Posts tagged ‘klokkenluider’

12 februari 2016

Meldpunt Misstanden, nieuwsbericht DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heeft DNB een nieuwsbericht over het Meldpunt Misstanden uitgebracht, alsmede een factsheet “De aanpak van financieel-economische criminaliteit door DNB“.
Mijn eerdere bericht op deze site over dit onderwerp heb ik met deze informatie aangevuld, lees verder.

5 januari 2016

Januari nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag is de nieuwsbrief van DNB voor trustkantoren uitgekomen. Onderwerpen:

Uit het bericht over 2016 is af te leiden wat de speerpunten van het toezicht zullen zijn:

Wat zijn de speerpunten van het toezicht in 2016?
‘We hebben enkele weken geleden onze plannen voor volgend jaar bekendgemaakt. In het toezicht op de trustsector zullen we ons onder meer richten op transactiemonitoring, de opvolging van ons SIRA-onderzoek en de auditfunctie.’

Wat is het belangrijkste bij transactiemonitoring?
‘Transactiemonitoring is een essentieel onderdeel voor trustkantoren om de integriteitsrisico’s te kunnen beheersen. Dit kan niet alleen stoelen op de oplettendheid van één accountmanager. Het is noodzakelijk dat het gehele trustkantoor voldoende kennis en inzicht heeft in de geldstromen, investeringen en de business van de klant. Dit moet een trustkantoor kunnen vertalen naar een gedetailleerd transactieprofiel, waaraan vervolgens de transacties van de klant worden getoetst. Zo kunnen hoogrisicotransacties en ongebruikelijke transacties tijdig worden herkend. Van trustkantoren wordt gevraagd zowel realtime te monitoren, dus ten tijde van een concrete transactie, als post-event. Bij post-eventmonitoring kijkt het trustkantoor niet alleen naar de individuele transactie, maar juist ook naar het patroon en de logica van meerdere (samenhangende) transacties.’

De SIRA was al een groot onderwerp dit jaar, toch?
‘Dat klopt. In 2015 heeft DNB hier al breed, in verschillende sectoren, naar gekeken. Daarbij bleek dat trustkantoren achterblijven bij het gemiddelde in de financiële sector. Dit wijst er in onze ogen op dat binnen de trustsector een verbetering nodig is. De SIRA is weliswaar pas één jaar een Wtt-verplichting, maar het is wel de radar waarop je moet kunnen varen voor een veilige koers. DNB verwacht dat de trustkantoren inmiddels een SIRA van voldoende kwaliteit en diepgang hebben, en daarbij gebruikmaken van de door DNB geleverde guidance. Ook verwacht DNB dat de analyse zich niet beperkt tot de risico’s van vandaag, maar juist ook kijkt naar die van morgen.’

Tot slot, de audit. Daar is de sector zelf toch goed mee aan de slag gegaan?
‘Zeker, wij zijn tevreden over de bewegingen die we op dit vlak zien. De audit is, net als de SIRA, sinds een jaar verplicht. Het is een positief punt dat de sector actief nadenkt over de inrichting van deze auditfunctie. Zo heeft branchevereniging Holland Quaestor guidance opgesteld voor haar leden hoe een auditfunctie vormgegeven moet worden. Wij zullen in 2016 bekijken hoe trustkantoren de auditfunctie in de praktijk uitvoeren. Wij verwachten dat dit goed wordt opgepakt, net als de transactiemonitoring en de SIRA. Ik hoop dat iedereen ziet dat ook 2016 een belangrijk jaar voor de trustsector wordt. Het zou mooi zijn als wij zichtbare verbetering in de naleving kunnen constateren, daar is iedereen bij gebaat.’

In het bericht over alertheid inzake fiscale risico’s worden een aantal maatregelen aanbevolen. Onderstaand de passage over de mogelijke maatregelen.

Mogelijke beheersmaatregelen
DNB verwacht van trustkantoren dat zij de fiscale risico’s als een integriteitsrisico erkennen, herkennen en hiervoor passende maatregelen treffen. Verschillende maatregelen zijn hierbij mogelijk:

Maatregelen die de risk appetite beperken:

 • Wat verstaat het trustkantoor onder ”agressive tax planning”?
 • Welke (type) fiscale structuren wil een trustkantoor niet faciliteren?
 • Welke (type) fiscaal risicovolle structuren wel en onder welke voorwaarden?

Maatregelen ter voorkoming van fraude:

 • Opvragen kopie aangifte UBO en aanslag Belastingdienst.
 • Opvragen advies/opinie van de belastingadviseur of intern advies en kritische beoordeling hiervan.
 • Beoordeling aangifte entiteit op aanvaardbaarheid (substance vereisten, correctheid aftrekposten).
  (Realtime en post-event) monitoring van transacties.
 • Cliëntacceptatie: fiscale risico’s expliciet meenemen in het al dan niet accepteren van een cliënt of bepaalde cliënten / structuren niet accepteren / alleen na input compliance.
 • Kritische beoordeling doel en achtergrond van een structuur (inclusief fiscaal advies) en herkomst vermogen en herkomst en bestemming van middelen.
 • Training van personeel (casestudies).
 • Beschrijving op welke wijze het kantoor medewerking verleent aan fiscale (opsporings-)onderzoeken, ook internationaal.
 • Trustkantoren moeten alert blijven op actuele ontwikkelingen en de mogelijke fiscale risico’s die hiermee samenhangen. Het is raadzaam de impact hiervan periodiek vast te leggen en het eigen personeel, inclusief de compliance officers, hier regelmatig in te trainen.

Aanvulling 1 februari 2016

Zie over personentoetsing ook het artikel in het FD, “De Nederlandsche Bank past toetsing voor financieel bestuurders aan“. Daarin schrijft het FD dat beleidsbepalers een advocaat mogen meenemen en er van de mondelinge examens geluidsopnamen zullen worden gemaakt.

29 december 2015

Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden.
Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de mogelijkheid van iedere burger om meldingen aan DNB te doen. Het systeem past in de algemene trend dat er steeds meer klokkenluidersregelingen komen, zie mijn bericht over de Europese klokkenluidersinitiatieven.

Uit het bericht blijkt niet hoe de meldingen zich verhouden met de geheimhoudingsverplichtingen die de professionals bij financiële instellingen op grond van allerlei regelgeving hebben. Ook op contractuele verplichtingen wordt niet ingegaan.

Onderstaand het bericht zoals in de nieuwsbrief voor pensioenfondsen is verschenen:

DNB opent Meldpunt Misstanden

Nieuwsbericht 24 december 2015

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden.

Meldpunt misstanden
Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Werking Meldpunt Misstanden
DNB verwacht dat een melder een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar hij of zij werkzaam is. Is dat niet mogelijk? Dan kan een melder een melding doen per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier. Het formulier wordt momenteel ontwikkeld. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen vervolgens de melding en starten eventueel een onderzoek. Door onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen we niet inhoudelijk terugkoppelen aan de melder over de aanpak en de status van de melding.

Contactgegevens
Het DNB Meldpunt Misstanden registreert de naam en contactgegevens van de melder. Deze gegevens zijn van belang bij eventueel vervolgonderzoek. DNB behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk, tenzij zij wettelijk verplicht is de gegevens bekend te maken. De melder wordt hiervan dan vooraf op de hoogte gebracht. Anoniem melden is ook mogelijk. Echter, de melding moet dan wel zodanig worden onderbouwd dat dit voldoende basis biedt voor het vervolgonderzoek.

Duidelijkheid
Met de oprichting van het DNB Meldpunt Misstanden heeft DNB een duidelijke ingang gekregen waar professionals in de financiële sector misstanden in die sector kunnen melden. Het Meldpunt Misstanden is niet bedoeld voor consumenten en klachten. Daarvoor zijn het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en het AFM Meldpunt Financiële Markten. Evenmin voorziet het Meldpunt Misstanden in het verschaffen van advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder.

Meer weten?
Vanaf medio januari zal op dnb.nl meer informatie over het DNB Meldpunt Misstanden worden gepubliceerd, zoals de benodigde gegevens voor een melding en de verschillen tussen de klokkenluidersloketten en de registratie van de melding. Ook staan er veel gestelde vragen.

U kunt een melding doen per:
telefoon: 0800 020 1068
e-mail: meldpuntmisstanden@dnb.nl
brief: De Nederlandsche Bank
t.a.v. Meldpunt Misstanden
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Meer informatie

 • Bericht klokkenluiders door DNB in de nieuwsbrief pensioenfondsen, het zelfde bericht verscheen ook in de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven voor verzekeraars en banken.

Dit bericht is ook geplaatst op mijn algemene weblog.

Aanvulling 12 februari 2016

Vandaag heeft DNB via een nieuwsbericht het volgende bekend gemaakt over het Meldpunt Misstanden:

Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden
Persbericht 12 februari 2016

DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector.
Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiële sector te voorkomen of te beëindigen.
Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld als een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als een rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt.

Aanpak van financieel-economische criminaliteit
Het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector. Dit integriteittoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip. Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiële benchmarks (LIBOR-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude.

Doordat dergelijke financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, is zij lastig op te sporen. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten waar nodig een onderzoek.

Meer weten over het DNB Meldpunt Misstanden?
DNB.nl/Meldpunt-Misstanden
Factsheet: De aanpak van financieel-economische criminaliteit door DNB

Het Meldpunt Misstanden richt specifiek op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Algemene klachten over instellingen lopen via info@dnb.nl.

Downloads
Factsheet DNB – De aanpak van financieel-economische criminaliteit (PDF, 51.4 kB)

%d bloggers liken dit: