Posts tagged ‘groep’

2 november 2012

Aanpassing DNB-internetpagina’s over trustkantoren

door Ellen Timmer

Blijkens een bericht van DNB zijn een aantal internetpagina’s over trustkantoren op de website van DNB aangepast. Hierna volgt het overzicht dat DNB geeft, met de links naar de gewijzigde pagina’s.

 • Trustkantoren – overzicht markttoegang – nieuw
 • Introductie Trustkantoren – gewijzigd
 • Wat is een Trustkantoor – gewijzigd
 • Wat is een trustdienst? – nieuw
 • Doorstroomvennootschap of inhouse-vennootschap – Wtt – nieuw
 • Termijn voor behandeling vergunningaanvraag trustkantoor – gewijzid
 • Vereisten voor een vergunning van een trustkantoor – gewijzigd
 • Begrip bemiddelen Wet Toezicht Trustkantoren – gewijzigd
 • Groepsbegrip onder de Wet Toezicht Trustkantoren – gewijzigd
 • Indienen stukken vergunning trustkantoor – gewijzigd
 • Vragen over de aanvraag van een vergunning voor trustkantoren – gewijzigd
 • Kosten aanvraag vergunning trustkantoor – gewijzigd 
 • Register trustkantoren – gewijzigd
10 oktober 2012

Toelichting DNB op het groepsbegrip onder de Wet toezicht trustkantoren

door Ellen Timmer

In een factsheet van 9 oktober 2012 licht DNB het groepsbegrip in de Wtt nader toe.

Het begrip ‘groep’ wordt gedefinieerd als een economische eenheid waarin rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen organisatorisch zijn verbonden. Dit begrip is onder meer van belang om te bepalen of er sprake is van een trustdienst in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt).

Op grond van artikel 1, onderdeel d, Wtt worden bepaalde activiteiten slechts als trustdienst gekwalificeerd indien deze buiten de omgeving van een groep worden verricht. Daarnaast wordt op grond van artikel 1, onderdeel d, sub 5, Wtt een activiteit juist als een trustdienst beschouwd indien ten behoeve van een cliënt gebruik wordt gemaakt van een vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het trustkantoor deel uit maakt. 
  
Het begrip groep staat gedefinieerd in artikel 1, onderdeel f, Wtt als een economische eenheid waarin rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen organisatorisch zijn verbonden. Hierbij is aangesloten bij de definitie in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De definitie van groep in artikel 1, onderdeel f, Wtt  is echter breder dan de BW-definitie, omdat ook natuurlijke personen tot de groep kunnen behoren. 
  
Een aanwijzing dat een natuurlijke persoon tot een bepaalde groep behoort, is dat hij zijn werkzaamheden (nagenoeg) uitsluitend voor die groep verricht of een gekwalificeerde deelneming houdt in een rechtspersoon of vennootschap die tot die groep behoort. Artikel 1, onderdeel g, van de Wtt definieert het begrip gekwalificeerde deelneming namelijk als een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap.

Tags:
%d bloggers liken dit: