Posts tagged ‘buitenlandse branches’

14 april 2015

Te verwachten: over branches / sanctieregelgeving

door Compliance Platform Trustkantoren

Op 26 maart jl. vond een goed bezochte bijeenkomst over het onderwerp ‘branches’ plaats, waarin Arthur Sonneville en Karin van Beekum van DNB de uitkomsten van het onderzoek bekend maakten. Wij zullen op deze site een verslag publiceren.

Verder bestaat het plan om iets te melden naar aanleiding de cursussen sanctieregelgeving die in maart /april jl. (1, 2) plaats vonden en waaraan door een groot aantal compliance medewerkers werd deelgenomen. Aangezien er nog enige vragen die wij hadden aan DNB niet beantwoord zijn en wij die vragen graag aan DNB willen voorleggen, zal dat verslag nog even op zich laten wachten.

Aanvulling 19 mei 2015

De beantwoording door DNB van de aan de Bank gestelde vragen zal niet vóór medio juni a.s. plaats vinden, zo vernamen wij deze week.

23 maart 2015

Nieuwsbrief voor trustkantoren door DNB, onder meer over branches en naleving sanctieregelgeving

door Compliance Platform Trustkantoren

De actualiteit van de onderwerpen waarmee het Platform bezig is, wordt geïllustreerd door de nieuwsbrief van DNB die vandaag digitaal in de bus viel. De artikelen van de nieuwsbrief zijn:

 • Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches, lees verder | a.s. donderdag is de Platform bijeenkomst over branches
 • Naleving Sanctiewet trustkantoren moet beter, lees verder | DNB heeft naar aanleiding van de Rusland / Oekraïne crisis extra aandacht aan dit onderwerp besteed in de nieuwsbrief. Op 9 april a.s. vindt deel 2 van de cursus over sanctieregelgeving plaats, met medewerking van DNB, zie dit bericht
 • DNB start themaonderzoek integriteitsrisicoanalyse, lees verder
 • Cijfers en trends in de trustsector, lees verder | uit dit bericht blijkt dat trustkantoren menen dat de regeldruk aanzienlijk is toegenomen, zie onder
 • FATF-waarschuwingslijsten: update februari, lees verder
 • Toezichtthema’s 2015, lees verder | lees hierover op deze website dit artikel
 • Cloud computing: de regels, lees verder
 • Uw PHB recent aangepast? Geef het door!, lees verder

Regeldruk

Uit het bericht over cijfers en trends blijkt dat trustkantoren menen dat de regeldruk aanzienlijk is toegenomen:

Een van de trends die trustkantoren het meest melden in de ISI-rapportage is de steeds strengere wet- en regelgeving. Dat legt druk op de inrichting van de bedrijfsvoering van (kleine) trustkantoren en gaat volgens hen veelal gepaard met hoge kosten. Hierbij wordt vaak de invoering van de Rib Wtt 2014 per 1 januari 2015 genoemd. DNB en de wetgever zijn van mening dat strengere wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de trustkantoren om integriteitsrisico’s het hoofd te kunnen bieden. Onder meer de invoering van een verplichte auditfunctie acht DNB noodzakelijk voor een goede interne controle. Deze auditverplichting geldt overigens al vele jaren voor andere sectoren, waaronder de geldtransactiekantoren.

Wat hier niet wordt vermeld, is dat het er op lijkt dat op een aantal terreinen van trustkantoren meer wordt verlangd dan van gewone internationaal opererende ondernemers. Extra alertheid van trustkantoren is gezond. Maar is het wel gerechtvaardigd als van trustkantoren meer wordt verlangd dan van gewone bestuurders van internationaal opererende ondernemingen?

4 maart 2015

Platform bijeenkomst van 26 maart a.s. | DNB over ‘branches’

door Compliance Platform Trustkantoren

Degenen die niet al via e-mail bericht hebben ontvangen, vinden hier nadere informatie over de Platform bijeenkomst van 26 maart a.s.

Op donderdag 26 maart 2015 zal er weer een bijeenkomst van het Compliance Platform zijn. Bijeenkomsten van het Compliance Platform Trustkantoren kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance in de trustsector bezighoudt. Er is gelegenheid van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp naar aanleiding van een inleiding door een spreker. Arthur Sonneville en Karin van Beekum van DNB zijn bereid om ons een presentatie te geven over hun bevindingen bij het thema onderzoek van DNB naar de buitenlandse branches. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en tijdens de borrel, na afloop, kan er genetwerkt worden. Het Amsterdamse kantoor van Pellicaan Advocaten is zo vriendelijk om ons 26 maart a.s. gastvrijheid te verlenen.

Ontvangst: 15.45 uur
Aanvang presentatie: 16.15 uur
Locatie: Pellicaan Advocaten, Queens Towers, Wilhelminatoren Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam
Borrel: 17.30 uur

Er wordt van iedereen een bijdrage van EUR 5 gevraagd, zodat we de sprekers alsmede degene die de facilitaire ondersteuning biedt, op passende wijze kunnen bedanken. Kunnen jullie uiterlijk maandag 23 maart per mail aan Astrid Falke (astrid.falke@pellicaan.nl) laten weten of jullie bij de bijeenkomst op 26 maart a.s. aanwezig zullen zijn, in verband met de organisatie?

Dan nog iets anders: het adres van de website van het complianceplatform is gewijzigd: https://complianceplatformtrust.com/. Ik zou jullie willen aanraden hierop een e-mail abonnement te nemen. Via deze weg kunnen jullie dan in de toekomst een vooraankondiging krijgen van de bijeenkomsten van het compliance platform alsmede eventuele andere berichten.

Ik hoop jullie allen de 26e te zien!

Hartelijke groet,
Marianne van Rappard

Aanvulling inzake PE-punten Holland Quaestor

Door middel van het bijwonen van deze bijeenkomst kunnen PE-punten van Holland Quaestor worden verworven.

Aanvulling 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB met mededeling over branches

In de nieuwsbrief die op 23 maart jl. door DNB is verspreid, schrijft DNB over dit onderwerp:

Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches
Nieuwsbericht

19 maart 2015

Uit onderzoek van DNB bij trustkantoren die doelvennootschappen met buitenlandse branches bedienen, blijkt opnieuw dat de integriteitsrisico’s verbonden aan dergelijke buitenlandse branches zeer groot zijn. Trustkantoren beheersen deze risico’s zo slecht dat de vraag opdoemt of de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten.

Onderzoek
DNB heeft eerder aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan doelvennootschappen met buitenlandse branches. Nu signaleert DNB dat deze dienstverlening bij vrijwel alle onderzochte kantoren nog steeds ontoereikend is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. DNB gaat daarom handhavend optreden tegen verschillende trustkantoren.

Branches
Een doelvennootschap kan naast haar vestigingsadres in Nederland een branche of vestiging in het buitenland hebben. Dit betreft dan geen separate dochteronderneming van de doelvennootschap, maar de branche maakt wel juridisch onderdeel uit van de in Nederland gevestigde doelvennootschap. Voorbeelden hiervan zijn een Nederlandse besloten vennootschap met een in Colombia gevestigde actieve fabriek of een voor de kust van Venezuela liggend boorplatform.

Verplichting
Een trustkantoor is wettelijk verplicht de integriteitsrisico’s te beheersen van doelvennootschappen en de branches die daarvan onderdeel uitmaken. Dit op grond van de Wtt en Rib Wtt. Voor een goede beheersing is het cruciaal dat trustkantoren de geldstromen monitoren én zicht hebben op de rechten en verplichtingen zoals aangegaan door de branche. Dit stelt een trustkantoor in staat om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat branches betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering of overtreding van de sanctieregelgeving.

Risico’s
De vraag is hoe een trustkantoor dat letterlijk en figuurlijk op afstand staat (remote office risk) voldoende op de hoogte kan zijn van de dagelijkse activiteiten van de branche, de rechten en verplichtingen, en de geldstromen. Het ontbreekt een trustkantoor veelal aan de noodzakelijke kennis van de markt waarin de branche opereert; wat zijn de gebruiken in deze markt, wat zijn de regels, wat zijn de bijzonderheden en risico’s? Bovendien verschillen de risico’s ook nog eens per land. Een trustkantoor heeft de specialistische kennis over bijvoorbeeld de exploratie van olievelden niet snel in huis. Gezien het algemene niveau van beheersing en professionaliteit in de sector is dit extra zorgelijk.

Verwachting en verdere actie DNB
DNB uitte vorig jaar ook al haar zorgen over het verrichten van bepaalde dienstverlening. Het betrof toen de cv-structuren. DNB legt in het geval van de branches niet alleen de vraag bij de sector neer of ze deze dienst nog wel zou moeten willen verrichten. In het licht van de toenemende zorg over de aard van de integriteitrisicobeheersing neemt DNB het onderwerp branches verder onder de loep en gaat in gesprek met de relevante betrokkenen over de houdbaarheid van deze dienstverlening door de sector. DNB verwacht ondertussen dat trustkantoren zeer kritisch zijn bij de acceptatie van nieuwe cliënten met branches en afscheid nemen van dienstverlening, klanten en doelvennootschappen waarvan ze de risico’s niet kunnen overzien of beheersen.

15 december 2014

DNB over ‘branches’

door Ellen Timmer

Bij bestudering van de informatie die DNB verstrekt ten behoeve van trustkantoren valt regelmatig op dat begrippen niet of beperkt worden toegelicht, terwijl een dergelijke toelichting – gelet op het feit dat trustkantoren rekening moeten houden met standpunten van DNB – voor de hand ligt. Het heeft nl. weinig zin om pas tijdens een toezichtbezoek te ontdekken welke interpretatie DNB geeft aan gehanteerde begrippen.

Een voorbeeld daarvan is het bericht van vandaag over ‘branches‘. Het begrip wordt op geen enkele manier toegelicht. Verstaat DNB hier onder iets wat fiscaal als vaste inrichting wordt bestempeld? Of is het nog ruimer en vallen alle buitenlandse activiteiten onder het begrip, ongeacht of fiscaal sprake is van een vaste inrichting?

Ik blijf moeite hebben met de manier waarop DNB de guidance rol invult en trustkantoren zelf ‘het wiel’ laat uitvinden.

Het bericht van DNB over ‘branches’

DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren
Nieuwsbericht 15 december 2014

DNB onderzoekt of trustkantoren de integriteitsrisico’s verbonden aan branches beheersen en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichtingen hiertoe.

Buitenlandse branches
Voor dit onderzoek naar de dienstverlening van trustkantoren aan branches van doelvennootschappen selecteerde DNB een aantal trustkantoren. Het onderzoek is medio november van start gegaan en duurt naar verwachting enkele maanden. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de eerdere ervaringen uit het uitvoerend toezicht. Daarbij is geconstateerd dat trustkantoren onvoldoende kennis hebben van de activiteiten van buitenlandse (operationele) branches van hun doelvennootschappen. Ook hebben zij niet in beeld welke integriteitsrisico’s verbonden zijn aan deze structuren.

Buitenlandse branches
Trustkantoren verlenen diensten aan doelvennootschappen. Deze vennootschappen kunnen een deel van hun activiteiten in het buitenland uitvoeren via branches. Op de branches zijn de verplichtingen vanuit de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) onverkort van toepassing. DNB stelt zich hierbij nadrukkelijk de vraag of de inherent hoge risico’s verbonden aan dergelijke structuren in de praktijk op een adequate manier kunnen worden gemitigeerd.

Meer informatie

 —

Aanvulling 23 maart 2015 | nieuwsbrief DNB met mededeling over branches

In de nieuwsbrief die op 23 maart jl. door DNB is verspreid, schrijft DNB over dit onderwerp:

Slechte beheersing risico’s buitenlandse branches
Nieuwsbericht

19 maart 2015

Uit onderzoek van DNB bij trustkantoren die doelvennootschappen met buitenlandse branches bedienen, blijkt opnieuw dat de integriteitsrisico’s verbonden aan dergelijke buitenlandse branches zeer groot zijn. Trustkantoren beheersen deze risico’s zo slecht dat de vraag opdoemt of de sector deze dienst überhaupt nog wel zou moeten verrichten.

Onderzoek
DNB heeft eerder aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan doelvennootschappen met buitenlandse branches. Nu signaleert DNB dat deze dienstverlening bij vrijwel alle onderzochte kantoren nog steeds ontoereikend is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. DNB gaat daarom handhavend optreden tegen verschillende trustkantoren.

Branches
Een doelvennootschap kan naast haar vestigingsadres in Nederland een branche of vestiging in het buitenland hebben. Dit betreft dan geen separate dochteronderneming van de doelvennootschap, maar de branche maakt wel juridisch onderdeel uit van de in Nederland gevestigde doelvennootschap. Voorbeelden hiervan zijn een Nederlandse besloten vennootschap met een in Colombia gevestigde actieve fabriek of een voor de kust van Venezuela liggend boorplatform.

Verplichting
Een trustkantoor is wettelijk verplicht de integriteitsrisico’s te beheersen van doelvennootschappen en de branches die daarvan onderdeel uitmaken. Dit op grond van de Wtt en Rib Wtt. Voor een goede beheersing is het cruciaal dat trustkantoren de geldstromen monitoren én zicht hebben op de rechten en verplichtingen zoals aangegaan door de branche. Dit stelt een trustkantoor in staat om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat branches betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering of overtreding van de sanctieregelgeving.

Risico’s
De vraag is hoe een trustkantoor dat letterlijk en figuurlijk op afstand staat (remote office risk) voldoende op de hoogte kan zijn van de dagelijkse activiteiten van de branche, de rechten en verplichtingen, en de geldstromen. Het ontbreekt een trustkantoor veelal aan de noodzakelijke kennis van de markt waarin de branche opereert; wat zijn de gebruiken in deze markt, wat zijn de regels, wat zijn de bijzonderheden en risico’s? Bovendien verschillen de risico’s ook nog eens per land. Een trustkantoor heeft de specialistische kennis over bijvoorbeeld de exploratie van olievelden niet snel in huis. Gezien het algemene niveau van beheersing en professionaliteit in de sector is dit extra zorgelijk.

Verwachting en verdere actie DNB
DNB uitte vorig jaar ook al haar zorgen over het verrichten van bepaalde dienstverlening. Het betrof toen de cv-structuren. DNB legt in het geval van de branches niet alleen de vraag bij de sector neer of ze deze dienst nog wel zou moeten willen verrichten. In het licht van de toenemende zorg over de aard van de integriteitrisicobeheersing neemt DNB het onderwerp branches verder onder de loep en gaat in gesprek met de relevante betrokkenen over de houdbaarheid van deze dienstverlening door de sector. DNB verwacht ondertussen dat trustkantoren zeer kritisch zijn bij de acceptatie van nieuwe cliënten met branches en afscheid nemen van dienstverlening, klanten en doelvennootschappen waarvan ze de risico’s niet kunnen overzien of beheersen.

15 december 2014

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB de periodieke nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Daarin is het bericht opgenomen over het Sanctiewet onderzoek, dat al eerder in de nieuwsbrief voor verzekeraars stond. De overige onderwerpen zijn:

 • Hoog-risicoklanten onvoldoende bekend. Volgens het artikel betreft dit onder meer buitenlandse (operationele) branches van doelvennootschappen
 • Forse stijging meldingen van ongebruikelijke transacties. Over de meldingsplicht op grond van de Wwft
 • Bestuurders, ken uw wet! Van bestuurders van trustkantoren wordt juridische kennis verwacht
 • Guidance nieuwe Regeling Integere Bedrijfsvoering gepubliceerd
 • DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren. Achter deze titel gaat een bericht schuil over buitenlandse activiteiten van doelvennootschappen
 • FATF-waarschuwingslijsten. Over de wijzigingen op de lijsten

Meer informatie

%d bloggers liken dit: