DNB: sancties tegen Iran deels opgeheven

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB laat vandaag in een nieuwsbericht weten dat de Iran-sancties deels zijn opgeheven:

Sancties tegen Iran deels opgeheven

Op 16 januari 2016 zijn de wijzigingen met betrekking tot de nucleair gerelateerde sancties tegen Iran in werking getreden. Deze wijzigingen zijn reeds bij Uitvoeringsverordeningen EU 2015/1861, 2015/1862 en 2015/1863 van 18 oktober 2015 vastgesteld.[1] De wijzigingen komen er in het kort op neer dat een deel van de sancties tegen Iran is opgeheven.

Blijvende sancties
Financiële instellingen dienen zich er rekenschap van te geven dat niet alle sancties zijn opgeheven. Zo blijven onverkort sancties voor het schenden van de mensenrechten, het steunen van terrorisme en embargo’s ten aanzien van wapens en ballistische raketten van kracht. Dit betekent dat financiële instellingen de beheersmaatregelen ten aanzien van Iran niet volledig kunnen opheffen, maar goed moeten bekijken welke maatregelen nog toepassing moeten blijven.

Aanvullende risico’s
Verder is het belangrijk dat financiële instellingen in hun zaken doen met Iran alert blijven op integriteitsrisico’s, zoals corruptie, witwassen en terrorismefinanciering. In oktober 2015 heeft de FATF een document gepubliceerd waarin zij hier nogmaals op wijst (zie: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2015.html). De conclusie luidt: “The FATF remains particularly and exceptionally concerned about Iran’s failure to address the risk of terrorist financing and the serious threat this poses to the integrity of the international financial system”. Daarnaast is het belangrijk dat financiële instellingen bekijken in hoeverre activiteiten en transacties met Iran binnen de risk appetite van de instelling passen.

Achtergronden
Al vele jaren zijn sancties van Verenigde Naties (VN), Europese Unie (EU) en Verenigde Staten (VS) tegen Iran van kracht. Een belangrijk aanleiding hiervoor is dat Iran de mensenrechten schendt, terrorisme steunt, weigerde te voldoen aan de eis van de VN-Veiligheidsraad om te stoppen met verrijking van uranium en zich niet aan het non-proliferatieverdrag hield.

Op 14 juli 2015 hebben China, Frankrijk, Duitsland, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de VS, gesteund door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid met Iran overeenstemming bereikt over een alomvattende langetermijnoplossing voor de Iraanse nucleaire kwestie. Deze oplossing is opgenomen in de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (zie http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf). De International Atomic Energy Agency (IAEA) heeft nu vastgesteld dat Iran de nucleaire afspraken zoals opgenomen in dit JCPOA is nagekomen (zie https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general%E2%80%99s-statement-iran).

De VN, EU en US hebben vervolgens een deel van de nucleair gerelateerde, economische en financiële sancties opgeheven. Deze nucleair gerelateerde sancties worden in drie stappen verlicht en als Iran het akkoord niet uitvoert zoals afgesproken zullen sancties automatisch weer worden ingesteld (‘snapback’). In een uitgebreide nota (zie http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcpoa_en.pdf) wordt hierover praktische informatie gegeven.

Vanwege deze sanctieverlichting zijn binnen de EU bepaalde financiële en andere diensten en activiteiten, zoals betalingen aan Iraniërs en verzekeringsdiensten, weer toegestaan. Tevens zijn meerdere personen en entiteiten van de sanctielijsten geschrapt.[2] De VS heeft een soortgelijke opheffing van de nucleair gerelateerde sancties toegepast (zie http://content.govdelivery.com/accounts/USTREAS/bulletins/130aae2).

[1] BESLUIT (GBVB) 2016/37 VAN DE RAAD van 16 januari 2016 met betrekking tot de toepassingsdatum van Besluit (GBVB) 2015/1863 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1453200811797&uri=CELEX:32016D0037)
[2] UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1862 VAN DE RAAD van 18 oktober 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

Wat financiële ondernemingen, pensioenfondsen en trustkantoren moeten doen:
– Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
– Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.
– Meld de bevriezing direct aan DNB, voor verdere instructies klik hier.
– Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vind u op Open Boek Toezicht.

Aanvulling 25 januari 2016

Vandaag heeft DNB een aanvullend bericht uitgebracht:

DNB Sanctie Alert – Iran
Nieuwsbericht 25 januari 2016

Op 23 januari is Uitvoeringsverordening (EU) 2016/74 gepubliceerd tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran.
Op 17 januari 2016 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de volgende twee entiteiten Bank Sepah en Bank Sepah International verwijderd van de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 267/2012. Voor meer informatie, zie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.016.01.0006.01.NLD&toc=OJ:L:2016:016:TOC

Wat financiële ondernemingen, pensioenfondsen en trustkantoren moeten doen:
– Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
– Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.
– Meld de bevriezing direct aan DNB, voor verdere instructies klik hier.
– Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vind u op Open Boek Toezicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: