DNB wetgevingsbrief over onder meer Wtt, personentoetsing en Wwft

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de wetgevingsbrief van DNB, die onlangs is bekend gemaakt, komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde.

Over de Wtt schrijft DNB:

In voorgaande wetgevingsbrieven heeft DNB geconstateerd dat het huidige wet- en regelgevend kader voor trustkantoren onvoldoende aanknopingspunten biedt om de stap naar professionalisering van de sector te zetten. DNB verwelkomt dan ook de grondige herziening van de Wet toezicht trustkantoren die dit jaar is ingezet. Uiteraard is het nu allereerst aan de trustsector zelf om op adequate wijze invulling te geven aan de roI van poortwachter van een integere financiële sector.

Voorts wordt de regelgeving inzake personentoetsing als volgt besproken:

3. Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in toetsingszaken
Een belangrijke wettelijke taak van DNB is om voorgedragen bestuurders en commissarissen in de financiële sector te toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid. Deze bestuurderstoetsingen leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking van de kwaliteit van het bestuur in financiële instellingen en daarmee aan een stabiele en integere financiële sector.
Het toetsingsproces kent een bijzonder karakter. Het betreft een oordeel over een persoon of bestuur met mogelijk grote impact op de betrokkenen. DNB hecht daarom groot belang aan zorgvuldige besluitvorming in het toetsingsproces, inclusief een effectieve toepassing van de reguliere bestuursrechtelijke waarborgen.
Uit signalen van de sector is gebleken dat het openbare karakter van de zittingen in beroep en hoger beroep er toe kan leiden dat rechtsbescherming minder sneI wordt gezocht omdat de behandeling in beginsel openbaar is, terwijl het individuele dossiers betreft die direct raken aan de persoonlijke belangen en reputatie van de betrokken personen.
Daarom wenst DNB de bestaande rechtsbescherming van getoetste bestuurders en commissarissen verder te versterken, door bij beroep en hoger beroep in toetsingszaken de zittingen bij de rechtbank en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beginsel achter gesloten deuren te Iaten plaatsvinden, tenzij de betrokken persoon anders verzoekt.
DNB verzoekt de uitzondering op openbaarheid van zittingen in artikel 1:101 Wft uit te breiden naar toetsingszaken in beroep en hoger beroep.

DNB heeft behoefte aan aanpassing van de Wwft voor zover het de informatieuitwisseling betreft:

5. Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
Financiële instellingen zijn kwetsbaar om betrokken te raken bij witwaspraktijken en 28 juni 2016 terrorismefinanciering. Dergelijke betrokkenheid is niet alleen zeer schadelijk voor de reputatie van de Nederlandse financiële sector, maar heeft ook maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen.
De bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die actief zijn op het gebied van toezicht‚ controle, opsporing en vervolging. Op grond van de Wft is het DNB toegestaan toezichtinformatie uit te wisselen met de partners die zijn aangesloten bij het Financieel Expertisecentrum (FEC). In aanvulling hier op verzoekt DNB ook in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) te verduidelijken dat toezichtinformatie uit onderzoeken die specifiek zijn uitgevoerd in het kader Wwft gedeeld kan worden met FEC-partners.
DNB wenst de grondslag voor het de/en van toezichtinformatie uit onderzoeken naar de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering met de FEC-partners te expliciteren in de Wwft.

Reactie minister

De minister van financiën laat naar aanleiding van bovenstaande punten het volgende weten:

[personentoetsing] Ik onderschrijf het belang van het bieden van adequate rechtsbescherming aan getoetste bestuurders en commissarissen. Evenzo hecht ik aan het uitgangspunt van openbaarheid van rechtszittingen. Uitzonderingen hierop dienen op zwaarwegende gronden te worden gemaakt. Alvorens mij daarover uit te spreken, zal ik de resultaten van het thans gaande externe evaluatieonderzoek naar de toetsingen afwachten.

[Wwft] Ik heb een positieve grondhouding ten aanzien van deze wetgevingswens. Ik ben met DNB in gesprek over de vraag hoe de gewenste gegevensuitwisseling kan worden gerealiseerd, waarbij tegelijkertijd de gesignaleerde bezwaren over het delen van Wwft-informatie (waaronder vertrouwelijke gegevens over cliënten) zoveel mogelijk ondervangen worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: