Posts tagged ‘Europese Commissie’

5 oktober 2016

Ontwikkelingen rondom de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn

door Ellen Timmer

De 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) is in aantocht en zal ook gevolgen hebben voor de activiteiten van trustkantoren. De plannen zijn om de wijzigingen op 1 januari a.s. geïmplementeerd te hebben in alle lidstaten van de EU. Over de verwerking van AMLD4 in het Nederlandse recht is al een internetconsultatie gehouden. Er is door een groot aantal organisatie gereageerd (zie mijn bericht), waaruit het belang van een ander kan worden afgeleid.

Al eerder signaleerde ik op deze site de voorstellen tot wijziging die in juli jl. door de Europese Commissie zijn gedaan. Inmiddels heeft juristenorganisatie CCBE kritiek geleverd op de wijzigingsvoorstellen.

Er zal nog veel moeten gebeuren. Zie voor meer informatie de berichten op mijn algemene weblog over AMLD4.


Aanvulling 10 oktober 2016

Zie over AMLD4 ook het nieuwsbericht van DNB.

28 juli 2016

Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4

door Ellen Timmer

Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld door middel van een gedelegeerde verordening. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen bezwaar hebben aangetekend.

De lijst bevat drie rubrieken:

I. Derde land met een hoog risico
1 Afghanistan
2 Bosnië en Herzegovina
3 Guyana
4 Irak
5 Laos
6 Syrië
7 Uganda
8 Vanuatu
9 Jemen

II. Derde land met een hoog risico
Iran

III. Derde land met een hoog risico
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Meer informatie is te vinden in het artikel dat ik op mijn persoonlijke weblog heb geplaatst.

6 juli 2016

Proposal European Commission to amend the 4th Anti-Money Laundering Directive

door Ellen Timmer

Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The following text is proposed for paragraph 1 of Article 47 of AMLD4:

in Article 47, paragraph 1 is replaced by the following:
“1. Member States shall ensure that providers of exchanging services between virtual currencies and fiat currencies, custodian wallet providers, currency exchange and cheque cashing offices, and trust or company service providers are licensed or registered, and that providers of gambling services are regulated.”;

According to the press release the following is proposed by the European Commission:

  • Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, and they will have access to information in centralised bank and payment account registers and central data retrieval systems, which Member States will have to establish to identify holders of bank and payment accounts;
  • Tackling terrorist financing risks linked to virtual currencies: to prevent misuse of virtual currencies for money laundering and terrorist financing purposes, the Commission proposes to bring virtual currency exchange platforms and custodian wallet providers under the scope of the Anti-Money Laundering Directive. These entities will have to apply customer due diligence controls when exchanging virtual for real currencies, ending the anonymity associated with such exchanges;
  • Tackling risks linked to anonymous pre-paid instruments (e.g. pre-paid cards): the Commission also proposes to minimise the use of anonymous payments through pre-paid cards, by lowering thresholds for identificationfrom €250 to €150 and widening customer verification requirements. Proportionality has been taken into account, with particular regard paid to the use of these cards by financially vulnerable citizens;
  • Stronger checks on risky third countries: As mandated by the Fourth Anti-Money laundering directive, the Commission proposes to harmonise the list of checks applicable to countries with deficiencies in their anti-money laundering and countering terrorist financing regimes. Banks will have to carry out additional checks (‘due diligence measures’) on financial flows from these countries. The list of countries, mirroring the FATF list, will, for procedural reasons, be formally adopted on 14 July.

Today’s proposal will reinforce the measures introduced by the Fourth Anti-Money Laundering with the following changes:

  • Full public access to the beneficial ownership registers: Member States will make public certain information of the beneficial ownership registers on companies and business-related trusts. Information on all other trusts will be included in the national registers and available to parties who can show a legitimate interest. The beneficial ownerswho have 10% ownership in certain companies that present a risk of being used for money laundering and tax evasion will be included in the registries. The threshold remains at 25% for all other companies.
  • Interconnection of the registers: the proposal provides for the direct interconnection of the registers to facilitate cooperation between Member States.
  • Extending the information available to authorities: The Commission has proposed that existing, as well as new, accounts should be subject to due diligence controls. This will prevent accounts that are potentially used for illicit activities from escaping detection. Passive companies and trusts, such as those highlighted in the Panama Papers, will also be subject to greater scrutiny and tighter rules.

More information

7 februari 2013

Europese Commissie kondigt nieuwe antiwitwasverordening aan, “Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels”

door Ellen Timmer

Onderstaand het persbericht van de Europese Commissie van 5 februari 2013:

Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels

De Commissie heeft vandaag twee voorstellen goedgekeurd om de bestaande Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldovermakingen te verstrengen. Witwaspraktijken en terrorismefinanciering vormen bedreigingen die voortdurend van gedaante veranderen en de regels daarvoor moeten dan ook regelmatig aangepast worden.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, hierover: “De Unie staat internationaal in de frontlijn bij het bestrijden van witwassen van misdaadgeld. Dergelijke geldstromen kunnen de stabiliteit en de reputatie van de financiële sector beschadigen terwijl terrorisme de grondvesten van onze samenleving aantast. Naast de strafrechtelijke benadering is het ook mogelijk witwaspraktijken een halt toe te roepen met een preventieve aanpak via het financiële stelsel. Wij willen duidelijke regels voorstellen om banken, juristen en accountants en alle beroepscategorieën die hierbij betrokken zijn, tot meer waakzaamheid aan te zetten.”

Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken, zegt: “Misdaadgeld mag in onze economie geen plaats krijgen, of het nu afkomstig is van drugs, illegale wapenhandel of mensenhandel. Wij moeten ervoor zorgen dat de georganiseerde misdaad niet de kans krijgt zijn geld wit te wassen in het bankenstelsel of in de goksector. Om vooral in tijden van crisis de legale economie te beschermen, mogen er in de wet geen mazen zijn waarlangs criminele of terroristische organisaties kunnen wegglippen. Onze banken mogen nooit dienen als witwasmachines voor maffiageld of om de financiering van terrorisme mogelijk te maken.”

Het vandaag goedgekeurde pakket van maatregelen is een aanvulling op andere acties die de Commissie heeft ondernomen of gepland in de strijd tegen misdaad, corruptie en belastingontduiking. Het pakket omvat:

• een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

• een verordening inzake informatie die bij geldovermakingen moet worden gevoegd om een vlotte traceerbaarheid van deze geldovermakingen te verzekeren.

Deze twee voorstellen zijn volledig in overeenstemming met de jongste aanbevelingen [1] van de financiële actiegroep (Financial Action Task Force – FATF) (zie MEMO/12/246), de mondiale autoriteit in de strijd tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering, en zorgen ervoor dat op een aantal gebieden nieuwe ruimte komt voor toepassing van de best mogelijke regels om witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De twee voorstellen gaan in het bijzonder uit van een beter afgestemde en meer gerichte risicobenadering.

De nieuwe richtlijn bevat volgende elementen:

• zij zorgt voor duidelijker en meer samenhangende regels in de lidstaten

• door de invoering van een duidelijk mechanisme om de uiteindelijke begunstigden te identificeren. Daarnaast zullen ondernemingen verplicht worden informatie bij te houden over de identiteit van de personen die in werkelijkheid achter de vennootschap staan.

• door meer duidelijkheid en transparantie te brengen in de regels betreffende cliëntenonderzoek, zodat er passende controles en procedures worden ingevoerd waardoor ondernemingen de cliënten met wie zij zaken doen, beter kennen en beter begrijpen om welk soort activiteiten het gaat. Hierbij moet wel duidelijk worden gemaakt dat vereenvoudigde procedures niet verkeerd mogen worden begrepen alsof zij daarmee volledig vrijgesteld zouden zijn van maatregelen op het gebied van cliëntenonderzoek.

• en door ruimer gebruik van de bepalingen inzake politiek prominente personen (namelijk personen die wegens de politieke functie die zij bekleden, sterker blootgesteld zijn aan het risico voor corruptie), zodat de regeling nu ook betrekking heeft op “binnenlandse” (in EU-lidstaten wonende) (naast “buitenlandse”) politiek prominente personen en op deze personen in internationale organisaties. Het gaat onder meer om staats- of regeringsleiders, parlementsleden en rechters van de hoogste rechtscolleges.

• de richtlijn krijgt een breder toepassingsgebied om nieuwe dreigingen en zwakke punten te kunnen aanpakken

• door bijvoorbeeld de toepassing te verruimen tot de goksector (terwijl de vroegere richtlijn alleen gold voor casino’s) en door een uitdrukkelijke vermelding van fiscale misdrijven.

• voor de strijd tegen witwassen van geld gelden de strengste regels

• omdat de voorschriften verder gaan dan die van de FATF en binnen het toepassingsgebied nu alle personen vallen die goederen leveren of diensten verstrekken voor een contante betaling van 7 500 EUR of meer. Volgens een aantal belanghebbenden was de huidige drempel van 15 000 EUR immers niet toereikend. Deze personen vallen nu onder de richtlijn en het zal dus nodig zijn voor hen cliëntenonderzoek te verrichten, bewijsstukken te bewaren, interne controles uit te voeren en verslagen over verdachte transacties op te stellen. Hierbij zij vermeld dat de richtlijn voor minimale harmonisering zorgt en lidstaten maatregelen kunnen nemen die verder gaan dan deze drempel.

• de richtlijn versterkt de samenwerking tussen de verschillende financiële inlichtingeneenheden, die tot taak hebben de verslagen over verdachte transacties op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die zij ontvangen, te analyseren en te verspreiden onder de bevoegde autoriteiten.

De twee voorstellen voorzien in een versterking van de sanctiebevoegdheden van de autoriteiten die met deze taken belast zijn, door de invoering van een reeks minimale principes bijvoorbeeld om strengere bestuursrechtelijke sancties op te leggen, en door hen te verplichten tot coördinatie in geval van grensoverschrijdend optreden.

Achtergrond:

Naast de publicatie van een herziene reeks internationale normen in februari 2012 (IP/12/357) is de Commissie met de invoering van de noodzakelijke veranderingen snel overgegaan tot een update van het Europese regelgevingskader. Gelijklopend daarmee is de Commissie gestart met de herziening van de derde antiwitwasrichtlijn en daarbij is gebleken dat het bestaande regelgevingskader moest worden geactualiseerd om alle vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

De voorgestelde actualisering van de wetgeving moet nog volgens de normale wetgevingsprocedure worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van ministers.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

[1] http://www.fatf-gafi.org/

De Europese Commissie verwijst naar een pagina waar de voorstellen en een toelichting zijn te vinden:

05.02.2013

The Commission adopts two proposals to update and improve the EU’s existing legal framework designed to protect the financial system against money laundering and terrorist financing.

%d bloggers liken dit: