Posts tagged ‘Henk Nijboer’

16 januari 2020

Nieuwe wetgevende plannen voor de trustkantoren-sector

door Ellen Timmer

Op 14 januari jl. maakten de ministers van Financiën en van Veiligheid een brief bekend over de voortgang van de maatregelen op het gebied van bestrijding van financieel-economische criminaliteit, in het kort als ‘witwassen’ aangeduid. Zoals bekend heeft de overheid taken op het gebied van opsporing (‘monitoring van transacties‘) van vermoedelijke strafbare feiten (‘ongebruikelijke transacties‘) naar het bedrijfsleven geprivatiseerd. Belangrijke spelers in dat verband zijn onder meer trustkantoren, waar ik in dit artikel op focus.

Bij de brief van de ministers horen een aantal  bijlagen, onder meer een door DNB opgesteld ‘Toezichtbeeld DNB Trustkantoren 2019‘.

Kernrol trustkantoren: optreden als statutair bestuurders
De trustkantoren krijgen in de brief van de ministers en in het door DNB vervaardigde toezichtbeeld flinke vegen uit de pan, waarbij de suggestie wordt gewekt dat het financiële instellingen zijn. Het opmerkelijke daarbij is dat de belangrijkste dienst die trustkantoren verlenen, het optreden als statutair directeur van rechtspersonen is, met name bij besloten vennootschappen en stichtingen naar Nederlands recht. In verband met die bestuursrol verlenen ze domicilie en verrichten ze administratieve werkzaamheden. Trustkantoren verlenen geen financiële diensten en zijn ook geen financiële instellingen.

Voorlopig gaan de ministeries van Financiën en van Veiligheid door met verhullen dat het hier om gewone statutair bestuurders gaat.

Beleidsvoornemens
De ministers schrijven in de brief van 14 januari dat trustkantoren de nieuwe regelgeving nog niet voldoende geïncorporeerd zou hebben. Uit de brief van de ministers blijkt niet wat er dan onvoldoende geïmplementeerd zou zijn en welk verband die zogenaamde onvolkomenheden hebben met de aangekondigde maatregel van het verbieden van de ‘doorstroomvennootschap‘ als bedoeld in de Wtt 2018 (goed te onderscheiden van de fiscale doorstroomvennootschap). Ik hoor nl. zelden van de trustkantoren die ik spreek, dat zij er Wtt-doorstroomvennootschappen op na houden.

Voorts bestaat het voornemen om trustkantoren te verbieden om “diensten verlenen waarbij landen betrokken zijn die a) op de lijst van derde-hoogrisicolanden staan of b) op de lijst van de Europese Commissie van non-coöperatieve derde landen op belastinggebied staan“. Uiteraard wordt dit gevolgd door een bekend poortwachtersmantra:

In die gevallen is sprake van een cumulatie van risico’s die wij onbeheersbaar achten in een sector waarbij de diensten op zichzelf al inherent hoge integriteitrisico’s met zich brengen.

Hoe de ministers er bij komen dat het zijn van statutair bestuurder een inherent hoog integriteitsrisico met zich meebrengt, is mij een raadsel, zeker nu trustkantoren – anders dan andere statutair bestuurders – onder toezicht van DNB staan.

De ministers starten een onderzoek naar illegale trustdienstverlening, iets waarover al vele malen is gesproken, namelijk het splitsen tussen het zijn van statutair bestuurder en het verlenen van domicilie. DNB spreekt er alleen in vage termen over, zodat niet duidelijk is wat er speelt.

Verslag DNB
Opvallend is dat de ministers spreken over door DNB opgelegde formele handhavingsmaatregelen, waarbij de suggestie wordt gewekt dat dit verband houdt met de hiervoor bedoelde beleidsvoornemens. Dat verband kan niet worden gevonden in het document van DNB, nu DNB spreekt over onderzoeken naar 21 trustkantoren en oplegging aan een deel van die trustkantoren van tien handhavingsmaatregelen. Dat geeft dus geen beeld van de sector van de trustkantoren in het algemeen.

Het beeld waar DNB over spreekt heeft betrekking op de bureaucratische eisen die aan trustkantoren worden gesteld, op het gebied van het bewijzen van hun inspanningen (vastlegging in het dossier). Lees bijvoorbeeld:

Belangrijke gemene deler bij de uitkomst van onderzoeken is dat er nog regelmatig tekortkomingen worden aangetroffen in de uitvoering van het verplichte cliëntenonderzoek en de vastlegging ervan in het dienstverleningsdossier (dvd), in een dvd komt het door het trustkantoor uitgevoerde cliëntenonderzoek met betrekking tot een specifieke cliënt tot uiting. Uit een dvd is op te maken of het trustkantoor het cliëntenonderzoek adequaat heeft uitgevoerd. Dit houdt in dat in het dvd de integriteitsrisico’s zijn benoemd, hoe deze worden ondervangen en of de integriteitsrisico’s na mitigerende maatregelen acceptabel zijn voor het trustkantoor, oftewel of die risico’s (na mitigatie) passen binnen de zogenaamde risk appetite van het trustkantoor. DNB ziet dat de vereiste ‘due diligence’ niet altijd aanwezig is waardoor in sommige gevallen integriteitsrisico’s niet in beeld zijn, of lager worden ingeschat dan ze zijn, of de effectiviteit van mitigerende maatregelen hoger wordt ingeschat dan die is. Ook ziet DNB dat het cliëntenonderzoek niet compleet is.

Weg met de trust?
Het is niet verrassend dat lid van de Tweede Kamer Nijboer tijdens de behandeling van de Wwft-voorstellen op 3 december 2019 in de Tweede Kamer zei:

Bij trustkantoren vind ik dat anders. Dan vind ik het heel gek om zo’n trustkantoor dat vertrouwen te geven. Dat weet de minister ook. Ik wil gewoon van die trustkantoren af. Dan moet wel de wetgeving worden aangescherpt, maar het is vragen om ellende om die te laten voortbestaan. 

Het lijkt er op dat dit de kern is van waar de ministeries en DNB mee bezig zijn. Nu trustkantoren huis-tuin-en-keuken activiteiten hebben op het gebied van rechtspersonen (besturen, domicilie verlenen en administreren), is de wens van Nijboer niet reëel.

Machine-denken
Uit de brief van de ministers rijst het bij trustkantoren bekende beeld op van het stellen van onhaalbare eisen, waaraan geen mens kan voldoen.

Het is een voorbeeld van het machine-denken van de overheid waarover ik op mijn algemene blog schreef. Lees over dat onderwerp ook Dehumanisation of the large corporation door Jaap Winter. Juist bestrijding van criminaliteit leidt tot het doorslaan van de overheid, heeft de toeslagenaffaire ons geleerd. Ondernemers hebben daar niet zoveel aan.

Ik ben heel benieuwd of het toezichtregime voor trustkantoren straks voor alle statutair bestuurders in Nederland zal gaan gelden. Als dat gebeurt dan is er werkgelegenheid voor iedere burger tot in de lengte van dagen. Met behulp van IT kan iedereen zich tot het oneindige bezighouden met vastleggen, risico’s analyseren, mitigerende maatregelen nemen, risk appetite bepalen en gesprekken voeren met compliance- en audit-functionarissen en met de toezichthouder.

 

Meer informatie:

Brief van 14 januari 2020, rijksoverheid.nl (pdf)

  • Bijlage – Reactie beleidsmonitor terrorismefinanciering, rijksoverheid.nl (pdf)
  • Bijlage – Bijlage bij Kamerbrief Beleidsmonitor Terrorismefinanciering, rijksoverheid.nl (pdf)
  • Bijlage – Toezichtbeeld DNB Trustkantoren 2019, rijksoverheid.nl (pdf), opgesteld door DNB
  • Bijlage – Advies toegang tot gegevens voor poortwachters in de aanpak van witwassen, rijksoverheid.nl (pdf). Advies Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook mijn artikel De bureaucratische dwaalweg van het toezicht op trustkantoren.

7 juni 2017

Kameronderzoek naar internationale belastingheffing met interessante genodigden

door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over het onderzoek van de tweede kamer naar internationale fiscale structuren.
Degenen die het onderzoek op de voet willen volgen kunnen hier het programma vinden.

Boeiend is dat er journalisten als deskundige worden opgeroepen tijdens de tweede onderzoeksdag:

  • Jan Kleinnijenhuis: economieredacteur Trouw (opgeroepen als deskundige)  en
  • Siem Eikelenboom: onderzoeksjournalist bij het Financieele Dagblad (opgeroepen als deskundige)

Ook twee vertegenwoordigers van een lobbygroep worden ingedeeld bij de deskundigen (derde onderzoeksdag):

  • Anne Scheltema Beduin: Executive director Transparency International Nederland (opgeroepen als deskundige)  en
  • Fritz Streiff: Project and Research Officer Transparency International Nederland (opgeroepen als deskundige)

Onder de opgeroepen personen bevinden zich logischerwijs diverse mensen verbonden aan trustkantoren. Maar ook een vertegenwoordiger van het belastingadvieskantoor dat recent uit de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is gegooid behoort bij de genodigden, alsmede de dga van het failliete Haags Juristen College.

Aangezien een aantal gehoorde personen onderwerp zijn van strafrechtelijk en bestuursstrafrechtelijk onderzoek, mag worden verwacht dat op de achtergrond een batterij aan strafjuristen meekijkt naar wat er gebeurt. Onlangs schreef een strafjurist een artikel over de risico’s voor de gehoorde personen, helaas kan ik het artikel niet zo snel meer vinden. (Als ik het weer vind voeg ik het toe.)

Dit artikel staat ook op mijn algemene weblog.


Aanvulling 16:30 uur
Een lezer stuurde mij een link naar het artikel “Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies start: rechtsbescherming broodnodig?!” van Annemarije Schoonbeek op TaxLive.

Aanvulling 11 juni 2017
Via de pagina van de commissie kunnen hyperlinks naar alle verhoren op Debat Gemist worden gevonden.

Aanvulling 26 juli 2017
Het verslag van de commissie is hier te vinden.

12 april 2017

Tweede kamer onderzoek naar trustkantoren gaat verder

door Ellen Timmer

Uit een bericht op de website van de tweede kamer blijkt dat het onderzoek naar trustkantoren wordt vervolgd, er staat onder meer:

Ondervragingscommissie fiscale constructies gaat verder
Op dinsdag 11 april 2017 heeft de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies PvdA-Kamerlid Henk Nijboer als voorzitter aangewezen. Hij volgt Ed Groot (PvdA) op, die na de Tweede Kamerverkiezingen niet terugkeerde in de Kamer. De commissie organiseert de eerste parlementaire ondervraging ooit, een verkorte vorm van de parlementaire enquête. De Kamer wil meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk en de effectiviteit van het toezicht daarop.

Inzicht verkrijgen in trustkantoren en de fiscale adviespraktijk
De Kamer wil meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk en de effectiviteit van het toezicht daarop. Daarom is een parlementaire ondervragingscommissie ingesteld, die zich op twee afzonderlijke kwesties richt:
• Het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde brievenbusfirma’s;
• Het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen.

De Kamer heeft op dinsdag 11 oktober ingestemd met een voorstel van Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Rik Grashoff (GroenLinks) om een parlementaire ondervraging te houden over fiscale constructies waarbij Nederland betrokken is. Op maandag 12 september had de commissie voor Financiën al een gesprek met deskundigen over het onderwerp. De Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies kwam op woensdag 14 december 2016 voor het eerst bij elkaar. De leden kozen tijdens deze vergadering unaniem Ed Groot (PvdA) als voorzitter. Rik Grashoff (GroenLinks) werd verkozen als ondervoorzitter. Op dinsdag 11 april 2017 heeft de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies PvdA-Kamerlid Henk Nijboer als voorzitter aangewezen en Tom van der Lee (GroenLinks) als ondervoorzitter.

Opvallend is dat in de commissie geen vertegenwoordigers van VVD en CDA zitten.

Het complete bericht is hier te vinden.


Aanvulling 1 juni 2017
Zie over het onderzoek dit artikel van Annemarije Schoonbeek, waarin zij de risico’s voor getuigen en deskundigen bespreekt.

%d bloggers liken dit: