding heeft beëindigd.

4 februari 2020

DNB geeft aanwijzing aan een trustkantoor | Wtt 2018

door Ellen Timmer

DNB maakte vandaag bekend dat een aanwijzing is gegeven aan een trustkantoor. De bekendmaking past in trend van naming & shaming van ondernemingen in de financiële sector.

Overigens begrijp ik niet goed hoe in februari 2020 een aanwijzing kan worden gegeven met deadlines in 2019. Misschien is er een lezer die mij dat kan uitleggen.

 

DNB geeft aanwijzing aan Corporate Trust Services B.V
Nieuwsbericht
Datum 4 februari 2020

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 15 maart 2019 een aanwijzing gegeven aan Corporate Trust Services B.V. (CTS). De aanwijzing is gegeven wegens diverse overtredingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) en de Sanctiewet 1977.

Overtreding
DNB heeft onder meer vastgesteld dat CTS geen adequaat beleid voerde en haar bedrijfsvoering niet zodanig had ingericht dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. Tevens heeft CTS haar audit- en compliance functie niet op orde, verleende zij trustdiensten voordat voldoende cliëntenonderzoek is gedaan en vond er onvoldoende screening tegen sanctielijsten plaats. DNB heeft daarom besloten CTS een aanwijzing te geven. De aanwijzing houdt in dat DNB van CTS verlangt dat zij de geconstateerde overtredingen herstelt en DNB maandelijks informeert over de voortgang daarvan.

Procesverloop
CTS heeft geen bezwaar ingediend tegen het besluit van DNB tot het geven van een aanwijzing, waardoor het besluit onherroepelijk is geworden.

Lees hieronder het volledige besluit, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Downloads
Aanwijzing CTS (PDF, 213,1 kB)

 


Aanvulling 5 februari 2019
Inmiddels laat één van mijn lezers weten dat de hyperlink in het eerdere bericht van DNB niet meer klopt. Op deze locatie staat een aangepast bericht, waaraan geen pdf is toegevoegd.

Mij is onbekend waarom het nieuwsbericht van 4 februari jl. is aangepast.

De vraag blijft waarom DNB een nieuwsbericht publiceert over iets wat al voorbij is.

3 november 2018

Naming & shaming: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten

door Ellen Timmer

DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB.

Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen en compliance dienstverleners, doen er goed de berichten van DNB omtrent oplegging van deze sancties regelmatig te raadplegen.

Onderstaand het bericht in de nieuwsbrief voor trustkantoren:

Publicatie sanctiebesluiten Wwft
Nieuwsbericht 31 oktober 2018

DNB maakt voortaan alle sanctiebesluiten openbaar, tenzij er dwingende redenen zijn om dit later, geanonimiseerd of niet te doen.

Volgens de op 25 juli 2018 gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) moet DNB in beginsel alle sanctiebesluiten openbaar maken. Dit geldt voor sancties die zijn opgelegd voor overtredingen van de Wwft die zijn begaan na 25 juli 2018.

Doelen
DNB kan verschillende sanctiebesluiten nemen, zoals een bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing en openbare waarschuwing. Met het openbaar maken van sanctiebesluiten worden meerdere doelen nagestreefd: het waarschuwen van het publiek, het verschaffen van inzicht in de handhavingspraktijk van DNB en de preventieve werking.

Belangenafweging
DNB kan na een belangenafweging besluiten om sanctiebesluiten geanonimiseerd, op een later tijdstip of helemaal niet te publiceren. Dit kan volgens de Wwft onder meer als de openbaarmaking van een sanctiebesluit de betrokken partijen in onevenredige mate schade berokkent of de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar brengt.

1 november 2018

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

Thema’s:

25 mei 2016

A new ‘naming and shaming’ regime for financial markets: striking a balance

door Ellen Timmer

Jouke Tegelaar schreef voor het Leiden Law Blog: A new ‘naming and shaming’ regime for financial markets: striking a balance.

Al eerder schreef ik op mijn eigen blog over naming & shaming, onder meer dat het een trend is in het toezicht. Zorgelijk is dat deze sanctie zonder tussenkomst van de rechter kan worden opgelegd.

25 juli 2014

Meer risicogebaseerd toezicht op trustkantoren

door Ellen Timmer

Hoewel ik in de veronderstelling verkeerde dat het toezicht op trustkantoren in hoge mate risicogebaseerd is, denkt DNB daar blijkens de wetgevingsbrief die onlangs is bekend gemaakt anders over.

Naar aanleiding van de mededelingen van DNB deelt de minister van financiën het volgende mee:

Risicogebaseerd toezicht  trustkantoren
Ik sta welwillend tegenover de wens voor een meer risicogebaseerd  regelgevend kader voor trustkantoren. Ten aanzien van het eerste  punt (verruiming van de mogelijkheid om boetes te publiceren)  verwijs ik naar het betreffende onderdeel in deze brief. Ten aanzien  van het tweede punt, verruiming van de mogelijkheden tot het  intrekken van de vergunning  kan ik berichten dat ik positief  tegenover de wens van DNB sta. Ik zal in overleg met DNB de mogelijkheden verkennen.

DNB schrijft in de brief dat een betere gelijkschakeling tussen Wtt en Wft/Wwft zou moeten plaats vinden, door het invoeren van normen voor beheerste en integere bedrijfsvoering in de Wtt, naar model van artikel 3:17 Wft. In samenhang daarmee zou een norm voor twee dagelijks beleidsbepalers moeten worden ingevoerd naar het model van artikel 3:15 Wft. De cliëntenidentificatie zou net zo risicogebaseerd moeten worden als in de Wwft (ik begrijp van het verhaal over de cliëntenidentificatie helemaal niets, eerlijk gezegd).

Zie voor de complete tekst de brief van DNB, een helaas niet citeerbaar pdf bestand, zodat ik de tekst niet makkelijk kon kopiëren en in dit bericht plakken.

Zie over naming & shaming het andere bericht op dit blog.

Aanvulling 28 juli 2014
Met dank aan Nicolaas Weeda, bij wie het OCR programma wel werkte, onderstaand passages uit de brief van DNB over trustkantoren:

Publicatie van lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes
Bij het streven naar meer transparantie, past ook een beleid om door de toezichthouder opgelegde handhavingsmaatregelen, zoals bestuurlijke boetes, openbaar te maken. In de recente praktijk is gebleken dat er een verschil bestaat tussen DNB en de AFM ten aanzien van de publicatie van bestuurlijke boetes vanwege overtreding op het gebied van de beheerste en integere bedrijfsvoering. In de consultatieversie van het Implementatiebesluit CRD IV en CRR is voorzien dat di t verschil voor nieuwe gevallen wordt opgeheven. DNB verwelkomt dit.

Ten aanzien de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Sanctiewet l 977 (Sw) ontbreekt op dit moment nog de mogelijkheid tot publicatie van lasten onder dwangsom of van bestuurlijke boetes. Het opnemen van een dergelijke bepaling in deze wetten zou goed aansluiten bij het streven van DNB naar meer transparantie en de preventieve werking hiervan.

Hetzelfde geldt voor lasten onder dwangsom of bestuurlijke boetes die DNB oplegt op grond van artikel 9c, eerste respectievelijk tweede lid, van de Bankwet 1998 voor overtredingen van – kort gezegd – de echtheids- en geschiktheidsvereisten voor eurobankbiljetten als bedoeld in artikel 9a, eerste tot en met derde lid, van de Bankwet 1998 of voor overtredingen van de Verordening valsemunterij (EG) nr. 1338/2001. Ook voor andere regelgeving waar DNB toezicht op houdt, zoals SEPA, geldt dat DNB streeft naar het zoveel mogelijk transparantie.

DNB verzoekt om de bevoegdheid om lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes te publiceren die worden opgelegd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Wet toezicht trustkantoren ( Wtt) en de Sanctiewet 1977 (Sw), dan wel op grond van artikel 9c, eerste respectievelijk tweede lid, van de Bankwet 1998. (…)

Risicogebaseerd toezicht trustkantoren

DNB verwelkomt de aanstaande wijziging van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Rib Wtt). De wijziging van de Rib is een belangrijke stap in hel streven van DNB naar een trustsector met professionele en goed bestuurde trustkantoren die voldoen aan wel- en regelgeving. In het belang van verdere professionalisering en toekomstbestendigheid van de trustsector acht DNB het van belang om voortbouwend op de nieuwe Rib, de Wtt nader te herzien en meer risicogebaseerd in te richten en in lijn te brengen met de institutionele eisen uit de Wft en de cliëntidentificatievereisten  ui t de Wwft.

Een betere gelijkschakeling tussen de Wtt en de Wft/ Wwft zou kunnen worden gerealiseerd door het invoeren van normen voor beheerste en integere bedrijfsvoering i n de Wtt, naar model van 3: 17 Wft, door te expliciteren dat de bedrijfsvoering van trustkantoren erop gericht moet zijn om de risico’s die het bedrijf van trustkantoor met zich meebrengt te mitigeren. In samenhang hiermee zou een norm voor twee dagelijks beleidsbepalers moeten worden ingevoerd, naar model van 3: 15 Wft. Tevens zouden de cliëntidentificatievereisten voor trustkantoren  meer risicogebaseerd moeten worden ingericht, naar model van de Wwft en zou de afbakening van de reikwijdte van de Wtt en de onder de wet gereguleerde diensten moeten worden herzien, ter beperking van het inherente integriteitrisico dat bepaalde diensten met zich meebrengen.

In aanvulling op het aanscherpen van de vereisten voor trustkantoren is het noodzakelijk dat van formele handhavingsmaatregelen een signaal uitgaat door verruiming van de mogelijkheden om boetes te publiceren, naar model van afdeling 1.5.2 van de Wft. In het geval dat een trustkantoor structureel niet in staat is om aan de wettelijke normen te voldoen en DNB vaststelt dat er geen andere middelen openstaan om naleving van de normen af te dwingen, dan moet DNB voldoende mogelijkheid hebben om de vergunning in te trekken, naar model van 1: 104 Wft.

Tot slot geldt dat de Beleidsregel Betrouwbaarheidsloetsing van DNB en AFM na een recente wijziging van regelgeving alleen nog van toepassing is op trustkantoren. Voor Wft-instellingen zijn de bepalingen aangaande de betrouwbaarheidstoetsing sinds enige tijd opgenomen in het Besluit prudentiële regels. Ook voor trustkantoren zouden deze regels op termijn in bijvoorbeeld de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 2014 kunnen worden ingevoegd. De Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing zou dan kunnen worden ingetrokken.

DNB denkt graag mee over de mogelijkheden het regelgevend kader voor trustkantoren meer risicogebaseerd te maken, in lijn met de Wft, om verdere professionalisering van de sector te kunnen bevorderen.

NB Door mij is niet gecheckt of een en ander volledig goed is overgekomen. Raadpleeg als het nodig is de originele tekst.

 

%d bloggers liken dit: