Posts tagged ‘PEP’

2 november 2014

DNB heeft website vernieuwd

door Ellen Timmer

De website van DNB is onlangs vernieuwd, wat tot gevolg heeft gehad dat ook de pagina’s voor trustkantoren zijn aangepast. Nog steeds gaat informatie per type onder toezicht gestelden schuil onder het vage begrip “Open Boek Toezicht”. Onder ‘sectoren’ is de informatie voor/over trustkantoren te vinden.

Hopelijk is nu sprake van vaste internetpagina adressen, zodat het makkelijker wordt om deeplinks te plaatsen naar bepaalde pagina’s. De naam van de trustkantoren ‘voorpagina’ wijst daar niet op, die naam luidt nu ‘http://www.toezicht.dnb.nl/4/5/11/50-204672.jsp?s=n‘, wat kan betekenen dat het adres variabel is. Prettig is dat de trustkantoren voorpagina onder ‘Algemeen’ een link naar het register heeft staan.

Toch lijken er nog steeds verwijzingen te staan naar pagina’s die niet voor trustkantoren relevant zijn. Zo gaat ‘Publicatie van sancties & Openbare waarschuwingen’ alleen over publicaties op grond van de Wft (en niet de Wtt). In de rubriek ‘Recente wijzigingen‘ zijn ook pagina’s te vinden, die ik zo snel niet via een andere route terugzag. In die rubriek zijn een aantal berichten verdwaald die niet voor trustkantoren bestemd zijn, zoals ‘Bijdrage aan hersteleis’ vervalt in de aanloop naar het nieuwe FTK.

De pagina’s voor/over trustkantoren lijken inhoudelijk nauwelijks te zijn gewijzigd.

Vraag en antwoord DNB

Misschien zijn de vraag & antwoord berichten, te vinden via  ‘Recente wijzigingen‘, nieuw. Onderstaand een overzicht van de Q&A’s, met na ‘>>>’ enkele opmerkingen van mijn kant:

Q&A – Risicoanalyse bedrijfsvoering. Hoe geeft een trustkantoor uitvoering aan de verplichting tot het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse jegens de integere bedrijfsvoering (artikel 4 Rib Wtt 2014)?
Q&A – Inrichting compliance functie. Hoe draagt een trustkantoor zorg voor een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie ten aanzien van haar werkzaamheden (artikel 7 Rib Wtt 2014)?
Q&A – Inrichting audit functie. Hoe draagt een trustkantoor zorg voor een onafhankelijke en effectieve audit functie ten aanzien van haar werkzaamheden (artikel 7 Rib Wtt 2014)? >>> Meer informatie van DNB over het nieuwe audit-fenomeen in de Rib
Q&A – Risicoanalyse Dienstverlening. Hoe geeft een trustkantoor uitvoering aan de verplichting tot het onderzoeken van de integriteitrisico’s die aan de dienstverlening zijn verbonden (artikel 23 Rib Wtt 2014)? >>> Over domicilieverlening wordt gezegd dat dit een een verhoogd risico zou opleveren. Voorts spreekt DNB over ‘dienstverlening die relatief veel politiek prominente personen (PEP’s) aantrekt uit landen die hoog scoren op de Corruption Perception Index’. Een hyperlink naar de genoemde Corruption Perception Index ontbreekt.
Q&A – Uitvoeren cliëntenonderzoek. Hoe geeft een trustkantoor op adequate wijze vorm aan het verplichte cliëntenonderzoek? >>> DNB schrijft hier onder meer dat niet alleen de potentiële cliënt dient te worden onderzocht, “Dit betekent dat het trustkantoor voortaan dus ook onderzoek doet naar aanbrengers of tussenpersonen. (…) De dubbele onderzoekverplichting zal in een aantal gevallen leiden tot een uitbreiding van het aantal te onderzoeken partijen die bij de dienstverlening betrokken zijn.” Uit de voorbeelden blijkt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de buitenlandse belastingadviseur die een opdracht aanbrengt en naar de multinational die een Nederlandse bv wil oprichten.
Q&A – Uitvoering onderzoek herkomst vermogen. Hoe geeft een trustkantoor op adequate wijze vorm aan het verplichte onderzoek naar de herkomst van vermogen?
Q&A – Onderzoek naar doel van de structuur. Hoe geeft een trustkantoor op adequate wijze vorm aan het verplichte onderzoek naar het doel van de structuur?
Q&A – Dienstverlening aan PEP’s. Hoe gaat een trustkantoor om met politiek prominente personen (politically exposed persons, PEPs)?

De informatie blijft zeer globaal van karakter en geeft niet de ‘guidance’ die van een bestuursorgaan als DNB verwacht mag worden. Dat betekent dat er toch nog veelvuldig contact met DNB nodig kan zijn, waar het bestuursorgaan blijkens deze pagina ook voor open staat.

29 juli 2013

Bericht DNB over FATF rapporten over witwas- en terrorismefinancieringstypologieën

door Ellen Timmer

In een ook voor trustkantoren bestemd bericht van 25 juli jl. laat DNB weten dat de Financial Action Task Force (FATF), tijdens de plenaire vergadering in juni jl. een aantal rapporten heeft aangenomen over onder andere Politically Exposed Persons (PEPs), New Payment Products and Services (NPPS) en de kwetsbaarheid juridische dienstverleners [*] ten aanzien van witwassen en terrorismefinanciering. Trustkantoren dienen met de aanbevelingen rekening te houden.

[*] Advocatenorganisatie CCBE had bezwaar tegen de FATF aanpak en heeft zich uit de werkgroep teruggetrokken, zie dit bericht.

Tags: ,
4 juli 2013

FATF-publicaties voor juridische beroepsbeoefenaren en over “Politically Exposed Persons”

door Ellen Timmer

Legal Professionals

Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld.

Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatiede CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aangezien de CC BE het niet eens was met de gekozen aanpak. Zie daarover mijn eerdere bericht en de daar genoemde bronnen.

De aankondiging op de FATF-site is hieronder weergegeven:

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

Criminals seek out the involvement of legal professionals in their ML/TF activities, sometimes because a legal professional is required to complete certain transactions, and sometimes to access specialised legal and notarial skills and services which could assist the laundering of the proceeds of crime and the funding of terrorism.

The report identifies a number of ML/TF methods that commonly employ or, in some countries, require the services of a legal professional. Inherently these activities pose ML/TF risk. When clients seek to misuse the legal professional’s services in these areas, even law abiding legal professionals may be vulnerable. The methods are:

  • misuse of client accounts
  • purchase of real property
  • creation of trusts and companies
  • management of trusts and companies
  • managing client affairs and making introductions
  • undertaking certain litigation
  • setting up and managing charities

The report also describes red flag indicators of ML/TF which may be useful to legal professionals, self-regulatory bodies (SRBs), competent authorities and law enforcement agencies.

In this report, over 100 case studies referring to these and other ML/TF methods were taken into account. Some of these case studies show that not all legal professionals are undertaking client due diligence (CDD) when required. Even where due diligence is obtained, if the legal professional lacks understanding of the ML/TF vulnerabilities and red flag indicators, they are less able to use that information to prevent the misuse of their services.

The report also challenges the perception sometimes held by criminals, and at times supported by claims from legal professionals themselves, that legal professional privilege or professional secrecy would lawfully enable a legal professional to continue to act for a client who was engaging in criminal activity and/or prevent law enforcement from accessing information to enable the client to be prosecuted.

Politically Exposed Persons

Voorts heeft de FATF ook zijn licht laten schijnen over de PEP’s, de “Politically Exposed Persons”. Over dat onderwerp werd onlangs de “FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)” uitgebracht. Zie voor de aankondiging deze pagina; het rapport (pdf) is hier te vinden.

Tags: ,
28 maart 2013

DNB start onderzoek naleving Wwft

door Ellen Timmer

In een bericht dat is opgenomen in de nieuwsbrief voor banken, laat DNB weten dat dit voorjaar onderzoek zal worden gedaan naar naleving van de Wwft, ook bij trustkantoren. Hierna volgt de tekst.

DNB start onderzoek naleving Wwft

Nieuwsbericht 28 maart 2013

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gewijzigd. Dit voorjaar controleert DNB de naleving daarvan.

Belangrijke wetswijzigingen
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De belangrijke wijzingen zijn:

  • Banken moeten informatie over klanten altijd actueel houden.
  • De identiteit van de zogenoemde ‘uiteindelijk belanghebbende’ moet altijd worden geverifieerd. Deze verificatie kan risicogebaseerd plaatsvinden: naarmate het risicoprofiel van een klant hoger is, moet een bank meer informatie inwinnen over diens identiteit.
  • Banken moeten voortdurend alert zijn op ongebruikelijke transactiepatronen en transacties die een hoger witwasrisico inhouden.

Politiek prominenten
De Wwft bevat ook nieuwe voorschriften voor politiek prominente personen (PEP). Dit betekent dat voortaan ook buitenlandse PEP’s die in Nederland wonen onder het verscherpte cliëntenonderzoek vallen. Eerder gold dit verscherpte toezicht al voor PEP’s die buiten Nederland wonen.
DNB heeft de banken een coulanceperiode van drie maanden geboden. In deze periode konden de banken hun systemen aanpassen, zodat ze vanaf 1 april 2013 aan deze nieuwe bepaling kunnen voldoen.

Eisen aan banken
Wat moeten banken doen om te voldoen aan de vernieuwde Wwft? De hierboven genoemde belangrijke wetswijzigingen zijn al opgenomen in de DNB Leidraad Wwft uit 2011. Dat betekent dat ze daarmee al gangbare praktijk moeten zijn. Nu wordt deze praktijk in de wet verankerd. Dit betekent dat het nu niet langer om aanbevelingen gaat, maar om wettelijke bepalingen.

Thema-onderzoek van DNB
DNB gaat in de eerste helft van 2013 controleren op de naleving van de Wwft. De toezichthouder stuurt dit voorjaar een vragenlijst naar een aantal banken, levensverzekeraars en trustkantoren. Zij krijgen vragen over de manier waarop ze hun cliënten monitoren en screenen. Ook onderzoekt DNB of banken en andere instellingen voldoende alert zijn op ongebruikelijke transacties.
Op basis van dit vooronderzoek selecteert DNB een tiental instellingen voor verder onderzoek. DNB zal het onderzoek dit najaar afronden en de belangrijkste generieke bevindingen ook via deze Nieuwsbrief bekend maken.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Mail Maud Bökkerink van het DNB Expertisecentrum Cultuur, Organisatie en Integriteit: m.j.bokkerink@dnb.nl

%d bloggers liken dit: